Dispoziții generale | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Obiect. Scop. Principii

Art. 1. - Reviste (1), Doctrină (1)

Prezenta lege reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea acestora.

Art. 2. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Scopul prezentei legi îl constituie: Jurisprudență, Reviste (1)

a) promovarea concurenței între operatorii economici; Jurisprudență

b) utilizarea resurselor în condiții de eficiență, economicitate și eficacitate; Doctrină (1)

c) asigurarea integrității procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii;

d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii de către entitățile contractante. Modificări (1), Doctrină (1)

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii sunt: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) nediscriminarea; Jurisprudență

b) tratamentul egal; Jurisprudență

c) recunoașterea reciprocă; Jurisprudență

d) transparența; Jurisprudență

e) proporționalitatea; Jurisprudență

f) asumarea răspunderii. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Art. 3. -

Prezenta lege nu aduce atingere responsabilității autorităților centrale, județene și locale de a decide cel mai bun mod de a administra executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor, pentru a asigura un nivel ridicat al calității, siguranței și accesibilității, egalitatea de tratament și promovarea accesului universal la serviciile publice, precum și a drepturilor utilizatorilor cu privire la acestea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 4. -

Prezenta lege nu se aplică serviciilor de interes general fără caracter economic.

SECȚIUNEA a 2-a Definiții

Art. 5. -

(1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) bunuri accesorii lucrărilor și serviciilor ce fac obiectul contractului de concesiune - bunurile care sunt puse la dispoziția concesionarului de către entitățile contractante, cu condiția ca acestea să fie necesare pentru executarea lucrărilor sau furnizarea serviciilor; Modificări (1)

b) candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare sau care a fost invitat să participe la o procedură de atribuire a unei concesiuni; Jurisprudență

c) cifra totală de afaceri a concesionarului - cifra de afaceri generată de concesionar pe întreaga durată a contractului de concesiune, fără TVA;

d) concesionar - operator economic căruia i-a fost atribuită o concesiune;

e) concesiuni - contracte de concesiune de lucrări sau de concesiune de servicii;

f) construcție - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri sau de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuși o funcție economică sau tehnică;

g) contract de concesiune de lucrări - contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe entități contractante încredințează executarea de lucrări unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestația pentru lucrări este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoțit de o plată; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

h) contract de concesiune de servicii - contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe entități contractante încredințează prestarea și gestionarea de servicii, altele decât executarea de lucrări prevăzută la lit. g), unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestația pentru servicii este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoțit de o plată; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

i) contract pe termen lung - contractul de concesiune încheiat pe o durată de cel puțin 5 ani, care cuprinde durata de execuție a lucrărilor ori a construcției, dacă acesta are o componentă care constă în execuția de lucrări ori a unei construcții, precum și durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obțină un profit rezonabil; Reviste (1)

j) costurile investițiilor efectuate - costurile de realizare a investițiilor ce se impun pe întreaga durată a concesiunii (care includ, după caz, costurile implicate în modificarea structurilor existente);

k) costurile în legătură cu exploatarea lucrărilor sau serviciilor - costurile de operare și întreținere a lucrărilor sau serviciilor, costuri suportate de concesionar pe durata contractului;

l) CPV - nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV); Jurisprudență

m) document al concesiunii - anunțul de concesionare, documentația de atribuire, precum și orice document suplimentar emis de entitatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau a stabili elementele concesiunii sau ale procedurii de atribuire; Modificări (1)

n) documentația de atribuire - documentul concesiunii care cuprinde cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la cerințele entității contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice sau documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele și modul de prezentare a documentelor de către candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile candidaților/ofertanților, studiul de fundamentare; Modificări (1)

o) drepturi exclusive - drepturi acordate de o autoritate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activități relevante, dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, la o singură entitate și care afectează capacitatea altor entități de a desfășura o astfel de activitate; Jurisprudență, Doctrină (1)

p) drepturi speciale - drepturi acordate de o autoritate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activități relevante, dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, la două sau mai multe entități și care afectează substanțial capacitatea altor entități de a desfășura o astfel de activitate; Jurisprudență

q) execuția de lucrări - reprezintă fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări în legătură cu una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1, fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția unei construcții sau realizarea prin orice mijloace a unei construcții care corespunde cerințelor stabilite de entitatea contractantă care exercită o influență determinantă asupra tipului sau proiectării construcției; Modificări (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

