Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune

SECȚIUNEA 1 Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire

Art. 50. - Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Entitatea contractantă atribuie contractul de concesiune prin una dintre următoarele proceduri de atribuire: Modificări (1), Derogări (2)

a) licitație deschisă;

b) dialog competitiv.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), entitatea contractantă poate utiliza ca procedură de atribuire negocierea fără publicare a unui anunț de concesionare, potrivit prevederilor art. 64 și art. 65. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(3) Pe parcursul procedurii de atribuire, entitatea contractantă nu furnizează, în mod discriminatoriu, informații care pot avantaja anumiți candidați sau ofertanți în raport cu ceilalți. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Licitația deschisă Puneri în aplicare (1)

Art. 51. -

(1) Licitația deschisă se inițiază prin transmiterea spre publicare a unui anunț de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de oferte. Modificări (1)

(2) Procedura de licitație deschisă se desfășoară, de regulă, într-o singură etapă. Reviste (1)

(3) Entitatea contractantă poate stabili prin anunțul de concesionare și documentația de atribuire ca procedura de licitație deschisă să se desfășoare în două etape, cu respectarea prevederilor art. 52-54: Modificări (1)

a) prima etapă - depunerea ofertelor elaborate în conformitate cu informațiile și cerințele prevăzute în documentația de atribuire, însoțită de documentele care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție stabilite de entitatea contractantă; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

b) etapa a doua - negocieri în vederea îmbunătățirii ofertelor admisibile și evaluarea ofertelor îmbunătățite, prin aplicarea criteriilor de atribuire. Puneri în aplicare (1)

(4) În cazul în care alege să aplice procedura licitației deschise cu etapă de negociere, entitatea contractantă stabilește prin documentația de atribuire elementele care pot face obiectul negocierii. Modificări (1)

(5) În cuprinsul documentației de atribuire entitatea contractantă definește obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii prin descrierea necesităților autorității contractante și a caracteristicilor solicitate pentru lucrările sau serviciile care urmează a fi concesionate și stabilește criteriile de atribuire, precum și modul de repartizare a riscurilor. Modificări (1)

(6) În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (5) entitatea contractantă stabilește care sunt cerințele minime pe care ofertele trebuie să le îndeplinească. Modificări (1)

(7) Informațiile furnizate prin documentația de atribuire trebuie să fie suficient de precise, clare și complete pentru a permite operatorilor economici să determine natura și obiectul concesiunii de lucrări sau ale concesiunii de servicii, iar pe baza acestora să decidă transmiterea unei oferte sau neparticiparea la procedura de atribuire.

Art. 52. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de concesionare criteriile de calificare și, în cazul în care se utilizează etapa de negociere, regulile aplicabile. Modificări (1)

(2) În urma finalizării primei etape, entitatea contractantă transmite simultan tuturor ofertanților care au depus oferte admisibile o invitație de participare la etapa negocierii. Modificări (1)

Art. 53. -

(1) Entitatea contractantă negociază în etapa negocierii cu fiecare ofertant care a depus o ofertă admisibilă și a fost invitat conform art. 52 alin. (2), în vederea îmbunătățirii conținutului acestora. Modificări (1)

(2) În cadrul negocierii, entitatea contractantă și ofertanții pot discuta oricare aspecte referitoare la concesiune, indicate în documentația de atribuire, cu excepția obiectului concesiunii, criteriilor de atribuire și cerințelor minime, care nu se pot modifica în cursul negocierii. Modificări (1)

(3) Pe durata negocierii, entitatea contractantă are obligația de a asigura respectarea principiului tratamentului egal și de a nu furniza informații într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanți un avantaj în raport cu ceilalți. Modificări (1)

(4) Entitatea contractantă are obligația de a nu dezvălui celorlalți ofertanți soluțiile propuse sau alte informații confidențiale comunicate de un ofertant care participă la negociere, fără acordul acestuia, exprimat în scris, cu privire la fiecare intenție de comunicare a anumitor informații specifice. Modificări (1)

Art. 54. -

(1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de concesionare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a ofertelor, în cazul în care procedura de licitație deschisă se desfășoară într-o singură etapă, respectiv de depunere a ofertelor inițiale, în cazul în care procedura se desfășoară în două etape, este de cel puțin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitației de participare la etapa negocierii și data-limită de depunere a ofertelor îmbunătățite, în cazul în care procedura se desfășoară în două etape, este de cel puțin 22 de zile.

