Licitația deschisă | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune -
SECȚIUNEA a 2-a
Licitația deschisă Puneri în aplicare (1)

Art. 51. -

(1) Licitația deschisă se inițiază prin transmiterea spre publicare a unui anunț de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de oferte. Modificări (1)

(2) Procedura de licitație deschisă se desfășoară, de regulă, într-o singură etapă. Reviste (1)

(3) Entitatea contractantă poate stabili prin anunțul de concesionare și documentația de atribuire ca procedura de licitație deschisă să se desfășoare în două etape, cu respectarea prevederilor art. 52-54: Modificări (1)

a) prima etapă - depunerea ofertelor elaborate în conformitate cu informațiile și cerințele prevăzute în documentația de atribuire, însoțită de documentele care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție stabilite de entitatea contractantă; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

b) etapa a doua - negocieri în vederea îmbunătățirii ofertelor admisibile și evaluarea ofertelor îmbunătățite, prin aplicarea criteriilor de atribuire. Puneri în aplicare (1)

(4) În cazul în care alege să aplice procedura licitației deschise cu etapă de negociere, entitatea contractantă stabilește prin documentația de atribuire elementele care pot face obiectul negocierii. Modificări (1)

(5) În cuprinsul documentației de atribuire entitatea contractantă definește obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii prin descrierea necesităților autorității contractante și a caracteristicilor solicitate pentru lucrările sau serviciile care urmează a fi concesionate și stabilește criteriile de atribuire, precum și modul de repartizare a riscurilor. Modificări (1)

(6) În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (5) entitatea contractantă stabilește care sunt cerințele minime pe care ofertele trebuie să le îndeplinească. Modificări (1)

(7) Informațiile furnizate prin documentația de atribuire trebuie să fie suficient de precise, clare și complete pentru a permite operatorilor economici să determine natura și obiectul concesiunii de lucrări sau ale concesiunii de servicii, iar pe baza acestora să decidă transmiterea unei oferte sau neparticiparea la procedura de atribuire.

Art. 52. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de concesionare criteriile de calificare și, în cazul în care se utilizează etapa de negociere, regulile aplicabile. Modificări (1)

(2) În urma finalizării primei etape, entitatea contractantă transmite simultan tuturor ofertanților care au depus oferte admisibile o invitație de participare la etapa negocierii. Modificări (1)

Art. 53. -

(1) Entitatea contractantă negociază în etapa negocierii cu fiecare ofertant care a depus o ofertă admisibilă și a fost invitat conform art. 52 alin. (2), în vederea îmbunătățirii conținutului acestora. Modificări (1)

(2) În cadrul negocierii, entitatea contractantă și ofertanții pot discuta oricare aspecte referitoare la concesiune, indicate în documentația de atribuire, cu excepția obiectului concesiunii, criteriilor de atribuire și cerințelor minime, care nu se pot modifica în cursul negocierii. Modificări (1)

(3) Pe durata negocierii, entitatea contractantă are obligația de a asigura respectarea principiului tratamentului egal și de a nu furniza informații într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanți un avantaj în raport cu ceilalți. Modificări (1)

(4) Entitatea contractantă are obligația de a nu dezvălui celorlalți ofertanți soluțiile propuse sau alte informații confidențiale comunicate de un ofertant care participă la negociere, fără acordul acestuia, exprimat în scris, cu privire la fiecare intenție de comunicare a anumitor informații specifice. Modificări (1)

Art. 54. -

(1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de concesionare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a ofertelor, în cazul în care procedura de licitație deschisă se desfășoară într-o singură etapă, respectiv de depunere a ofertelor inițiale, în cazul în care procedura se desfășoară în două etape, este de cel puțin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitației de participare la etapa negocierii și data-limită de depunere a ofertelor îmbunătățite, în cazul în care procedura se desfășoară în două etape, este de cel puțin 22 de zile.

(3) Termenul de primire a ofertelor poate fi redus cu 5 zile, în cazul în care entitatea contractantă acceptă ca depunerea ofertelor să fie făcută prin mijloace electronice. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite pentru desfășurarea unei Activități relevante într o țară terță
Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei întreprinderi afiliate
Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei asocieri de mai multe entități contractante sau unei entități contractante care face parte dintr o astfel de asociere
Exceptări privind activitățile care sunt expuse direct concurenței
Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii încheiate între entități din sectorul public
Operatori economici
Confidențialitate
Reguli de evitare a conflictului de interese
Reguli aplicabile comunicărilor
Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire
Licitația deschisă
Dialogul competitiv
Reguli de publicitate și transparență
Elaborarea documentației de atribuire
Termene de primire a solicitărilor de participare și a ofertelor pentru concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii
Criterii de atribuire
Finalizarea procedurii de atribuire
Informarea candidaților/ofertanților
Subcontractarea
Modificarea contractului de concesiune
Încetarea contractului de concesiune
Reviste:
2. Noul cadru normativ instituit de directivele unionale din anul 2014 și actele normative speciale din dreptul nostru intern în materia procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Aspecte jurisprudențiale (Partea a II-a)
;
se încarcă...