r) închidere financiară - momentul la care concesionarul a încheiat contractele de finanțare cu instituțiile finanțatoare, în vederea obținerii resurselor financiare necesare realizării concesiunii;

s) întreprindere publică - persoana juridică ce desfășoară activități economice și asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participațiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înființare a întreprinderii respective, influența dominantă a unei autorități contractante în sensul art. 9; prezumția de exercitare a influenței dominante se aplică în orice situație în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorități contractante în sensul art. 9 se află, direct ori indirect, în cel puțin unul dintre următoarele cazuri: dețin majoritatea capitalului subscris, dețin controlul majorității voturilor asociate acțiunilor emise de întreprindere sau pot numi în componența consiliului de administrație, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

t) lucrări de geniu civil - lucrările de construcții menționate în cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 și 45.25 din anexa nr. 1, cu excepția celor care au ca obiect construcția de clădiri;

u) mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală și stocare a datelor emise, transmise și recepționate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; Jurisprudență

v) ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire; Jurisprudență

w) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de concesiune format din propunere financiară și propunere tehnică și care, împreună cu prevederile corespunzătoare ale documentației de atribuire, cuprinde condițiile în care se încheie contractul de concesiune; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

x) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat, sau grup ori asociere, inclusiv temporară, de astfel de persoane, care oferă pe piață, în mod licit, executarea de lucrări și/sau a unei construcții, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; Jurisprudență, Doctrină (1)

y) organisme de drept public - orice entități, altele decât cele prevăzute la art. 9 lit. a), care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: sunt înființate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare, au personalitate juridică și sunt finanțate, în majoritate, de către autoritățile prevăzute la art. 9 lit. a) sau de către alte organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei autorități prevăzute la art. 9 lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumătate dintre membrii consiliului de administrație sau ai organului de conducere ori de supraveghere sunt numiți de către o autoritate prevăzută la art. 9 lit. a) sau de către un alt organism de drept public;

z) persoane cu funcții de decizie - conducătorul entității contractante, membrii organelor decizionale ale entității contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice alte persoane din cadrul entității contractante ce pot influența conținutul documentelor concesiunii și/sau desfășurarea procedurii de atribuire; Modificări (1), Jurisprudență

aa) scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior, inclusiv informații transmise și stocate prin mijloace electronice; Jurisprudență

bb) servicii de interes general fără caracter economic - servicii furnizate fără contraprestație, cum ar fi cele care constituie prerogativele tradiționale ale statului, respectiv poliția, justiția și sistemele obligatorii de securitate socială, precum și alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fără caracter economic, potrivit criteriilor din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene; Reviste (1)

cc) Sistem electronic de achiziții publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet, la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune; Puneri în aplicare (1)

dd) solicitare de participare - solicitare transmisă de operatorul economic împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerințelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri de dialog competitiv;

ee) specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui serviciu sau fiecărei lucrări să fie descris(ă), în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității entității contractante; Modificări (1)

ff) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European;

gg) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de concesiune și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției și/sau prestează anumite servicii ce reprezintă activități care fac parte din obiectul contractului de concesiune, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

hh) tarif de utilizare - tarif plătit direct de utilizatorii finali pentru serviciul furnizat de către concesionar;

ii) TFUE - Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

jj) tratate - Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

kk) zile - zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Jurisprudență

(2) Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei legi se calculează conform următoarelor reguli:

a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment sau act ori acțiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acțiune nu se ia în considerare;

b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor lit. a) și d), termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;

c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor lit. a) și d), termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;

d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;

e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispozițiile lit. a), b) și d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.

SECȚIUNEA a 3-a Domeniul de aplicare Puneri în aplicare (1)

§ 1. Riscul de operare

Art. 6. - Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) Atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii implică întotdeauna transferul către concesionar a unei părți semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor și/sau a serviciilor respective. Reviste (2)

(2) Se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată atunci când pierderea potențială estimată suportată de concesionar nu este una neglijabilă. Reviste (2)

(3) Riscul de operare este riscul care îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților la contractul de concesiune;

b) implică expunerea la fluctuațiile pieței;

c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiții normale de exploatare, recuperarea costurilor investițiilor efectuate și a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor.