(3) Termenul de primire a ofertelor poate fi redus cu 5 zile, în cazul în care entitatea contractantă acceptă ca depunerea ofertelor să fie făcută prin mijloace electronice. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 3-a Dialogul competitiv Puneri în aplicare (1)

Art. 55. -

(1) Procedura de dialog competitiv se inițiază prin transmiterea spre publicare a unui anunț de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare. Modificări (1)

(2) În cadrul procedurii de dialog competitiv, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare, urmând ca numai candidații care îndeplinesc criteriile de calificare și de selecție stabilite de entitatea contractantă prin anunțul de concesionare să aibă dreptul de a participa la etapele următoare. Modificări (1)

Art. 56. -

(1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de concesionare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puțin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitației de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire și data-limită de depunere a ofertelor finale este de cel puțin 22 de zile.

(3) Termenul de primire a solicitărilor de participare poate fi redus cu 5 zile, în cazul în care entitatea contractantă acceptă ca depunerea solicitărilor de participare să fie făcută prin mijloace electronice. Modificări (1)

Art. 57. -

Procedura de dialog competitiv se desfășoară în trei etape:

a) prima etapă - depunerea solicitărilor de participare și selectarea candidaților, prin aplicarea criteriilor de calificare și de selecție prevăzute în documentația de atribuire;

b) etapa a doua - dialogul cu candidații selectați, în vederea identificării soluției/soluțiilor apte să răspundă necesităților entității contractante pe baza căreia/cărora se vor depune ofertele finale; Modificări (1)

c) etapa a treia - depunerea ofertelor finale de către candidații rămași în urma etapei de dialog și evaluarea acestora, prin aplicarea criteriilor de atribuire. Puneri în aplicare (1)

Art. 58. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de concesionare criteriile de calificare și de selecție și regulile aplicabile, numărul minim de candidați pe care intenționează să îi invite în etapa a doua și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Modificări (1)

(2) Numărul minim de candidați indicat în anunțul de concesionare trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală și, în orice situație, nu poate fi mai mic de 3.

(3) Atunci când selectează candidații pentru etapele următoare, entitatea contractantă are obligația de a aplica numai criteriile de selecție și calificare prevăzute în anunțul de concesionare, care trebuie să fie obiective și nediscriminatorii. Modificări (1)

Art. 59. -

(1) În urma finalizării primei etape, entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaților selectați o invitație de participare la etapa a doua. Modificări (1)

(2) Entitatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare însoțită de un exemplar al documentației de atribuire, care va include și un document descriptiv. Modificări (1)

(3) Documentul descriptiv prevăzut la alin. (2) conține detalii referitoare la necesitățile și cerințele entității contractante, criteriile de atribuire alese, modul de repartizare a riscurilor, termenul orientativ pentru desfășurarea procedurii de atribuire, precum și, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participanților la dialog. Modificări (1)

(4) Entitatea contractantă are obligația de a invita în etapa a doua un număr de candidați cel puțin egal cu numărul minim de candidați indicat în anunțul de concesionare, conform dispozițiilor art. 58 alin. (2). Modificări (1)

(5) În cazul în care numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul de concesionare, conform dispozițiilor art. 58 alin. (2), entitatea contractantă are dreptul de a continua procedura de atribuire numai cu acei candidați care îndeplinesc cerințele solicitate sau de a anula procedura. Modificări (1)

(6) Entitatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare și de selecție solicitate. Modificări (1)

Art. 60. -

(1) Entitatea contractantă desfășoară etapa dialogului cu fiecare candidat selectat în parte, în scopul identificării și definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesităților sale. Modificări (1)

(2) În cadrul dialogului, entitatea contractantă și candidații selectați pot discuta toate aspectele referitoare la concesiune, indicate în documentația de atribuire, cu excepția obiectului concesiunii, criteriilor de atribuire și a cerințelor minime, care nu se pot modifica în cursul dialogului. Modificări (1)

(3) Pe durata dialogului, entitatea contractantă are obligația de a asigura respectarea principiului tratamentului egal și de a nu furniza informații într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidați un avantaj în raport cu ceilalți. Modificări (1)

(4) Entitatea contractantă are obligația de a nu dezvălui celorlalți candidați soluțiile propuse sau alte informații confidențiale comunicate de un candidat care participă la dialog, fără acordul acestuia, exprimat în scris, cu privire la fiecare intenție de comunicare a anumitor informații specifice. Modificări (1)

(5) Entitatea contractantă are dreptul de a desfășura dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluții care urmează să fie discutate în etapa dialogului. Modificări (1)

(6) Aplicarea opțiunii prevăzute la alin. (5) trebuie indicată de entitatea contractantă în cadrul anunțului de concesionare și al documentului descriptiv prevăzut la art. 59 alin. (2). Modificări (1)

