Parlamentul României

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (3), Cărți (1), Reviste (2), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 mai 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 8 din 8

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 112. - Puneri în aplicare (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României, respectiv ANAP, în funcție de instituția care face constatarea abaterii.

Art. 113. -

Contravențiilor prevăzute la art. 111 alin. (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 13 alin. (1), art. 28 și art. 29.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 114. - Puneri în aplicare (1)

(1) Autoritățile naționale competente dețin atribuții în domeniul de aplicare al prezentei legi, precum funcții de reglementare, asistență și sprijin operațional, control ex-ante, control ex-post, monitorizare, supervizare, detectarea conflictului de interese, combaterea licitațiilor trucate și alte funcții având ca obiectiv respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).

(2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se detaliază obligațiile și responsabilitățile specifice ale autorităților naționale competente în raport cu îndeplinirea acestor funcții.

Art. 115. -

În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ANAP va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 116. -

(1) Prezenta lege se aplică procedurilor de atribuire a concesiunilor de lucrări sau a concesiunilor de servicii inițiate după data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Procedurilor de atribuire a concesiunilor de lucrări sau a concesiunilor de servicii în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei legi li se aplică legea în vigoare la data inițierii procedurii de atribuire.

(3) Prezenta lege se aplică contractelor de concesiune încheiate după data intrării în vigoare a acesteia.

(4) Contractele de concesiune încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data la care acestea au fost încheiate, în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.

Art. 117. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 februarie 2007;

c) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.

Art. 118. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

*

Prezenta lege transpune prevederile art. 3, 8, 11, 13-19, 22-26, 28, 31, 34-36, 38-40, 43, 44 și 54 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, și parțial prevederile art. 1, 2, 4-7, 9, 10, 20, 21, 29, 30, 32, 33, 37, 41, 42 și 45 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 19 mai 2016.

Nr. 100.

ANEXA Nr. 1

Lista activităților prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. q)