(4) În sensul alin. (3), riscul de operare poate consta în: Reviste (1)

a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii;

b) fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de ofertă poate fi împărțit în riscul de construcție și riscul operațional legat de disponibilitatea serviciilor atunci când construcția și operarea constituie cele două mari faze ale proiectului de concesiune;

c) fie ambele riscuri, de cerere și de ofertă.

Art. 7. - Puneri în aplicare (2)

(1) În orice situație în care o entitate contractantă intenționează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, care să cuprindă fie executarea de lucrări și operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea și operarea de servicii, entitatea contractantă are obligația de a elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra necesitatea și oportunitatea realizării proiectului în acest mod. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care proiectul pe termen lung presupune crearea unei societăți având ca acționari operatorul economic, pe de o parte, și entitatea contractantă, pe de altă parte. Modificări (1)

(3) Studiul de fundamentare prevăzut la alin. (1) se bazează pe un studiu de fezabilitate în cazul proiectelor implicând executarea de lucrări.

(4) Prin hotărâre, Guvernul poate stabili, după caz, ca studiul de fundamentare prevăzut la alin. (1) să fie analizat și aprobat de către o autoritate competentă, în considerarea interesului public al proiectului.

Art. 8. -

(1) Prin studiul de fundamentare prevăzut la art. 7 alin. (1) entitatea contractantă are obligația să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic. Modificări (1)

(2) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, urmând a se aplica prevederile prezentei legi. Modificări (1), Reviste (1)

(3) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție publică sau contract sectorial, după caz. Modificări (1), Reviste (1)

§ 2. Entități contractante Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 9. - Reviste (3), Doctrină (1)

Au calitatea de autorități contractante, în sensul prezentei legi:

a) autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale;

b) organismele de drept public;

c) asocierile care cuprind cel puțin o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).

Art. 10. - Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Au calitatea de entități contractante, în sensul prezentei legi, următoarele entități, cu condiția să exercite una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 2 și să atribuie un contract de concesiune pentru exercitarea uneia dintre activitățile respective: Reviste (1)

a) autoritățile contractante;

b) întreprinderile publice;

c) oricare subiecte de drept, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b), care funcționează pe baza unor drepturi exclusive sau speciale acordate pentru exercitarea uneia dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Prin excepție, nu constituie drepturi exclusive sau speciale, în sensul art. 5 alin. (1) lit. o) și p), drepturile acordate prin proceduri în care s-a asigurat o publicitate adecvată și în care acordarea drepturilor respective s-a bazat pe criterii obiective, cum ar fi:

a) proceduri de atribuire cu publicarea unui anunț de participare/unei invitații prealabile la o procedură concurențială de ofertare, prevăzute în legea privind achizițiile publice, legea privind achizițiile sectoriale sau în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, sau în prezenta lege;

b) proceduri prin care se asigură un nivel adecvat de transparență prealabilă pentru acordarea de autorizații pe baza unor criterii obiective, prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului;

c) orice alte proceduri organizate pe baza unor criterii obiective prin care se asigură un nivel adecvat de transparență prealabilă și pentru care s-a asigurat publicitatea corespunzătoare.

§ 3. Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii

Art. 11. - Reviste (1)

(1) Procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 23.227.215 lei. Modificări (3), Referințe (2), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror valoare este mai mică decât pragul valoric prevăzut la alin. (1) se atribuie, cu respectarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2), în condițiile și potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Art. 12. -

(1) Valoarea unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii este cifra totală de afaceri a concesionarului generată pe durata contractului, fără TVA, în schimbul lucrărilor și serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum și pentru bunurile accesorii acestor lucrări și servicii.

(2) Valoarea unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii se estimează de către entitatea contractantă înainte de inițierea procedurii de atribuire și este valabilă la momentul inițierii procedurii de atribuire prin transmiterea spre publicare a anunțului de concesionare sau a anunțului de intenție în cazul concesiunii de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 3. Modificări (1)

(3) În sensul dispozițiilor alin. (1), în cazul în care valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii în momentul atribuirii contractului de concesiune este mai mare cu peste 20% decât valoarea sa estimată la momentul inițierii procedurii de atribuire, se va considera că estimarea valabilă este cea rezultată la momentul atribuirii contractului de concesiune.