(7) Entitatea contractantă continuă dialogul până când este în măsură să identifice soluția/soluțiile aptă/apte să satisfacă necesitățile sale. Modificări (1)

(8) În urma finalizării etapei dialogului, entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaților rămași în competiție o invitație de depunere a ofertelor finale, însoțită de soluția/soluțiile, în urma finalizării etapei dialogului, identificată/identificate în acord cu prevederile alin. (7). Modificări (1)

Art. 61. -

(1) Ofertele finale cuprind toate elementele solicitate și necesare entității contractante pentru realizarea obiectului concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii și sunt elaborate pe baza soluției sau soluțiilor prezentate și negociate cu candidatul respectiv în cursul etapei dialogului. Modificări (1)

(2) Perioada acordată pentru elaborarea și depunerea ofertei finale nu trebuie să fie mai mică decât perioada stabilită de comun acord cu candidații selectați pe parcursul derulării etapei dialogului.

(3) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, precizări și îmbunătățiri ale ofertelor finale. Modificări (1)

(4) Clarificările, precizările și îmbunătățirile prevăzute la alin. (3), precum și orice informații suplimentare transmise de ofertant nu pot să conducă la modificarea elementelor esențiale ale procedurii de atribuire, inclusiv ale necesităților și cerințelor stabilite în anunțul de concesionare și/sau documentul descriptiv prevăzut la art. 59 alin. (2), în cazul în care modificarea acestor elemente, necesități și cerințe este susceptibilă a denatura concurența sau a avea un efect discriminatoriu.

(5) Entitatea contractantă evaluează ofertele primite pe baza criteriilor de atribuire stabilite prin anunțul de concesionare și/sau în documentul descriptiv prevăzut la art. 59 alin. (2). Modificări (1)

SECȚIUNEA a 4-a Reguli de publicitate și transparență Puneri în aplicare (1)

Art. 62. - Jurisprudență

Entitatea contractantă are obligația de a asigura transparența procedurii de atribuire a contractelor de concesiune prin publicarea, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, a anunțurilor de concesionare, anunțurilor de intenție și a anunțurilor de atribuire. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 63. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de concesionare atunci când inițiază una dintre procedurile reglementate de prezenta lege, respectiv licitația deschisă sau dialogul competitiv. Modificări (1), Derogări (2)

(2) Entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de intenție atunci când inițiază procedura de atribuire a unui contract de concesiune de servicii sociale sau alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 3. Modificări (1)

Art. 64. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 63 alin. (1), entitățile contractante nu au obligația de a publica un anunț de concesionare dacă lucrările/serviciile respective pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic, pentru unul dintre următoarele motive: Modificări (1)

a) scopul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii este crearea sau achiziționarea unei opere de artă sau a unei reprezentații artistice unice;

b) concurența lipsește din motive tehnice;

c) existența unui drept exclusiv;

d) protecția unor drepturi de proprietate intelectuală și a altor drepturi exclusive, altele decât cele definite la art. 5 alin. (1) lit. o).

(2) Motivele prevăzute la alin. (1) lit. b) -d) se aplică doar în cazul în care nu există o soluție alternativă sau înlocuitoare rezonabilă, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor concesiunii de lucrări sau ai concesiunii de servicii.

Art. 65. -

Prin excepție de la prevederile art. 63 alin. (1), entitățile contractante nu au obligația de a publica un nou anunț de concesionare dacă, în cadrul unei proceduri de atribuire inițiale, prevăzute în prezenta lege, nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neconforme, cu condiția să nu se modifice în mod substanțial condițiile inițiale ale concesiunii de lucrări sau ale concesiunii de servicii și, dacă la solicitarea Comisiei Europene, s-a transmis un raport în acest sens. Modificări (1)

Art. 66. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de atribuire în termen de cel mult 48 de zile de la data atribuirii unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii. Modificări (1), Derogări (1)

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), entitatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunțurile de atribuire în cazul contractelor de concesiune de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 3 și are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de atribuire astfel grupate, în termen de 48 de zile de la încheierea fiecărui trimestru. Modificări (1)

Art. 67. -

Anunțurile de concesionare și anunțurile de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, inclusiv anunțurile corespunzătoare tip erată, se transmit spre publicare de către entitatea contractantă prin mijloace electronice, în condițiile prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formatelor-standard stabilite de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 33 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Modificări (1)

Art. 68. -

(1) Anunțurile de concesionare și anunțurile de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii nu pot fi publicate la nivel național înainte de data publicării acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Derogări (1)

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), publicarea la nivel național a anunțurilor de concesionare și a anunțurilor de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii este permisă atunci când entitatea contractantă nu a fost notificată de către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene cu privire la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor transmise spre publicare, în termen de 48 de ore de la confirmarea primirii de către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene a anunțului transmis spre publicare. Modificări (1)

Art. 69. -

Anunțurile de concesionare și anunțurile de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii publicate la nivel național nu trebuie să conțină alte informații față de cele existente în anunțurile corespunzătoare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și trebuie să menționeze data transmiterii către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.