NACE Rev. 11

Cod CPV
SECȚIUNEA F CONSTRUCȚII
Diviziune Grupă Clasă Descriere Note
45 Construcții Această diviziune include:
construcția de clădiri și lucrări noi, restaurare și reparații curente
45000000
45.1 Pregătirea șantierelor 45100000
45.11 Demolări de clădiri; terasamente Această clasă include:
- demolarea clădirilor și a altor structuri;
- degajarea șantierelor;
- lucrări de terasament: excavarea, umplerea, nivelarea șantierelor de construcții, săparea de șanțuri, îndepărtarea rocilor, demolarea prin explozie etc.;
- pregătirea șantierelor pentru exploatare minieră;
- îndepărtarea solului și alte lucrări de dezvoltare și pregătire a terenurilor și a șantierelor miniere.
Această clasă cuprinde, de asemenea:
- drenarea șantierelor de construcții;
- drenarea terenurilor agricole și forestiere.
45110000
45.12 Lucrări de foraj și sondaj Această clasă include:
- sondaje experimentale, foraje de recunoaștere și carotaje pentru construcții, precum și pentru studii geofizice, geologice sau alte studii similare.
Această clasă nu cuprinde:
- forarea puțurilor de extracție a țițeiului sau a gazelor naturale (a se vedea clasa 11.20);
- forarea puțurilor de apă (a se vedea clasa 45.25);
- săparea de puțuri (a se vedea clasa 45.25);
- prospectarea zăcămintelor de țiței și de gaze naturale, precum și studiile geofizice, geologice și seismice (a se vedea clasa 74.20).
45120000
45.2 Lucrări de construcții complete sau parțiale; lucrări de geniu civil 45200000
45.21 Lucrări generale
de construcții de
clădiri și lucrări
de geniu civil
Această clasă include:
- construcții de clădiri de toate tipurile și construcții civile;
- poduri, inclusiv cele destinate susținerii șoselelor suspendate, viaducte, tuneluri și pasaje subterane;
- conducte, linii de comunicații și linii electrice pentru transport pe distanțe mari;
- conducte, linii de comunicații și linii electrice pentru rețele urbane;
- lucrări conexe de amenajare urbană;
- asamblarea și montarea de construcții prefabricate pe șantiere.
Această clasă nu cuprinde:
- servicii referitoare la extracția țițeiului și a gazelor naturale (a se vedea clasa 11.20);
- construcția de lucrări complet prefabricate din elemente din alte materiale decât betonul, fabricate de unitatea care execută
lucrările (a se vedea diviziunile 20, 26 și 28);
- lucrări de construcții, altele decât cele de clădiri, pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf și alte instalații sportive (a se vedea clasa 45.23);
- lucrări de instalații pentru construcții (a se vedea clasa 45.3);
- lucrări de finisare (a se vedea clasa 45.4);
- activități de arhitectură și de inginerie (a se vedea clasa 74.20);
- gestionarea proiectelor de construcții (a se vedea clasa 74.20).
45210000
cu excepția:
45213316
45220000
45231000
45232000
45.22 Ridicarea de șarpante și acoperișuri Această clasă include:
- ridicarea de șarpante;
- montarea acoperișurilor;
- lucrări de impermeabilizare.
45261000
45.23 Construcții de
autostrăzi,
șosele,
aerodromuri și
complexuri
sportive
Această clasă include:
- construcția de autostrăzi, de drumuri, de șosele, alte căi pentru vehicule și pietoni;
- construcția de căi ferate;
- construcția de piste de aterizare-decolare;
- lucrări de construcții, altele decât cele de clădiri, pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf și alte instalații sportive;
- marcarea cu vopsea a suprafețelor rutiere și a spațiilor de parcare.
Această clasă nu cuprinde:
- terasamentele preliminare (a se vedea clasa 45.11).
45212212 și
DA03
45230000
cu excepția:
45231000
45232000
45234115
45.24 Lucrări hidrotehnice Această clasă include construcția de:
- căi navigabile, porturi, lucrări fluviale, porturi de agrement (marina), ecluze etc.;
- baraje și diguri;
- dragare;
- lucrări subacvatice.
45240000
45.25 Alte lucrări de
construcții care
implică lucrări
speciale
Această clasă include:
- activitățile de construcții specializate care implică un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrări și care necesită competențe sau echipamente specializate;
- realizarea de fundații, inclusiv instalarea piloților;
- forarea și construcția de puțuri de apă, săparea de puțuri;
