Obiect Scop Principii | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
SECȚIUNEA 1
Obiect. Scop. Principii

Art. 1. - Reviste (1), Doctrină (1)

Prezenta lege reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea acestora.

Art. 2. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Scopul prezentei legi îl constituie: Jurisprudență, Reviste (1)

a) promovarea concurenței între operatorii economici; Jurisprudență

b) utilizarea resurselor în condiții de eficiență, economicitate și eficacitate; Doctrină (1)

c) asigurarea integrității procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii;

d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii de către entitățile contractante. Modificări (1), Doctrină (1)

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii sunt: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) nediscriminarea; Jurisprudență

b) tratamentul egal; Jurisprudență

c) recunoașterea reciprocă; Jurisprudență

d) transparența; Jurisprudență

e) proporționalitatea; Jurisprudență

f) asumarea răspunderii. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Art. 3. -

Prezenta lege nu aduce atingere responsabilității autorităților centrale, județene și locale de a decide cel mai bun mod de a administra executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor, pentru a asigura un nivel ridicat al calității, siguranței și accesibilității, egalitatea de tratament și promovarea accesului universal la serviciile publice, precum și a drepturilor utilizatorilor cu privire la acestea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 4. -

Prezenta lege nu se aplică serviciilor de interes general fără caracter economic.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    Potrivit art. 1, obiectul Legii nr. 100/2016 reglementeazămodul de atribuire acontractelor de concesiune de lucrări şi acontractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum şi anumite aspecte specifice în legăturăcu executarea acestora. [ Mai mult... ] 

.....
    Art. 2 stabilește scopul și principiile Legii nr. 100/2016. [ Mai mult... ] 
.....
    Concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii acăror valoare este mai micădecât acest prag valoric se atribuie, cu respectarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 100/2016, în condiţiile şi potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare aLegii nr. 100/2016.În acest caz se va aplica oprocedură simplificată228. 
    228 Procedura simplificată reglementată de art. 73-75 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 867/2016. A se vedea pentru dezvoltări, infra Titlul VI, Capitolul V, Secțiunea a 2-a, §4.
[ Mai mult... ]
 
.....
    [art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 100/2016] și „utilizarea resurselor în condiţii de eficienţă, economicitate şi eficacitate” [art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 100/2016], împreună, sunt similare scopului achizițiilor publice, respectiv „asigurarea cadrului legal necesar pentru arealiza achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și socială” [art. alin. (1) din Legea nr. 98/2016]. Celelalte scopuri ale concesiunilor – „promovarea concurenţei între operatorii economici” [art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2016] și „asigurarea integrităţii procedurii de atribuire acontractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii” [art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 100/2016] corespund într-o anumită măsură principiilor achizițiilor publice, respectiv „nediscriminarea” [art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Obiect Scop Principii
Definiții
Domeniul de aplicare
Durata concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii
Reguli de atribuire a contractelor mixte
Situații speciale
Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite de entitățile contractante
Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii organizate conform unor norme internaționale
Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de apărare și de securitate
Exceptări aplicabile contractelor de concesiune de servicii
Exceptări specifice în domeniul comunicațiilor electronice
Reviste:
2. Noul cadru normativ instituit de directivele unionale din anul 2014 și actele normative speciale din dreptul nostru intern în materia procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Aspecte jurisprudențiale (Partea a II-a)
3. Riscul și impreviziunea în materia contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de concesiune de servicii și a contractelor de parteneriat public-privat în contextul noului cadru unional instituit de Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune și al noului cadru normativ intern reglementat de Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și de Legea nr. 233/2016 a parteneriatului public-privat
Elemente de noutate aduse de proiectul de norme metodologice de aplicare a Legii privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...