Garanții procedurale | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune - Elaborarea documentației de atribuire -
§ 1.
Garanții procedurale Puneri în aplicare (1)

Art. 71. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a elabora documentația de atribuire care conține toate informațiile necesare pentru a asigura ofertanților/candidaților o informare completă, corectă și precisă cu privire la cerințele concesiunii de lucrări sau ale concesiunii de servicii, obiectul contractului, repartizarea riscurilor și modul de desfășurare a procedurii de atribuire. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În sensul alin. (1), entitatea contractantă furnizează: Modificări (1)

a) o descriere a obiectului concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii și a cerințelor de calificare și de selecție - în anunțul de concesionare;

b) o descriere a criteriilor de atribuire și, după caz, a cerințelor minime care trebuie îndeplinite, precum și un termen orientativ de finalizare a procedurii de atribuire - în anunțul de concesionare, în documentația de atribuire și/sau în alte documente ale concesiunii.

(3) Entitatea contractantă comunică tuturor operatorilor economici orice modificare a elementelor prevăzute în anunțul de concesionare. De asemenea, entitatea contractantă comunică tuturor candidaților modul de organizare a procedurii de atribuire și termenul orientativ de finalizare, precum și orice modificare intervenită în unul dintre documentele concesiunii. Modificări (1)

(4) Autoritatea contractantă asigură înregistrarea adecvată asupra etapelor procedurii, utilizând mijloacele pe care le consideră adecvate, cu respectarea dispozițiilor art. 41 alin (1). Modificări (1)

Art. 72. -

(1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriilor de atribuire stabilite de entitatea contractantă potrivit prevederilor art. 86, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: Modificări (1)

a) oferta respectă cerințele minime stabilite prin documentația de atribuire de entitatea contractantă; Modificări (1)

b) ofertantul respectă criteriile de calificare și selecție prevăzute la art. 75;

c) ofertantul nu este exclus de la participarea la procedura de atribuire, potrivit prevederilor art. 79-81 și sub rezerva celor prevăzute la art. 84.

(2) Cerințele minime prevăzute la alin. (1) lit. a) cuprind condiții și caracteristici, în special, tehnice, fizice, funcționale și juridice, pe care orice ofertă trebuie să le îndeplinească sau pe care ofertantul trebuie să le dețină.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Entități contractante
Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii
Revizuirea pragului valoric
Contracte mixte
Contracte mixte care implică aspecte legate de apărare sau securitate
Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activitățile prevăzute în anexa nr 2, cât și alte activități
Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activități prevăzute în anexa nr 2, cât și activități care implică aspecte legate de apărare sau de securitate
Servicii sociale și alte servicii specifice
Concesiuni rezervate
Servicii de cercetare și de dezvoltare
Garanții procedurale
Cerințe tehnice și funcționale
Criterii de calificare și selecție
Motive de excludere
;
se încarcă...