Art. 70. -

(1) Entitățile contractante asigură prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit al operatorilor economici la documentele concesiunii, începând cu data publicării anunțului de concesionare. Modificări (1)

(2) În cuprinsul anunțului de concesionare se specifică adresa de internet la care sunt disponibile documentele concesiunii.

(3) În cazuri justificate în mod obiectiv, în care entitatea contractantă nu poate asigura accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale concesiunii, din motive tehnice sau datorită securității excepționale ori naturii deosebit de sensibile a informațiilor comerciale, care necesită un nivel extrem de ridicat de protecție, anunțul de concesionare prevede că documentele concesiunii în cauză vor fi transmise prin alte mijloace decât cele electronice și că se prelungește termenul de primire a ofertelor. Modificări (1)

(4) În cadrul procedurii de licitație deschisă în două etape în sensul art. 51 alin. (3) și al procedurii de dialog competitiv, entitatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare la etapa a doua a procedurii tuturor ofertanților/candidaților selectați, simultan și în scris. Modificări (1)

(5) Invitația de participare prevăzută la alin. (4) include o referință la adresa electronică la care documentele concesiunii au fost puse la dispoziția operatorilor economici prin mijloace electronice.

(6) În cazul în care, pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (3), entitatea contractantă nu a putut asigura, prin mijloace electronice, accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale concesiunii, iar acestea nu au fost puse la dispoziție într-un alt mod, entitatea contractantă atașează documentele concesiunii la invitația de participare prevăzută la alin. (4). Modificări (1)

(7) În cazul prevăzut la alin. (3), autoritatea contractantă are obligația de a prelungi termenul de depunere a ofertelor sau solicitărilor de participare cu 5 zile.

(8) În măsura în care solicitările de clarificări sau de informații suplimentare privind documentele concesiunii au fost adresate în timp util, răspunsul entității contractante la acestea trebuie să fie transmis cu cel puțin 6 zile înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/solicitărilor de participare. Modificări (2)

SECȚIUNEA a 5-a Elaborarea documentației de atribuire

§ 1. Garanții procedurale Puneri în aplicare (1)

Art. 71. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a elabora documentația de atribuire care conține toate informațiile necesare pentru a asigura ofertanților/candidaților o informare completă, corectă și precisă cu privire la cerințele concesiunii de lucrări sau ale concesiunii de servicii, obiectul contractului, repartizarea riscurilor și modul de desfășurare a procedurii de atribuire. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În sensul alin. (1), entitatea contractantă furnizează: Modificări (1)

a) o descriere a obiectului concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii și a cerințelor de calificare și de selecție - în anunțul de concesionare;

b) o descriere a criteriilor de atribuire și, după caz, a cerințelor minime care trebuie îndeplinite, precum și un termen orientativ de finalizare a procedurii de atribuire - în anunțul de concesionare, în documentația de atribuire și/sau în alte documente ale concesiunii.

(3) Entitatea contractantă comunică tuturor operatorilor economici orice modificare a elementelor prevăzute în anunțul de concesionare. De asemenea, entitatea contractantă comunică tuturor candidaților modul de organizare a procedurii de atribuire și termenul orientativ de finalizare, precum și orice modificare intervenită în unul dintre documentele concesiunii. Modificări (1)

(4) Autoritatea contractantă asigură înregistrarea adecvată asupra etapelor procedurii, utilizând mijloacele pe care le consideră adecvate, cu respectarea dispozițiilor art. 41 alin (1). Modificări (1)

Art. 72. -

(1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriilor de atribuire stabilite de entitatea contractantă potrivit prevederilor art. 86, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: Modificări (1)

a) oferta respectă cerințele minime stabilite prin documentația de atribuire de entitatea contractantă; Modificări (1)

b) ofertantul respectă criteriile de calificare și selecție prevăzute la art. 75;

c) ofertantul nu este exclus de la participarea la procedura de atribuire, potrivit prevederilor art. 79-81 și sub rezerva celor prevăzute la art. 84.

