Parlamentul României

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (3), Derogări (1), Librăria Indaco (1), Reviste (15), Doctrine (2), Comentarii expert, Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 mai 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 8

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

(1) Operatorii economici care, potrivit legislației statului în care sunt stabiliți, au dreptul să presteze o anumită activitate inclusă în obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii nu pot fi respinși numai pe motiv că, în temeiul legislației statului membru în care se atribuie contractul, sunt obligați să fie persoane fizice sau persoane juridice.

(2) Persoanele juridice sau alte entități constituite într-o altă formă de organizare prevăzută de lege pot fi obligate să indice în cadrul ofertelor/solicitărilor de participare numele și calificările profesionale relevante ale persoanelor fizice responsabile cu executarea contractului în cauză.

Art. 38. - Reviste (1)

În executarea contractelor de concesiune, operatorii economici sunt ținuți să respecte obligațiile aplicabile în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, prin legislația națională, prin contracte colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.

Art. 39. - Reviste (1)

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau de candidat, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terț susținător, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 40. -

(1) Entitatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor economici care participă în comun la procedura de atribuire să adopte sau să constituie o anumită formă juridică pentru depunerea unei oferte/solicitări de participare. Derogări (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), entitatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici cărora le-a fost atribuit contractul de concesiune să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, cu condiția ca acest lucru să fi fost menționat în anunțul de concesionare și documentația de atribuire și în măsura în care o astfel de modificare este necesară pentru executarea în mod corespunzător a contractului de concesiune.

(3) Entitatea contractantă poate stabili prin documentația de atribuire, atunci când este necesar, modul în care operatorii economici urmează să îndeplinească cerințele referitoare la situația economică și financiară sau capacitatea tehnică și profesională, precum și anumite condiții specifice privind executarea contractului de concesiune, în cazul participării în comun la procedura de atribuire, cu condiția ca acest lucru să fie justificat de motive obiective și proporționale.

SECȚIUNEA a 2-a Confidențialitate

Art. 41. -

(1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, entitatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de către operatorii economici, indicate de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu afectează obligațiile entității contractante prevăzute la art. 66 și art. 91 și nici publicarea părților din contractele de concesiune încheiate fără caracter confidențial, inclusiv a eventualelor modificări ulterioare.

(3) Entitatea contractantă poate impune operatorilor economici cerințe care vizează protejarea caracterului confidențial al informațiilor pe care aceasta le pune la dispoziție pe durata întregii proceduri de atribuire.

SECȚIUNEA a 3-a Reguli de evitare a conflictului de interese

Art. 42. - Reviste (1)

Pe parcursul desfășurării procedurii de atribuire, entitățile contractante au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării transparenței procedurii de atribuire și a tratamentului egal al tuturor candidaților și ofertanților. Puneri în aplicare (1)

Art. 43. -

În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului entității contractante care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea sau independența lor în contextul procedurii de atribuire.

Art. 44. -

(1) Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese potrivit prevederilor art. 43, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură sau se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante;

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante.

(2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Art. 45. - Reviste (1)

Ofertantul declarat câștigător cu care entitatea contractantă a încheiat contractul de concesiune nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de concesiune, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare al solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire sau angajați/foști angajați ai entității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de concesiune, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului de concesiune.

Art. 46. -

(1) În cazul în care entitatea contractantă identifică o situație potențial generatoare de conflict de interese potrivit prevederilor art. 43, aceasta întreprinde demersurile necesare pentru a stabili dacă situația respectivă reprezintă o situație de conflict de interese și prezintă candidatului/ofertantului aflat în respectiva situație o expunere a motivelor care, în opinia entității contractante, sunt de natură să genereze un conflict de interese.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă solicită candidatului/ofertantului transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situație.

(3) În cazul în care, în urma aplicării dispozițiilor alin. (1) și (2), autoritatea contractantă stabilește că există un conflict de interese, entitatea contractantă va adopta măsurile necesare pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi: înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea/verificarea ofertelor/solicitărilor de participare, atunci când le este afectată imparțialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relație cu persoanele cu funcții de decizie din cadrul entității contractante.

Art. 47. -

Entitatea contractantă are obligația de a preciza în documentele concesiunii numele persoanelor ce dețin funcții de decizie în cadrul entității contractante.

