Subcontractarea | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind executarea contractelor de concesiune -
SECȚIUNEA 1
Subcontractarea

Art. 94. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a solicita ofertantului să precizeze în ofertă partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși. Modificări (1)

(2) Subcontractanții propuși sunt ținuți de respectarea acelorași obligații în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, prevăzute la art. 38, întocmai ca și ofertanții.

(3) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu diminuează răspunderea concesionarului în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de concesiune.

Art. 95. -

(1) Obligația prevăzută la art. 94 alin. (1) nu se aplică în cazul subcontractanților care realizează în cadrul contractului de concesiune activități a căror valoare este mai mică de 5% din valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, cu condiția ca această posibilitate să fie menționată explicit în documentația de atribuire. Derogări (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care activitățile realizate de subcontractanți sunt esențiale prin raportare la obiectul contractului, conform documentației de atribuire, acestora li se vor aplica prevederile art. 94 alin. (1).

Art. 96. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a verifica existența unei situații de excludere prevăzute la art. 79-81, în legătură cu subcontractanții propuși. Modificări (1)

(2) În cazul în care este identificată o situație de excludere, entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat în urma verificării că se află în această situație. Modificări (1)

(3) În scopul verificării prevăzute la alin. (1), subcontractantul completează declarația pe propria răspundere, precizând că nu se află în niciuna dintre situațiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.

Art. 97. - Puneri în aplicare (1)

(1) Entitatea contractantă are obligația să efectueze plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, atunci când natura contractului permite acest lucru, și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens. Modificări (1)

(2) Entitatea contractantă stabilește mecanismele care reglementează modalitatea de efectuare a plăților prevăzute la alin. (1) prin documentele concesiunii, precum și în contractul de concesiune. Modificări (1)

(3) Condițiile și modalitățile de efectuare a plăților prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(4) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) - (3) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de concesiune.

Art. 98. -

(1) Entitatea contractantă solicită concesionarului, după atribuirea contractului, dar cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului de concesiune, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv. Modificări (1)

(2) Concesionarul are obligația de a notifica entității contractante orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de concesiune. Modificări (1)

(3) Concesionarul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de concesiune, cu condiția ca respectivul concesionar să transmită entității contractante informațiile prevăzute la alin. (1) și să obțină acordul acesteia privind eventualii noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului. Modificări (1)

Art. 99. -

Entitatea contractantă are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la art. 98: Modificări (1)

a) cu privire la furnizorii implicați în contractele de concesiune de lucrări sau concesiune de servicii;

b) cu privire la subcontractanții subcontractanților concesionarului sau subcontractanții aflați pe niveluri inferioare ale lanțului de subcontractare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Reguli aplicabile comunicărilor
Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire
Licitația deschisă
Dialogul competitiv
Reguli de publicitate și transparență
Elaborarea documentației de atribuire
Termene de primire a solicitărilor de participare și a ofertelor pentru concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii
Criterii de atribuire
Finalizarea procedurii de atribuire
Informarea candidaților/ofertanților
Subcontractarea
Modificarea contractului de concesiune
Încetarea contractului de concesiune
;
se încarcă...