Finalizarea procedurii de atribuire | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune -
SECȚIUNEA a 8-a
Finalizarea procedurii de atribuire Puneri în aplicare (1)

Art. 88. -

Procedura de atribuire se finalizează prin:

a) semnarea contractului de concesiune; sau Puneri în aplicare (1)

b) anularea procedurii de atribuire. Puneri în aplicare (1)

Art. 89. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de concesiune în următoarele cazuri: Modificări (1)

a) nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare admisibilă;

b) au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/ori financiare;

c) încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului; Jurisprudență

d) Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau instanța de judecată dispune modificarea/eliminarea oricăror specificații tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile prevăzute la art. 2 alin. (2); Modificări (1)

e) contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul și nu există o ofertă conformă clasată pe locul al doilea; Puneri în aplicare (1)

f) apar circumstanțe care fac necesară atribuirea unui alt tip de contract căruia îi este aplicabil un alt regim juridic decât cel aplicabil potrivit prevederilor prezentei legi; Puneri în aplicare (1)

g) valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii la momentul atribuirii contractului depășește cu mai mult de 20% valoarea estimată la momentul inițierii concesiunii, fapt ce ar atrage necesitatea organizării unei proceduri de atribuire potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înțelege situația în care pe parcursul procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, iar entitatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Modificări (1), Jurisprudență

Art. 90. -

Entitatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului de concesiune în situațiile prevăzute la art. 59 alin. (5). Modificări (1)

Art. 91. -

Entitatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de concesiune, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul SEAP, în termenul prevăzut la art. 70 alin. (8). Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Confidențialitate
Reguli de evitare a conflictului de interese
Reguli aplicabile comunicărilor
Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire
Licitația deschisă
Dialogul competitiv
Reguli de publicitate și transparență
Elaborarea documentației de atribuire
Termene de primire a solicitărilor de participare și a ofertelor pentru concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii
Criterii de atribuire
Finalizarea procedurii de atribuire
Informarea candidaților/ofertanților
Subcontractarea
Modificarea contractului de concesiune
Încetarea contractului de concesiune
;
se încarcă...