(2) Cerințele minime prevăzute la alin. (1) lit. a) cuprind condiții și caracteristici, în special, tehnice, fizice, funcționale și juridice, pe care orice ofertă trebuie să le îndeplinească sau pe care ofertantul trebuie să le dețină.

§ 2. Cerințe tehnice și funcționale

Art. 73. -

(1) Cerințele tehnice și funcționale sunt stabilite prin documentația de atribuire și definesc caracteristicile necesare ale lucrărilor/serviciilor care fac obiectul concesiunii.

(2) Cerințele prevăzute la alin. (1) pot, de asemenea, să vizeze procesul specific de producție sau de furnizare a lucrărilor/serviciilor solicitate, cu condiția să fie legate de obiectul concesiunii și proporționale cu valoarea și obiectivele acesteia.

(3) Modalitățile de definire a cerințelor tehnice și funcționale se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 74. -

(1) Entitatea contractantă nu poate face trimitere, prin cerințele tehnice și funcționale, la un anumit producător, origine sau procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate. Modificări (1), Derogări (2)

(2) Cerințele tehnice și funcționale nu pot face trimitere la o marcă, un brevet, tip sau o producție specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Derogări (1)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), o astfel de trimitere este autorizată, cu titlu excepțional, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de exactă și de inteligibilă a obiectului concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii și cu condiția ca mențiunea să fie însoțită de sintagma "sau echivalent".

(4) Entitatea contractantă nu poate respinge o ofertă pe motiv că lucrările și serviciile oferite nu sunt conforme cu cerințele tehnice și funcționale la care se face trimitere, dacă ofertantul dovedește în oferta sa, prin orice mijloace adecvate, că soluțiile pe care le-a propus îndeplinesc într-un mod echivalent cerințele tehnice și funcționale. Modificări (1)

§ 3. Criterii de calificare și selecție Puneri în aplicare (1)

Art. 75. -

(1) Entitatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare și selecție nediscriminatorii și proporționale cu obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii, referitoare la: Modificări (1)

a) motivele de excludere a candidatului/ofertantului;

b) capacitatea candidatului/ofertantului. Puneri în aplicare (1)

(2) Entitatea contractantă verifică îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție pe baza declarațiilor pe propria răspundere, precum și pe baza documentelor care trebuie prezentate ca dovadă, în conformitate cu cele menționate în anunțul de concesionare. Modificări (1)

(3) Criteriile de calificare și de selecție trebuie să aibă legătură și să fie proporționale cu nevoia de a asigura capacitatea concesionarului de a executa contractul de concesiune, luând în considerare obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii și scopul de a asigura o concurență reală.

Art. 76. -

(1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul și în legătură cu un anumit contract de concesiune, să recurgă la susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi. Puneri în aplicare (1)

(2) În cazul în care operatorul economic își demonstrează situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către unul sau mai mulți terți, potrivit prevederilor alin. (1), atunci operatorul economic are obligația de a dovedi entității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților susținător/susținători. Modificări (1), Referințe (1)

(3) În cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația financiară invocând susținerea unui terț, entitatea contractantă poate solicita ca operatorul economic și terțul susținător să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de concesiune. Modificări (1)

(4) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc prevederi sau cerințe standard în legătură cu modalitățile de îndeplinire a criteriilor referitoare la situația economică și financiară și capacitatea tehnică și profesională prin susținere acordată de unul sau mai mulți terți.

Art. 77. -

(1) În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă poate solicita ca aceștia să răspundă, în mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune. Modificări (1)

(2) În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceștia pot beneficia de susținerea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 78. -

(1) Entitatea contractantă verifică dacă terțul/terții care asigură susținerea în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori a celor privind capacitatea tehnică și/sau profesională îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, precum și dacă nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79-81. Modificări (1)

(2) Dacă terțul se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79-81, entitatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terțul susținător. Modificări (1)

§ 4. Motive de excludere

Art. 79. - Derogări (1), Doctrină (1)

(1) Entitățile contractante menționate la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud de la participarea la o procedură de atribuire orice operator economic cu privire la care au stabilit, în urma analizei informațiilor și documentelor prezentate de acesta, sau despre care au luat cunoștință în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: Modificări (1)

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism prevăzute de art. 32-35, art. 37 și 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul art. 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene - combaterea fraudei.

(2) Obligația de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, potrivit prevederilor alin. (1), se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

(3) Entitățile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), pot exclude de la participarea la o procedură de atribuire un operator economic, în cazul în care acestea au cunoștință de faptul că operatorul economic respectiv a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă, pentru unul dintre motivele enumerate la alin. (1).