Art. 13. -

(1) Entitatea contractantă calculează valoarea estimată a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii utilizând o metodă obiectivă ce trebuie specificată în documentația de atribuire, prin raportare, în special, la următoarele: Modificări (1)

a) valoarea oricărei forme de opțiune sau de prelungire a duratei concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii;

b) venitul din achitarea onorariilor și a amenzilor de către utilizatorii lucrărilor/serviciilor, altele decât cele colectate în numele entității contractante; Modificări (1)

c) plățile sau orice avantaje financiare, sub orice formă, efectuate de către entitatea contractantă sau de către orice altă entitate publică în favoarea concesionarului, inclusiv compensația pentru respectarea obligației de serviciu public și subvențiile publice de investiții; Modificări (1)

d) valoarea granturilor sau a oricăror avantaje financiare, sub orice formă, primite de la terți pentru executarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii;

e) venitul din vânzarea oricăror active care fac parte din concesiunea de lucrări sau din concesiunea de servicii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al bunurilor proprietate publică;

f) valoarea tuturor bunurilor și serviciilor care sunt puse la dispoziția concesionarului de către entitățile contractante, cu condiția ca acestea să fie necesare pentru executarea lucrărilor sau furnizarea serviciilor; Modificări (1)

g) orice premiu sau plată acordată candidaților/ofertanților.

(2) Entitatea contractantă nu are dreptul de a utiliza o anumită metodă de calcul al valorii estimate a unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege. Modificări (1)

(3) Entitatea contractantă nu are dreptul de a diviza o concesiune de lucrări sau o concesiune de servicii, astfel încât aceasta să aibă ca efect neaplicarea procedurilor prevăzute de prezenta lege, cu excepția situațiilor justificate de motive obiective.

Art. 14. -

(1) În cazul în care o construcție preconizată sau un serviciu preconizat poate duce la atribuirea contractelor de concesiune pe loturi separate, valoarea estimată a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor.

(2) În cazul în care valoarea globală estimată a tuturor loturilor este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 11 alin. (1), procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot.

§ 4. Revizuirea pragului valoric

Art. 15. -

(1) Pragul valoric prevăzut la art. 11 alin. (1) se revizuiește de către Comisia Europeană conform regulilor și procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 9 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune.

(2) De la data intrării în vigoare a oricărui prag valoric revizuit de către Comisia Europeană conform regulilor și procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 9 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pragul valoric prevăzut la art. 11 alin. (1) sau orice prag revizuit anterior se înlocuiește cu pragul astfel revizuit, iar orice referire sau trimitere din cuprinsul prezentei legi la pragul prevăzut la art. 11 alin. (1) este înțeleasă ca referire sau trimitere la pragul corespunzător astfel revizuit.

(3) Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, publică pe propria pagină de internet pragul valoric stabilit de către Comisia Europeană conform regulilor și procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 9 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului, la data intrării în vigoare a acestuia.

SECȚIUNEA a 4-a Durata concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii

Art. 16. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(1) Durata contractelor de concesiune este limitată, în scopul evitării denaturării concurenței. Entitatea contractantă estimează durata concesiunii pe baza lucrărilor sau a serviciilor solicitate. Modificări (1)

(2) Pentru concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, durata maximă a concesiunii nu poate depăși timpul estimat în mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obține un venit minim care să permită recuperarea costurilor investițiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum și a unui profit rezonabil. Reviste (1)

SECȚIUNEA a 5-a Reguli de atribuire a contractelor mixte

§ 1. Contracte mixte

Art. 17. -

(1) Contractele care au ca obiect atât concesiunea de lucrări, cât și concesiunea de servicii se atribuie în conformitate cu dispozițiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de concesiune care caracterizează scopul principal al contractului.

(2) În cazul concesiunilor mixte care au ca obiect atât servicii sociale sau alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 3, cât și alte servicii, scopul principal al contractului se determină în funcție de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor respective.

