Modificarea contractului de concesiune | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind executarea contractelor de concesiune -
SECȚIUNEA a 2-a
Modificarea contractului de concesiune Puneri în aplicare (1)

Art. 100. -

Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, doar în situațiile prevăzute de prezenta secțiune. Reviste (1)

Art. 101. -

(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele inițiale ale concesiunii de lucrări sau ale concesiunii de servicii sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice alte opțiuni. Reviste (1)

(2) În situația prevăzută la alin. (1), clauzele de revizuire precizează obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea, și nu pot stabili modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al contractului de concesiune. Reviste (1)

Art. 102. - Doctrină (1)

(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la concesionarul inițial a unor servicii sau lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în contractul de concesiune inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

b) schimbarea concesionarului este imposibilă.

(2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. b), schimbarea concesionarului este imposibilă atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) schimbarea concesionarului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente, achiziționate în cadrul contractului de concesiune inițial;

b) schimbarea concesionarului ar cauza entității contractante dificultăți semnificative sau creșterea semnificativă a costurilor. Modificări (2)

(3) În cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritatea contractantă, în vederea desfășurării unei activități, alta decât cele prevăzute în anexa nr. 2, nicio creștere a valorii nu poate depăși 10% din valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii inițiale.

(4) În cazul în care autoritatea contractantă efectuează mai multe modificări succesive, acestea nu pot depăși, cumulat, o majorare cu peste 10% din valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii inițiale. Reviste (1)

Art. 103. - Reviste (2), Doctrină (1)

Contractele de concesiune pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o entitate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; Modificări (2)

b) modificarea nu afectează caracterul general al concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii;

c) în cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritățile contractante în vederea desfășurării unei alte activități decât cele prevăzute în anexa nr. 2, modificarea nu implică o creștere a valorii cu mai mult de 10% din valoarea concesiunii inițiale, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 102 alin. (4).

Art. 104. - Reviste (1)

Entitățile contractante care modifică un contract de concesiune, în cazurile prevăzute la art. 102 și art. 103, au obligația de a publica un anunț în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și la nivel național, cu respectarea formularului standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 33 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Modificări (2)

Art. 105. - Reviste (1)

(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când un nou concesionar îl înlocuiește pe cel căruia entitatea contractantă i-a atribuit inițial concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii, în una dintre următoarele situații: Modificări (2), Reviste (1)

a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 101; Modificări (2)

b) drepturile și obligațiile concesionarului inițial rezultate din contractul de concesiune sunt preluate ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune ori divizare de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și de selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de concesiune și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege; Reviste (1)

c) încetarea anticipată a contractului de concesiune și a cesiunii contractelor încheiate cu subcontractanții de către concesionarul principal al entității contractante, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 101. Modificări (2)

(2) Atunci când clauza de revizuire sau opțiunea stabilită de entitatea contractantă potrivit alin. (1) lit. a) stipulează în favoarea instituțiilor financiare finanțatoare dreptul de a cesiona contractul de concesiune către un alt operator economic, acesta trebuie să îndeplinească criteriile de calificare și de selecție stabilite prin anunțul de concesionare și documentația de atribuire. Modificări (2)

Art. 106. -

(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale, în sensul alin. (2).

(2) O modificare a unui contract de concesiune pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanțială atunci când, prin această modificare, caracterul concesiunii devine substanțial diferit față de cel al concesiunii încheiate inițial. Este considerată modificare substanțială orice modificare care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții: Reviste (1)

a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial ori ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;

b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de concesiune în favoarea concesionarului și/sau alocarea riscurilor între părți într-un mod care nu a fost prevăzut în concesiunea de lucrări sau în concesiunea de servicii inițială;

c) modificarea extinde în mod considerabil domeniul de aplicare al concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii;

d) un nou concesionar înlocuiește concesionarul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 105.

Art. 107. -

(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) valoarea modificării este mai mică decât pragul prevăzut la art. 11 alin. (1); Modificări (1)

b) valoarea modificării este mai mică de 10% din valoarea concesiunii inițiale de lucrări sau a concesiunii inițiale de servicii.

(2) Modificarea contractului de concesiune potrivit prevederilor alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului general al concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii globale nete a respectivelor modificări succesive.

(4) Pentru calcularea valorii prevăzute la alin. (1), art. 102 alin. (3) și art. 103 lit. c) se va utiliza valoarea actualizată, care reprezintă:

a) valoarea de referință, atunci când contractul de concesiune include o clauză de indexare;

b) valoarea calculată în funcție de rata medie a inflației publicate de Institutul Național de Statistică, atunci când contractul de concesiune nu include o clauză de indexare.

Art. 108. -

Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc în sarcina entității contractante obligații de notificare a instituției responsabile cu controlul ex-ante privind intenția de a efectua modificări ale contractelor de concesiune potrivit prevederilor prezentei secțiuni. Modificări (2)

Art. 109. -

(1) Orice modificare a unui contract de concesiune în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute în prezenta secțiune, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(2) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), entitatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de concesiune inițial. Modificări (2)

(3) Entitatea contractantă introduce dreptul de denunțare unilaterală prevăzut la alin. (2) în condițiile contractuale cuprinse în documentația de atribuire. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    281 Circumstanțele modificărilor contractuale prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 237 si 238 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 102 și 103 din Legea nr. 100/2016. [ Mai mult... ] 

.....
    281 Circumstanțele modificărilor contractuale prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 237 si 238 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 102 și 103 din Legea nr. 100/2016. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire
Licitația deschisă
Dialogul competitiv
Reguli de publicitate și transparență
Elaborarea documentației de atribuire
Termene de primire a solicitărilor de participare și a ofertelor pentru concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii
Criterii de atribuire
Finalizarea procedurii de atribuire
Informarea candidaților/ofertanților
Subcontractarea
Modificarea contractului de concesiune
Încetarea contractului de concesiune
Reviste:
3. Riscul și impreviziunea în materia contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de concesiune de servicii și a contractelor de parteneriat public-privat în contextul noului cadru unional instituit de Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune și al noului cadru normativ intern reglementat de Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și de Legea nr. 233/2016 a parteneriatului public-privat
Despre riscuri în contractele publice cu finanțare privată/Sur les risques dans les contrats publics financés par des fonds privés/About risks in the privately financed public contracts
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...