Lista activităților prevăzute la art 10 alin (1) | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2 -
Lista activităților prevăzute la art. 10 alin. (1)

Domeniul Activități relevante
1. Gaze și energie termică (1) Sunt considerate activități relevante în domeniul gazelor și energiei termice:
a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de gaze sau de energie termică;
b) livrarea gazelor sau a energiei termice prin rețele de natura celor prevăzute la lit. a).
(2) Nu este considerată activitate relevantă în sensul alin. (1) alimentarea cu gaze sau energie termică a rețelelor fixe de către o entitate contractantă prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din lege, care prestează un serviciu către public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) producerea de gaze sau de energie termică de către entitatea contractantă respectivă este consecința inevitabilă a desfășurării unei alte activități decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b) livrarea gazelor și a energiei termice prin rețele publice este destinată doar exploatării economice a unei astfel de producții și reprezintă maximum 20% din cifra de afaceri a entității contractante, ținând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
2. Energie electrică (1) Sunt considerate activități relevante în domeniul energiei electrice:
a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de energie electrică;
b) livrarea energiei electrice prin rețele de natura celor menționate la lit. a).
(2) Nu este considerată activitate relevantă în sensul alin. (1) alimentarea cu energie electrică a rețelelor fixe de către o entitate contractantă prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din lege, care prestează un serviciu către public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) producerea de energie electrică de către entitatea contractantă în cauză are drept scop desfășurarea unei alte activități decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b) livrarea energiei electrice prin rețele publice depinde doar de consumul propriu al entității contractante respective și nu a depășit 30% din producția totală de energie a entității contractante respective, ținând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
3. Apă (1) Sunt considerate activități relevante în domeniul apei:
a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de apă potabilă;
b) furnizarea de apă potabilă unor rețele de natura celor prevăzute la lit. a).
(2) Prezenta lege se aplică și contractelor de concesiune atribuite de entități contractante care desfășoară o activitate prevăzută la alin. (1) și care au legătură cu următoarele:
a) proiecte de inginerie hidraulică, irigații sau drenare, cu condiția ca volumul de apă destinat aprovizionării cu apă potabilă să reprezinte mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziție prin astfel de proiecte sau instalații de irigare sau drenare;
b) evacuarea sau tratarea apelor uzate.
(3) Nu este considerată activitate relevantă în sensul alin. (1) alimentarea cu energie electrică a rețelelor fixe de către o entitate contractantă prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din lege, care prestează un serviciu către public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) producerea de apă potabilă de către entitatea contractantă respectivă are drept scop desfășurarea unei alte activități decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b) furnizarea apei potabile către rețele publice depinde doar de consumul propriu al entității contractante respective și nu a depășit 30% din producția totală de apă potabilă a entității contractante respective, ținând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
4. Transporturi (1) Este considerată activitate relevantă în domeniul transporturilor punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor destinate să furnizeze un serviciu public în domeniul transportului pe calea ferată, cu sisteme automate, cu metroul, tramvaiul, troleibuzul, autobuzul sau prin cablu.
(2) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră că există o rețea pentru prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condițiile de operare, care pot viza rutele ce urmează a fi deservite, capacitatea de transport care urmează să fie asigurată sau frecvența serviciului, sunt prestabilite de o autoritate competentă.
5. Porturi și aeroporturi Sunt considerate activități relevante acele activități care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul punerii la dispoziția transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali a aeroporturilor și a porturilor maritime ori fluviale sau a altor terminale de transport.
6. Poștă (1) Este considerată activitate relevantă în domeniul poștei prestarea următoarelor servicii:
a) servicii poștale, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea la destinatari a trimiterilor poștale - corespondență, cărți, cataloage, ziare, periodice, colete poștale conținând bunuri cu sau fără valoare comercială - indiferent de greutate;
b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced și care urmează expedierii, inclusiv servicii de gestiune a corespondenței;
c) servicii privind trimiterile poștale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directă prin corespondență, care nu poartă adresă;
(2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-c) intră în categoria activităților relevante numai dacă persoana în cauză prestează și servicii poștale în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) și numai dacă activitatea de servicii poștale nu este direct expusă concurenței conform prevederilor art. 35 din lege.
7. Petrol și gaze. Cărbune și alți combustibili solizi În sensul prezentei legi, se consideră activități relevante acele activități legate de exploatarea unui areal geografic în scopul:
a) extracției2 de petrol și gaze naturale;
b) prospectării și extracției de cărbune sau de alți combustibili solizi.

2 În sensul prezentei legi, activitățile legate de exploatarea unui areal geografic în scopul extracției de petrol și gaze naturale includ producția de petrol brut sau gaze naturale, precum și dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare pentru producția viitoare de petrol brut sau gaze naturale.

Sunt excluse de la aplicabilitatea prezentei legi activitățile efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale includ totalitatea activităților întreprinse în vederea verificării dacă într-o anumită zonă sunt prezente zăcăminte de petrol și/sau de gaze naturale, evaluarea cantitativă și calitativă a acestora, precum și determinarea condițiilor tehnice și economice de valorificare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Lista activităților prevăzute la art 5 alin (1) lit q)
Lista activităților prevăzute la art 10 alin (1)
Servicii prevăzute la art 24
;
se încarcă...