Art. 18. - Derogări (1)

(1) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente pentru care se aplică dispozițiile prezentei legi, cât și alte elemente pentru care se aplică dispozițiile altor acte normative, iar diferitele părți ale contractului sunt în mod obiectiv separabile, entitatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părțile separate și a atribui un singur contract. Modificări (1)

(2) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părțile separate, regimul juridic și actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcție de caracteristicile fiecărei părți avute în vedere. Modificări (1)

(3) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie un singur contract, cu excepția situației în care sunt aplicabile dispozițiile alin. (4) sau ale art. 19, atribuirea contractului mixt se realizează potrivit dispozițiilor prezentei legi, indiferent de valoarea părților care, dacă ar fi cuprinse în contracte separate, ar fi supuse unui regim juridic diferit și indiferent de actul normativ care s-ar aplica părților respective. Modificări (1)

(4) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente de concesiuni, cât și elemente de achiziție publică, în sensul legii privind achizițiile publice, sau de achiziție sectorială, în sensul legii privind achizițiile sectoriale, contractul mixt se atribuie în conformitate cu prevederile legii privind achizițiile publice, respectiv ale legii privind achizițiile sectoriale.

(5) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente pentru care se aplică dispozițiile prezentei legi, cât și alte elemente pentru care se aplică dispozițiile altor acte normative, iar diferitele părți ale contractului nu sunt în mod obiectiv separabile, contractul este atribuit potrivit actului normativ aplicabil obiectului principal al contractului.

(6) În sensul alin. (5), în cazul în care contractul mixt implică atât elemente ale unei concesiuni de servicii, cât și elemente ale unui contract de furnizare de produse, obiectul principal se determină în funcție de cea mai ridicată valoare estimată a serviciilor sau a bunurilor respective.

§ 2. Contracte mixte care implică aspecte legate de apărare sau securitate

Art. 19. - Derogări (1)

(1) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente ale unei concesiuni de lucrări sau ale unei concesiuni de servicii pentru care se aplică dispozițiile prezentei legi, cât și achiziții sau alte elemente pentru care se aplică dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, iar diferitele părți ale unui anumit contract mixt sunt în mod obiectiv separabile, entitatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părțile separate și a atribui un singur contract. Modificări (1)

(2) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părțile separate, regimul juridic și actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcție de caracteristicile fiecărei părți avute în vedere. Modificări (1)

(3) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie un singur contract, pentru stabilirea regimului juridic și a actului normativ aplicabile atribuirii contractului respectiv se aplică următoarele criterii, cu condiția ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective: Modificări (1)

a) atunci când o parte a contractului face obiectul actelor normative/memorandumurilor emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit fără aplicarea dispozițiilor prezentei legi;

b) atunci când o parte a contractului face obiectul dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit fie în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, fie cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012.

(4) În cazul în care, în legătură cu un anumit contract, sunt aplicabile atât dispozițiile alin. (3) lit. a), cât și cele ale alin. (3) lit. b), se aplică dispozițiile alin. (3) lit. a).

(5) Decizia de a atribui un singur contract nu poate fi luată de entitatea contractantă în scopul exceptării unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012. Modificări (1)

(6) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente ale unei concesiuni pentru care se aplică dispozițiile prezentei legi, cât și achiziții sau alte elemente pentru care se aplică dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, iar diferitele părți ale unui anumit contract mixt nu sunt în mod obiectiv separabile:

a) contractul poate fi atribuit fără aplicarea prezentei legi, în cazul în care contractul include elemente în legătură cu situațiile prevăzute la art. 346 din TFUE; sau, în caz contrar,

b) contractul poate fi atribuit în conformitate cu prevederile prezentei legi sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012.

§ 3. Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activitățile prevăzute în anexa nr. 2, cât și alte activități

Art. 20. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 18, în cazul contractelor care acoperă atât activități prevăzute în anexa nr. 2, cât și alte activități, entitățile contractante au dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părțile separate și a atribui un singur contract.

(2) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitățile contractante aleg să atribuie contracte separate, regimul juridic și actul normativ aplicabile atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte sunt cele determinate de caracteristicile fiecărei activități avute în vedere.

(3) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitățile contractante aleg să atribuie un singur contract, se aplică prevederile art. 21. Prin excepție, dacă una dintre activități implică aspecte legate de apărare și de securitate, se aplică prevederile art. 22 și art. 23.

(4) Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe contracte distincte nu poate fi luată de entitatea contractantă în scopul exceptării atribuirii unui contract sau a unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi, ale legii privind achizițiile publice sau ale legii privind achizițiile sectoriale.