- montarea elementelor de structură metalică ce nu sunt fabricate de unitatea care execută lucrările;
- îndoirea structurilor metalice;
- lucrări de zidire cu cărămidă sau piatră;
- montarea și demontarea schelelor și a platformelor de lucru proprii sau închiriate;
- construcția de coșuri de fum și de cuptoare industriale.
Această clasă nu cuprinde:
- închirierea de schele fără montare și demontare (a se vedea clasa 71.32).
45250000
45262000
45.3 Lucrări de instalații 45300000
45.31 Lucrări de
instalații
electrice
Această clasă include:
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a
următoarelor elemente:
- cabluri și conexiuni electrice;
- sisteme de telecomunicații;
- instalații electrice de încălzire;
- antene pentru clădiri rezidențiale;
- sisteme de alarmă împotriva incendiilor;
- sisteme de alarmă antiefracție;
- ascensoare și scări rulante;
- paratrăsnete etc.
45213316
45310000
cu excepția:
45316000
45.32 Lucrări de izolare Această clasă include:
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, de izolații termice, acustice sau împotriva vibrațiilor.
Această clasă nu cuprinde:
- lucrări de impermeabilizare (a se vedea clasa 45.22).
45320000
45.33 Instalații Această clasă include:
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a următoarelor elemente:
- instalații și echipamente sanitare;
- echipamente pentru distribuția gazelor;
- echipamente și conducte de încălzire, de ventilare, de refrigerare sau de climatizare;
- instalații de stingere a incendiilor cu sprinklere. Această clasă nu cuprinde:
- instalarea sistemelor electrice de încălzire (a se vedea clasa 45.31).
45330000
45.34 Alte lucrări de
instalații
Această clasă include:
- instalarea sistemelor de iluminat și de semnalizare pentru
șosele, căi ferate, aeroporturi și porturi;
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a
instalațiilor și a echipamentelor neclasificate în altă parte.
45234115
45316000
45340000
45.4 Lucrări de finisare 45400000
45.41 Tencuire Această clasă include:
- aplicarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a ipsosului și a stucului pentru structuri sau ornamente interioare și exterioare, inclusiv a materialelor de fățuire asociate.
45410000
45.42 Tâmplărie și dulgherie Această clasă include:
- instalarea de uși, ferestre, tocuri și rame pentru uși și ferestre, bucătării echipate, scări, echipamente pentru magazine și echipamente similare, din lemn sau din alte materiale, care nu sunt fabricate de unitatea care execută lucrările;
- amenajări interioare, precum plafoane, lambriuri din lemn, compartimentări mobile etc.
Această clasă nu cuprinde:
- acoperirea cu parchet sau alte pardoseli din lemn (a se vedea clasa 45.43).
45420000
45.43 Îmbrăcarea podelelor și a pereților Această clasă include:
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a următoarelor elemente:
- dale din ceramică, beton sau piatră pentru pereți sau podele;
- parchet și alte pardoseli din lemn, mochete și linoleum;
- inclusiv din cauciuc sau plastic;
- materiale de placare a podelelor sau a pereților din terrazzo, marmură, granit sau ardezie;
- tapete.
45430000
45.44 Vopsitorie și montare de geamuri Această clasă include:
- vopsirea interioară și exterioară a clădirilor;
- vopsirea structurilor de construcții civile;
- montarea sticlei, a oglinzilor etc. Această clasă nu cuprinde:
- instalarea ferestrelor (a se vedea clasa 45.42).
45440000
45.45 Alte lucrări de finisare Această clasă include:
- instalarea piscinelor private;
- curățarea pereților exteriori ai clădirilor cu ajutorul aburilor, prin sablare sau alte metode similare;
- celelalte lucrări de finalizare și finisare a clădirilor neclasificate în altă parte.
Această clasă nu cuprinde:
- curățarea pereților interiori ai clădirilor și ai altor construcții (a se vedea clasa 74.70).
45212212 și DA04 45450000
45.5 Închirierea de echipamente de construcție sau demolare cu operator 45500000
45.50 Închirierea de echipamente de construcție sau demolare cu operator Această clasă nu cuprinde:
- închirierea de mașini și echipamente de construcție sau demolare fără operator
(a se vedea clasa 71.32).
45500000