Art. 80. -

(1) Entitățile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire orice operator economic despre care au cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau o decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat. Modificări (1), Derogări (3)

(2) Entitățile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care pot demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, a taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat. Modificări (1), Derogări (3)

(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, a taxelor sau a contribuțiilor datorate la bugetul general consolidat ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.

(4) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și (2) și ale art. 79, în cazuri excepționale, entitățile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) au dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) și la art. 79, pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecția mediului. Modificări (1)

(5) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, al taxelor și al contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante îndeplinește una dintre următoarele condiții: Modificări (1)

a) este mai mic de 4.000 lei;

b) este mai mare de 4.000 lei și mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate de către operatorul economic la cea mai recentă dată scadentă a acestora.

Art. 81. - Doctrină (1)

(1) Entitățile contractante exclud din procedura de atribuire a contractului de concesiune orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situații: Modificări (1)

a) a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 38, iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații; Modificări (1)

b) împotriva operatorului economic s-a deschis procedura de insolvență, potrivit dispozițiilor legale, cu excepția situației în care operatorul economic se află în reorganizare judiciară; Derogări (2)

c) a comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuție integritatea, iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative; Modificări (1)

d) entitatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; Modificări (1)

e) se află într-un conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;

f) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce îi reveneau în cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior încheiat cu o entitate contractantă, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; Modificări (1)

g) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea entității contractante, în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și de selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; Modificări (1)

h) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii ori a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor entității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de concesiune către respectivul operator economic; Modificări (1)

i) au comis în conduita lor profesională greșeli grave demonstrate prin orice mijloace pe care entitatea contractantă le poate justifica, inclusiv ale instanțelor judecătorești, ale Băncii Europene de Investiții și ale organizațiilor internaționale. Modificări (1)

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) lit. b), entitatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de operatorul economic, stabilește că acesta are capacitatea de a executa contractul de concesiune. Aceasta presupune că respectivul operator economic fie se află în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul procesului de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță. Modificări (1)

(3) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înțelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputația profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurență de tip cartel, care vizează trucarea licitațiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă.

(4) Dispozițiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile și în situația în care operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 79 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigație în legătură cu săvârșirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 79 alin. (1).

(5) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situații, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulți operatori economici participanți la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punctul de vedere al conținutului documentelor nestandardizate, potrivit documentației de atribuire;

b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau a mai multor operatori economici participanți la procedura de atribuire se regăsesc aceleași persoane sau persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică ori de orice altă natură.

(6) Înainte de excluderea unui operator economic potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), entitatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenței punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză. Modificări (1)

(7) Entitatea contractantă are obligația furnizării tuturor informațiilor solicitate de Consiliul Concurenței, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispozițiilor alin. (6). Modificări (1)

(8) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. f), se consideră încălcări grave ale obligațiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea obligațiilor privind livrarea produselor sau serviciilor, livrarea unor produse sau servicii care prezintă neconformități majore, care le fac improprii utilizării, conform destinației avute în vedere de entitatea contractantă sau un comportament necorespunzător, care creează îndoieli serioase cu privire la credibilitatea operatorului economic. Modificări (1)

(9) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilește modalitatea de constituire a unei baze de date cu operatorii economici care se află ori s-au aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), lit. c), lit. f) și lit. i), listă valabilă timp de 5 ani, dacă prin decizia unei instanțe judecătorești nu se anulează înscrierea. Lista se publică pe site-ul ANAP și se actualizează lunar.

Art. 82. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 79-81 orice document considerat edificator din acest punct de vedere în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

(2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce privește existența sau inexistența unei situații de excludere, entitatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

(3) În ceea ce privește situațiile prevăzute la art. 81, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți candidații/ofertanții, solicitările prevăzute la alin. (2) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește candidatul sau ofertantul.

(4) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 79-81, entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare ori a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Modificări (1)

Art. 83. - Modificări (1)

Entitățile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) au dreptul să excludă un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care iau cunoștință că operatorul economic se află, având în vedere acțiunile sau inacțiunile săvârșite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situațiile prevăzute la art. 79, art. 80 alin. (1) și (2), de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire.

Art. 84. -

(1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 79 și art. 81, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în mod concret credibilitatea, prin raportare la motivele de excludere.