SECȚIUNEA a 4-a Reguli aplicabile comunicărilor

Art. 48. -

(1) Cu excepția cazului în care utilizarea mijloacelor electronice este obligatorie conform dispozițiilor prezentei legi, orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea sunt transmise prin unul dintre următoarele mijloace de comunicare:

a) mijloace electronice;

b) poștă sau fax;

c) comunicare verbală, inclusiv telefonică;

d) înmânare directă sub semnătură.

(2) Mijloacele de comunicare alese trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general și să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.

(3) În cazul utilizării mijloacelor electronice de comunicare, instrumentele și dispozitivele folosite, precum și caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să asigure interoperabilitatea cu produsele de uz general în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

(4) Comunicarea verbală, inclusiv telefonică, poate fi utilizată pentru alte comunicări decât cele privind elementele esențiale ale unei proceduri de atribuire, cu condiția consemnării în scris a principalelor elemente ale conținutului comunicării verbale.

(5) În sensul dispozițiilor alin. (4), elementele esențiale ale procedurii de atribuire includ documentele concesiunii, solicitările de participare și ofertele.

(6) Conținutul comunicărilor verbale cu ofertanții care ar putea avea un impact semnificativ asupra conținutului și evaluării ofertelor se consemnează prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi minute, înregistrări audio sau sinteze ale principalelor elemente ale comunicării verbale.

Art. 49. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a asigura protejarea integrității datelor și a confidențialității ofertelor/solicitărilor de participare în cadrul tuturor operațiunilor de comunicare, transmitere și stocare a informațiilor.

(2) Entitatea contractantă ia cunoștință de conținutul ofertelor și al solicitărilor de participare numai de la data stabilită pentru deschiderea acestora.

CAPITOLUL IV Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune

SECȚIUNEA 1 Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire

Art. 50. - Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Entitatea contractantă atribuie contractul de concesiune prin una dintre următoarele proceduri de atribuire: Derogări (1)

a) licitație deschisă;

b) dialog competitiv.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), entitatea contractantă poate utiliza ca procedură de atribuire negocierea fără publicare a unui anunț de concesionare, potrivit prevederilor art. 64 și art. 65. Puneri în aplicare (1)

(3) Pe parcursul procedurii de atribuire, entitatea contractantă nu furnizează, în mod discriminatoriu, informații care pot avantaja anumiți candidați sau ofertanți în raport cu ceilalți.

SECȚIUNEA a 2-a Licitația deschisă Puneri în aplicare (1)

Art. 51. -

(1) Licitația deschisă se inițiază prin transmiterea spre publicare a unui anunț de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de oferte.

(2) Procedura de licitație deschisă se desfășoară, de regulă, într-o singură etapă. Reviste (1)

(3) Entitatea contractantă poate stabili prin anunțul de concesionare și documentația de atribuire ca procedura de licitație deschisă să se desfășoare în două etape, cu respectarea prevederilor art. 52-54:

a) prima etapă - depunerea ofertelor elaborate în conformitate cu informațiile și cerințele prevăzute în documentația de atribuire, însoțită de documentele care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție stabilite de entitatea contractantă; Puneri în aplicare (1)

b) etapa a doua - negocieri în vederea îmbunătățirii ofertelor admisibile și evaluarea ofertelor îmbunătățite, prin aplicarea criteriilor de atribuire. Puneri în aplicare (1)

(4) În cazul în care alege să aplice procedura licitației deschise cu etapă de negociere, entitatea contractantă stabilește prin documentația de atribuire elementele care pot face obiectul negocierii.

(5) În cuprinsul documentației de atribuire entitatea contractantă definește obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii prin descrierea necesităților autorității contractante și a caracteristicilor solicitate pentru lucrările sau serviciile care urmează a fi concesionate și stabilește criteriile de atribuire, precum și modul de repartizare a riscurilor.

(6) În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (5) entitatea contractantă stabilește care sunt cerințele minime pe care ofertele trebuie să le îndeplinească.

(7) Informațiile furnizate prin documentația de atribuire trebuie să fie suficient de precise, clare și complete pentru a permite operatorilor economici să determine natura și obiectul concesiunii de lucrări sau ale concesiunii de servicii, iar pe baza acestora să decidă transmiterea unei oferte sau neparticiparea la procedura de atribuire.

Art. 52. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de concesionare criteriile de calificare și, în cazul în care se utilizează etapa de negociere, regulile aplicabile.

(2) În urma finalizării primei etape, entitatea contractantă transmite simultan tuturor ofertanților care au depus oferte admisibile o invitație de participare la etapa negocierii.