1 Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1).

ANEXA Nr. 2

Lista activităților prevăzute la art. 10 alin. (1)

Domeniul Activități relevante
1. Gaze și energie termică (1) Sunt considerate activități relevante în domeniul gazelor și energiei termice:
a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de gaze sau de energie termică;
b) livrarea gazelor sau a energiei termice prin rețele de natura celor prevăzute la lit. a).
(2) Nu este considerată activitate relevantă în sensul alin. (1) alimentarea cu gaze sau energie termică a rețelelor fixe de către o entitate contractantă prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din lege, care prestează un serviciu către public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) producerea de gaze sau de energie termică de către entitatea contractantă respectivă este consecința inevitabilă a desfășurării unei alte activități decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b) livrarea gazelor și a energiei termice prin rețele publice este destinată doar exploatării economice a unei astfel de producții și reprezintă maximum 20% din cifra de afaceri a entității contractante, ținând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
2. Energie electrică (1) Sunt considerate activități relevante în domeniul energiei electrice:
a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de energie electrică;
b) livrarea energiei electrice prin rețele de natura celor menționate la lit. a).
(2) Nu este considerată activitate relevantă în sensul alin. (1) alimentarea cu energie electrică a rețelelor fixe de către o entitate contractantă prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din lege, care prestează un serviciu către public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) producerea de energie electrică de către entitatea contractantă în cauză are drept scop desfășurarea unei alte activități decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b) livrarea energiei electrice prin rețele publice depinde doar de consumul propriu al entității contractante respective și nu a depășit 30% din producția totală de energie a entității contractante respective, ținând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
3. Apă (1) Sunt considerate activități relevante în domeniul apei:
a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de apă potabilă;
b) furnizarea de apă potabilă unor rețele de natura celor prevăzute la lit. a).
(2) Prezenta lege se aplică și contractelor de concesiune atribuite de entități contractante care desfășoară o activitate prevăzută la alin. (1) și care au legătură cu următoarele:
a) proiecte de inginerie hidraulică, irigații sau drenare, cu condiția ca volumul de apă destinat aprovizionării cu apă potabilă să reprezinte mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziție prin astfel de proiecte sau instalații de irigare sau drenare;
b) evacuarea sau tratarea apelor uzate.
(3) Nu este considerată activitate relevantă în sensul alin. (1) alimentarea cu energie electrică a rețelelor fixe de către o entitate contractantă prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din lege, care prestează un serviciu către public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) producerea de apă potabilă de către entitatea contractantă respectivă are drept scop desfășurarea unei alte activități decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b) furnizarea apei potabile către rețele publice depinde doar de consumul propriu al entității contractante respective și nu a depășit 30% din producția totală de apă potabilă a entității contractante respective, ținând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
4. Transporturi (1) Este considerată activitate relevantă în domeniul transporturilor punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor destinate să furnizeze un serviciu public în domeniul transportului pe calea ferată, cu sisteme automate, cu metroul, tramvaiul, troleibuzul, autobuzul sau prin cablu.
(2) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră că există o rețea pentru prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condițiile de operare, care pot viza rutele ce urmează a fi deservite, capacitatea de transport care urmează să fie asigurată sau frecvența serviciului, sunt prestabilite de o autoritate competentă.
5. Porturi și aeroporturi Sunt considerate activități relevante acele activități care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul punerii la dispoziția transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali a aeroporturilor și a porturilor maritime ori fluviale sau a altor terminale de transport.
6. Poștă (1) Este considerată activitate relevantă în domeniul poștei prestarea următoarelor servicii:
a) servicii poștale, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea la destinatari a trimiterilor poștale - corespondență, cărți, cataloage, ziare, periodice, colete poștale conținând bunuri cu sau fără valoare comercială - indiferent de greutate;
b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced și care urmează expedierii, inclusiv servicii de gestiune a corespondenței;
c) servicii privind trimiterile poștale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directă prin corespondență, care nu poartă adresă;
(2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-c) intră în categoria activităților relevante numai dacă persoana în cauză prestează și servicii poștale în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) și numai dacă activitatea de servicii poștale nu este direct expusă concurenței conform prevederilor art. 35 din lege.
7. Petrol și gaze. Cărbune și alți combustibili solizi În sensul prezentei legi, se consideră activități relevante acele activități legate de exploatarea unui areal geografic în scopul:
a) extracției2 de petrol și gaze naturale;
b) prospectării și extracției de cărbune sau de alți combustibili solizi.

2 În sensul prezentei legi, activitățile legate de exploatarea unui areal geografic în scopul extracției de petrol și gaze naturale includ producția de petrol brut sau gaze naturale, precum și dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare pentru producția viitoare de petrol brut sau gaze naturale.

Sunt excluse de la aplicabilitatea prezentei legi activitățile efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale includ totalitatea activităților întreprinse în vederea verificării dacă într-o anumită zonă sunt prezente zăcăminte de petrol și/sau de gaze naturale, evaluarea cantitativă și calitativă a acestora, precum și determinarea condițiilor tehnice și economice de valorificare.