(2) În cazul în care entitatea contractantă consideră dovezile prezentate de operatorul economic potrivit prevederilor alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității, entitatea contractantă nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire. Modificări (1)

(3) Dovezile pe care operatorul economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 79 și art. 81 le poate furniza entității contractante, în sensul prevederilor alin. (1), se referă la efectuarea de către operatorul economic a plății sau la asumarea de către operatorul economic a obligației de plată a despăgubirilor în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate printr-o infracțiune sau printr-o altă faptă ilicită, clarificarea de către operatorul economic, în mod complet, a faptelor și a împrejurărilor în care a fost comisă infracțiunea sau fapta ilicită, prin cooperarea activă cu autoritățile care efectuează investigația, precum și la adoptarea de către operatorul economic a unor măsuri concrete și adecvate la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, cum ar fi: eliminarea legăturilor cu persoanele și organizațiile implicate în comportamentul necorespunzător, măsuri de reorganizare a personalului, implementarea unor sisteme de control și raportare, crearea unei structuri de audit intern pentru verificarea respectării dispozițiilor legale și a altor norme sau adoptarea unor reguli interne privind răspunderea și plata despăgubirilor, pentru a preveni săvârșirea unor noi infracțiuni sau a unor alte fapte ilicite. Modificări (1)

(4) În cazul în care operatorului economic i-a fost aplicată, prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată, măsura interdicției de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică sau sectorială ori a unui contract de concesiune, care produce efecte în România, prevederile alin. (1) - (3) nu sunt aplicabile pe toată perioada de excludere stabilită prin respectiva hotărâre.

(5) În cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată, prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată, măsura interdicției de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică sau sectorială ori a unui contract de concesiune pentru o anumită perioadă, situațiile de excludere prevăzute la art. 79 și art. 81 nu se aplică:

a) dacă în cazul faptelor prevăzute la art. 79 a expirat o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;

b) dacă în cazul situațiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la art. 81 a expirat o perioadă de 3 ani de la data la care s-a produs situația, fapta sau evenimentul relevant.

SECȚIUNEA a 6-a Termene de primire a solicitărilor de participare și a ofertelor pentru concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii

Art. 85. -

(1) Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunțurilor de concesiune de lucrări sau de concesiune de servicii și, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, entitatea contractantă are obligația de a stabili perioada respectivă în funcție de complexitatea contractului de concesiune și de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor/solicitărilor de participare și pentru pregătirea documentelor de calificare și de selecție care sunt solicitate prin documentația de atribuire. Modificări (1)

(2) În situația în care ofertele/solicitările de participare nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentului sau după consultarea la fața locului a unor documente suplimentare pe care se bazează documentele concesiunii, perioada stabilită de entitatea contractantă pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare este mai mare decât perioada minimă prevăzută de prezenta lege pentru procedura de atribuire utilizată și este stabilită astfel încât operatorii economici interesați să aibă posibilitatea reală și efectivă de a obține toate informațiile necesare pentru pregătirea corespunzătoare a ofertelor/solicitărilor de participare. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 7-a Criterii de atribuire Puneri în aplicare (1)

Art. 86. -

(1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, stabilită în baza unor criterii obiective care garantează evaluarea ofertelor în condiții de concurență reală. Reviste (1)

(2) În sensul alin. (1), criteriile obiective trebuie să aibă legătură directă cu obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii și se pot referi la oricare dintre următoarele: Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

a) gradul de preluare a unor riscuri de către concesionar;

b) nivelul plăților actualizate efectuate de către entitatea contractantă;

c) nivelul tarifelor de utilizare;

d) modalitatea de execuție a lucrărilor/prestare a serviciilor bazată pe indicatori de performanță de ordin calitativ, tehnic, funcțional, financiar etc.;

e) modul de asigurare a protecției mediului;

f) modul de rezolvare a unor probleme sociale;

g) nivelul redevenței;

h) durata concesiunii;

i) inovarea.

(3) Entitatea contractantă poate utiliza criteriile prevăzute la alin. (2) și în mod combinat, în funcție de obiectul concesiunii și în măsura în care respectivele criterii sunt compatibile. Modificări (1)

(4) Criteriile de atribuire sunt enumerate în cuprinsul documentelor prevăzute la art. 71 alin. (2) lit. b), în ordinea descrescătoare a importanței lor, fiind însoțite de cerințe care să permită verificarea efectivă a informațiilor furnizate de ofertanți.

