Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Domeniul de aplicare -
§ 3.
Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii

Art. 11. - Reviste (1)

(1) Procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 23.227.215 lei. Modificări (3), Referințe (2), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror valoare este mai mică decât pragul valoric prevăzut la alin. (1) se atribuie, cu respectarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2), în condițiile și potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Art. 12. -

(1) Valoarea unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii este cifra totală de afaceri a concesionarului generată pe durata contractului, fără TVA, în schimbul lucrărilor și serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum și pentru bunurile accesorii acestor lucrări și servicii.

(2) Valoarea unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii se estimează de către entitatea contractantă înainte de inițierea procedurii de atribuire și este valabilă la momentul inițierii procedurii de atribuire prin transmiterea spre publicare a anunțului de concesionare sau a anunțului de intenție în cazul concesiunii de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 3. Modificări (3)

(3) În sensul dispozițiilor alin. (1), în cazul în care valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii în momentul atribuirii contractului de concesiune este mai mare cu peste 20% decât valoarea sa estimată la momentul inițierii procedurii de atribuire, se va considera că estimarea valabilă este cea rezultată la momentul atribuirii contractului de concesiune.

Art. 13. -

(1) Entitatea contractantă calculează valoarea estimată a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii utilizând o metodă obiectivă ce trebuie specificată în documentația de atribuire, prin raportare, în special, la următoarele: Modificări (3)

a) valoarea oricărei forme de opțiune sau de prelungire a duratei concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii;

b) venitul din achitarea onorariilor și a amenzilor de către utilizatorii lucrărilor/serviciilor, altele decât cele colectate în numele entității contractante; Modificări (3)

c) plățile sau orice avantaje financiare, sub orice formă, efectuate de către entitatea contractantă sau de către orice altă entitate publică în favoarea concesionarului, inclusiv compensația pentru respectarea obligației de serviciu public și subvențiile publice de investiții; Modificări (3)

d) valoarea granturilor sau a oricăror avantaje financiare, sub orice formă, primite de la terți pentru executarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii;

e) venitul din vânzarea oricăror active care fac parte din concesiunea de lucrări sau din concesiunea de servicii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al bunurilor proprietate publică;

f) valoarea tuturor bunurilor și serviciilor care sunt puse la dispoziția concesionarului de către entitățile contractante, cu condiția ca acestea să fie necesare pentru executarea lucrărilor sau furnizarea serviciilor; Modificări (3)

g) orice premiu sau plată acordată candidaților/ofertanților.

(2) Entitatea contractantă nu are dreptul de a utiliza o anumită metodă de calcul al valorii estimate a unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege. Modificări (3)

(3) Entitatea contractantă nu are dreptul de a diviza o concesiune de lucrări sau o concesiune de servicii, astfel încât aceasta să aibă ca efect neaplicarea procedurilor prevăzute de prezenta lege, cu excepția situațiilor justificate de motive obiective.

Art. 14. -

(1) În cazul în care o construcție preconizată sau un serviciu preconizat poate duce la atribuirea contractelor de concesiune pe loturi separate, valoarea estimată a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor.

(2) În cazul în care valoarea globală estimată a tuturor loturilor este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 11 alin. (1), procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Explicații cu privire la pragul valoric de 24 977 096 lei de la art. 11 (1) - valabil din 01.01.2018 - Marian Orzață
Potrivit art. 1 din Regulamentul delegat al Comisiei Europene nr. 2366/2017, începând cu 01 ianuarie 2018, valoarea pragului aplicabil concesiunilor, prevazut la art. 8 alin 1 din Directiva nr. 23/2014, se modifică de la 5 225 000 la 5 548 000 EUR.
Potrivit Comunicării Comisiei Europene cu nr. 2017/C 438/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. C 438, din data de 19 decembrie 2017, pragul valoric de 5 548 000 euro prevăzut la art. 8 alin 1 din Directiva 23/2014, exprimat în lei noi este de 24 977 096 RON.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Riscul de operare
Entități contractante
Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii
Revizuirea pragului valoric
Contracte mixte
Contracte mixte care implică aspecte legate de apărare sau securitate
Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activitățile prevăzute în anexa nr 2, cât și alte activități
Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activități prevăzute în anexa nr 2, cât și activități care implică aspecte legate de apărare sau de securitate
Servicii sociale și alte servicii specifice
Concesiuni rezervate
Servicii de cercetare și de dezvoltare
Garanții procedurale
Cerințe tehnice și funcționale
Reviste:
2. Noul cadru normativ instituit de directivele unionale din anul 2014 și actele normative speciale din dreptul nostru intern în materia procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Aspecte jurisprudențiale (Partea a II-a)
Elemente de noutate aduse de proiectul de norme metodologice de aplicare a Legii privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
Aspecte specifice atribuțiilor Curții de Conturi în materie contravențională
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...