ANEXA Nr. 3

Servicii prevăzute la art. 24

Descriere Cod CPV
Servicii de sănătate, servicii sociale și servicii conexe 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servicii de furnizare personal menajer]; 79624000-4 [Servicii de asigurare de personal de asistență medicală] și 79625000-1 [Servicii de asigurare de personal medical] de la 85000000-9 la 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 și 98500000-8 [Case particulare cu personal angajat] și 98513000-2 la 98514000-9 [Servicii de forță de muncă pentru particulari, Servicii de personal de agenții pentru particulari, Servicii de personal de birou pentru particulari, Servicii de personal angajat temporar pentru particulari, Servicii de asistență la domiciliu și Servicii domestice]
Servicii sociale administrative, servicii de învățământ, servicii de sănătate și servicii culturale 85321000-5 și 85322000-2, 75000000-6 [Servicii de administrație publică, de apărare și de asigurări sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de la 79995000-5 la 79995200-7; de la 80000000-4 Servicii de învățământ și formare profesională la 80660000-8; de la 92000000-1 la 92700000-8, 79950000-8 [Servicii de organizare de expoziții, de târguri și de congrese], 79951000-5 [Servicii de organizare de seminare], 79952000-2 [Servicii pentru evenimente], 79952100-3 [Servicii de organizare de evenimente culturale], 79953000-9 [Servicii de organizare de festivaluri], 79954000-6 [Servicii de organizare de petreceri], 79955000-3 [Servicii de organizare de prezentări de modă], 79956000-0 [Servicii de organizare de târguri și expoziții]
Servicii de asigurări sociale obligatorii3 75300000-9
Servicii de indemnizații 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5,
75330000-8, 75340000-1
Alte servicii comunitare, sociale și personale, inclusiv servicii prestate de organizații sindicale, de organizații politice, de asociații de tineri și servicii diverse prestate de organizații asociative 98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 și 98130000-3
Servicii religioase 98131000-0
Servicii hoteliere și restaurante de la 55100000-1 la 55410000-7; de la 55521000-8 la 55521200-0 [55521000-8 Servicii de
catering la domiciliu, 55521100-9 Servicii de livrare a mâncării la domiciliu, 55521200-0 Servicii de livrare a mâncării], 55510000-8 [Servicii de cantină], 55511000-5 [Servicii de cantină și alte servicii de cafenea cu clientelă restrânsă], 55512000-2 [Servicii de gestionare a cantinelor], 55523100-3 [Servicii de restaurant pentru școli], 55520000-1 [Servicii de catering], 55522000-5 [Servicii de catering pentru societăți de transport], 55523000-2 [Servicii de catering pentru alte societăți sau instituții], 55524000-9 [Servicii de catering pentru școli]
Servicii juridice, în măsura în care nu sunt excluse în temeiul art. 30 alin. (3) din lege de la 79100000-5 la 79140000-7; 75231100-5
Alte servicii administrative și servicii guvernamentale de la 75100000-7 la 75120000-3; 75123000-4; de la 75125000-8 la 75131000-3
Prestări de servicii pentru comunitate de la 75200000-8 la 75231000-4
Servicii legate de închisori, de securitate publică și de salvare, în măsura în care nu sunt excluse în temeiul art. 30 alin. (1) lit. g) din lege de la 75231210-9 la 75231230-5; de la 75240000-0 la 75252000-7; 79430000-7; 98113100-9
Servicii de investigație și de siguranță de la 79700000-1 la 79721000-4 [Servicii de investigație și de siguranță, Servicii de siguranță, Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă, Servicii de pază, Servicii de supraveghere, Servicii de localizare, Servicii de localizare a transfugilor, Servicii de patrulare, Servicii de eliberare de ecusoane de identificare, Servicii de investigație și Servicii de agenții de detectivi], 79722000-1 [Servicii de grafologie], 79723000-8 [Servicii de analiză a deșeurilor]
Servicii internaționale 98900000-2 [Servicii prestate de organizații și de organisme extrateritoriale] și 98910000-5 [Servicii specifice organizațiilor și organismelor internaționale]
Servicii poștale 64000000-6 [Servicii poștale și de telecomunicații], 64100000-7 [Servicii poștale și de curierat], 64110000-0 [Servicii poștale], 64111000-7 [Servicii poștale de distribuire a ziarelor și a periodicelor], 64112000-4 [Servicii poștale de distribuire a corespondenței], 64113000-1 [Servicii poștale de distribuire a coletelor], 64114000-8 [Servicii de ghișee de oficii poștale], 64115000-5 [Închiriere de cutii poștale], 64116000-2 [Servicii post-restant], 64122000-7 [Servicii de curierat și de mesagerie internă în birouri]
Servicii diverse 50116510-9 [Servicii de reșapare de pneuri], 71550000-8 [Servicii de feronerie]

3 Aceste servicii nu intră sub incidența prezentei legi în cazul în care sunt organizate sub formă de servicii fără caracter economic de interes general.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...