Art. 87. - Puneri în aplicare (1)

(1) În cazul în care entitatea contractantă primește o ofertă care propune o soluție inovatoare cu un nivel excepțional de performanță funcțională, care nu ar fi putut fi prevăzut de către o entitate contractantă diligentă, aceasta poate, în mod excepțional, să modifice ordinea criteriilor de atribuire, pentru a ține seama de soluția inovatoare respectivă. Modificări (1)

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă comunică tuturor ofertanților modificarea ordinii importanței și emite o nouă invitație de a prezenta oferte, cu respectarea termenelor minime prevăzute de prezenta lege. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

SECȚIUNEA a 8-a Finalizarea procedurii de atribuire Puneri în aplicare (1)

Art. 88. -

Procedura de atribuire se finalizează prin:

a) semnarea contractului de concesiune; sau Puneri în aplicare (1)

b) anularea procedurii de atribuire. Puneri în aplicare (1)

Art. 89. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de concesiune în următoarele cazuri: Modificări (1)

a) nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare admisibilă;

b) au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/ori financiare;

c) încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului; Jurisprudență

d) Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau instanța de judecată dispune modificarea/eliminarea oricăror specificații tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile prevăzute la art. 2 alin. (2); Modificări (1)

e) contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul și nu există o ofertă conformă clasată pe locul al doilea; Puneri în aplicare (1)

f) apar circumstanțe care fac necesară atribuirea unui alt tip de contract căruia îi este aplicabil un alt regim juridic decât cel aplicabil potrivit prevederilor prezentei legi; Puneri în aplicare (1)

g) valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii la momentul atribuirii contractului depășește cu mai mult de 20% valoarea estimată la momentul inițierii concesiunii, fapt ce ar atrage necesitatea organizării unei proceduri de atribuire potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înțelege situația în care pe parcursul procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, iar entitatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Modificări (1), Jurisprudență

Art. 90. -

Entitatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului de concesiune în situațiile prevăzute la art. 59 alin. (5). Modificări (1)

Art. 91. -

Entitatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de concesiune, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul SEAP, în termenul prevăzut la art. 70 alin. (8). Modificări (1)

SECȚIUNEA a 9-a Informarea candidaților/ofertanților

Art. 92. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a transmite ofertantului declarat câștigător o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care își manifestă acordul de a încheia contractul de concesiune. Modificări (1)

(2) Entitatea contractantă informează, cât mai curând posibil, fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește atribuirea contractului de concesiune, inclusiv cu privire la numele ofertantului câștigător, motivele pentru care a decis să respingă solicitarea de participare/oferta acestuia și motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract ori de a relua procedura de atribuire. Modificări (1)

(3) La solicitarea părții interesate, entitatea contractantă comunică, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 15 zile de la primirea unei solicitări scrise, fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată câștigătoare, caracteristicile și avantajele relative ale ofertei desemnate câștigătoare. Modificări (1)

(4) Entitatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informații prevăzute la alin. (2) și (3) privind atribuirea contractului de concesiune, în situația în care dezvăluirea acestora: Modificări (1)

a) ar împiedica aplicarea unor dispoziții legale sau ar fi contrară interesului public;

b) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, public sau privat, ori ar putea aduce atingere concurenței loiale între operatorii economici.

Art. 93. -

(1) În sensul prezentei legi, oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă sau neconformă.

(2) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplinește condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia și nici cerințele de calificare și de selecție prevăzute în documentele concesiunii.

(3) Oferta este considerată neconformă dacă este lipsită de relevanță față de obiectul contractului de concesiune, neputând satisface în mod evident, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele entității contractante indicate în documentele concesiunii, inclusiv în situația în care oferta nu respectă specificațiile tehnice și/sau condițiile financiare. Modificări (1)

(4) Solicitarea de participare este considerată neconformă în situația în care candidatul se află în una dintre situațiile de excludere prevăzute la art. 79-81 sau nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite de entitatea contractantă. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    Prin „act al autorității contractante” se înțelege orice act administrativ, orice operațiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal aunei obligații prevăzute de legislația în materie, omisiunea ori refuzul de aemite un act sau de aefectua oanumită operațiune, în legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Din analiza acestor texte de lege se observă că procedura „achiziției directe” nu este supusă remediilor și căilor de atac reglementate de Legea nr. 101/2016. [ Mai mult... ] 

.....
    a) concesionarul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 79-81 din Legea nr. 100/2016, care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire; [ Mai mult... ] 
.....
    a) concesionarul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 79-81 din Legea nr. 100/2016, care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Dispoziții generale
Exceptări
Reguli de participare la procedura de atribuire
Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune
Reguli privind executarea contractelor de concesiune
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Cauțiunea. Analiză din prisma achizițiilor publice și barometru al liberului acces la justiție
2. Noul cadru normativ instituit de directivele unionale din anul 2014 și actele normative speciale din dreptul nostru intern în materia procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Aspecte jurisprudențiale (Partea a II-a)
Redevența în contractele de delegare/concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...