Art. 53. -

(1) Entitatea contractantă negociază în etapa negocierii cu fiecare ofertant care a depus o ofertă admisibilă și a fost invitat conform art. 52 alin. (2), în vederea îmbunătățirii conținutului acestora.

(2) În cadrul negocierii, entitatea contractantă și ofertanții pot discuta oricare aspecte referitoare la concesiune, indicate în documentația de atribuire, cu excepția obiectului concesiunii, criteriilor de atribuire și cerințelor minime, care nu se pot modifica în cursul negocierii.

(3) Pe durata negocierii, entitatea contractantă are obligația de a asigura respectarea principiului tratamentului egal și de a nu furniza informații într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanți un avantaj în raport cu ceilalți.

(4) Entitatea contractantă are obligația de a nu dezvălui celorlalți ofertanți soluțiile propuse sau alte informații confidențiale comunicate de un ofertant care participă la negociere, fără acordul acestuia, exprimat în scris, cu privire la fiecare intenție de comunicare a anumitor informații specifice.

Art. 54. -

(1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de concesionare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a ofertelor, în cazul în care procedura de licitație deschisă se desfășoară într-o singură etapă, respectiv de depunere a ofertelor inițiale, în cazul în care procedura se desfășoară în două etape, este de cel puțin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitației de participare la etapa negocierii și data-limită de depunere a ofertelor îmbunătățite, în cazul în care procedura se desfășoară în două etape, este de cel puțin 22 de zile.

(3) Termenul de primire a ofertelor poate fi redus cu 5 zile, în cazul în care entitatea contractantă acceptă ca depunerea ofertelor să fie făcută prin mijloace electronice.

SECȚIUNEA a 3-a Dialogul competitiv Puneri în aplicare (1)

Art. 55. -

(1) Procedura de dialog competitiv se inițiază prin transmiterea spre publicare a unui anunț de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare.

(2) În cadrul procedurii de dialog competitiv, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare, urmând ca numai candidații care îndeplinesc criteriile de calificare și de selecție stabilite de entitatea contractantă prin anunțul de concesionare să aibă dreptul de a participa la etapele următoare.

Art. 56. -

(1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de concesionare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puțin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitației de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire și data-limită de depunere a ofertelor finale este de cel puțin 22 de zile.

(3) Termenul de primire a solicitărilor de participare poate fi redus cu 5 zile, în cazul în care entitatea contractantă acceptă ca depunerea solicitărilor de participare să fie făcută prin mijloace electronice.

Art. 57. -

Procedura de dialog competitiv se desfășoară în trei etape:

a) prima etapă - depunerea solicitărilor de participare și selectarea candidaților, prin aplicarea criteriilor de calificare și de selecție prevăzute în documentația de atribuire;

b) etapa a doua - dialogul cu candidații selectați, în vederea identificării soluției/soluțiilor apte să răspundă necesităților entității contractante pe baza căreia/cărora se vor depune ofertele finale;

c) etapa a treia - depunerea ofertelor finale de către candidații rămași în urma etapei de dialog și evaluarea acestora, prin aplicarea criteriilor de atribuire. Puneri în aplicare (1)

Art. 58. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de concesionare criteriile de calificare și de selecție și regulile aplicabile, numărul minim de candidați pe care intenționează să îi invite în etapa a doua și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.

(2) Numărul minim de candidați indicat în anunțul de concesionare trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală și, în orice situație, nu poate fi mai mic de 3.

(3) Atunci când selectează candidații pentru etapele următoare, entitatea contractantă are obligația de a aplica numai criteriile de selecție și calificare prevăzute în anunțul de concesionare, care trebuie să fie obiective și nediscriminatorii.

Art. 59. -

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
3. Riscul și impreviziunea în materia contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de concesiune de servicii și a contractelor de parteneriat public-privat în contextul noului cadru unional instituit de Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune și al noului cadru normativ intern reglementat de Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și de Legea nr. 233/2016 a parteneriatului public-privat
De ce avem nevoie de noua lege a parteneriatului public-privat?
Neexecutarea obligațiilor contractuale/L'inexecution des obligations contractuelles/The non-performance of the contractual obligations
Cauțiunea. Analiză din prisma achizițiilor publice și barometru al liberului acces la justiție
2. Noul cadru normativ instituit de directivele unionale din anul 2014 și actele normative speciale din dreptul nostru intern în materia procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Aspecte jurisprudențiale (Partea a II-a)
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...