Art. 21. -

(1) În cazul contractelor care acoperă mai multe activități prevăzute în anexa nr. 2, cât și alte activități, regimul juridic și actul normativ aplicabile se stabilesc în funcție de activitatea principală.

(2) În cazul contractelor în privința cărora este în mod obiectiv imposibil să se stabilească activitatea principală, regimul juridic și actul normativ aplicabile se stabilesc prin aplicarea următoarelor criterii:

a) dacă una dintre activități face obiectul dispozițiilor prezentei legi aplicabile autorităților contractante, iar cealaltă face obiectul celor aplicabile entităților contractante, contractul se atribuie conform dispozițiilor prezentei legi aplicabile autorităților contractante;

b) dacă una dintre activități face obiectul prezentei legi, iar cealaltă activitate face obiectul legii privind achizițiile publice, contractul se atribuie conform dispozițiilor legii privind achizițiile publice;

c) dacă una dintre activități face obiectul prezentei legi, iar cealaltă activitate nu intră sub incidența prezentei legi, a legii privind achizițiile publice sau a legii privind achizițiile sectoriale, contractul se atribuie conform dispozițiilor prezentei legi.

§ 4. Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activități prevăzute în anexa nr. 2, cât și activități care implică aspecte legate de apărare sau de securitate

Art. 22. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 19, în cazul contractelor care vizează atât activități prevăzute în anexa nr. 2, cât și activități care implică aspecte legate de apărare sau de securitate, entitățile contractante au dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părțile separate și a atribui un singur contract.

(2) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitățile contractante aleg să atribuie contracte separate, regimul juridic și actul normativ aplicabile atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte sunt cele determinate de caracteristicile fiecărei activități avute în vedere.

(3) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitățile contractante aleg să atribuie un singur contract, se aplică prevederile art. 23, cu condiția ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective.

(4) Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe contracte distincte nu poate fi luată de entitatea contractantă în scopul exceptării unui contract sau a unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012.

Art. 23. -

(1) În cazul contractelor care vizează o activitate care face obiectul prezentei legi și o altă activitate care face obiectul actelor normative/memorandumurilor emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite fără aplicarea dispozițiilor prezentei legi.

(2) În cazul contractelor care vizează o activitate care face obiectul prezentei legi și o altă activitate care face obiectul dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite în conformitate cu dispozițiile prezentei legi sau cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012.

(3) În cazul contractelor prevăzute la alin. (2), care includ achiziții sau alte elemente reglementate de actele normative/memorandumurile emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite fără aplicarea dispozițiilor prezentei legi.

(4) Dispozițiile alin. (2) nu aduc atingere pragurilor și excepțiilor prevăzute de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012.

SECȚIUNEA a 6-a Situații speciale

§ 1. Servicii sociale și alte servicii specifice

Art. 24. - Puneri în aplicare (1)

În cazul atribuirii unei concesiuni care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 3, obligația de a aplica prezenta lege se limitează la prevederile art. 63 alin. (2) și art. 66 alin. (2).

§ 2. Concesiuni rezervate

Art. 25. -

(1) Entitatea contractantă are dreptul de a stabili ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă doar unităților protejate autorizate prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și întreprinderilor sociale de inserție prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială sau de a stabili ca executarea contractelor de concesiune să se realizeze în contextul unor programe de angajare protejată, cu condiția ca un procent de cel puțin 30% dintre angajații implicați în cadrul acestor unități protejate autorizate, întreprinderi sociale de inserție sau programe de angajare protejată să fie persoane cu dizabilități sau persoane defavorizate. Modificări (1), Reviste (1)

(2) În cazul în care entitatea contractantă decide să aplice dispozițiile alin. (1), această decizie trebuie precizată explicit în anunțul de concesionare sau, în cazul concesiunii de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute la art. 24, în anunțul de intenție. Modificări (1)

§ 3. Servicii de cercetare și de dezvoltare

Art. 26. -

Prezenta lege se aplică contractelor de concesiune de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare și de dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse între 73000000-2 și 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5 doar dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) rezultatele sunt destinate, în mod exclusiv, entității contractante, pentru uz propriu în exercitarea propriei activități; Modificări (1)

b) serviciul prestat este remunerat în totalitate de către entitatea contractantă. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Explicații cu privire la pragul valoric de 24 977 096 lei de la art. 11 (1) - valabil din 01.01.2018 - Marian Orzață
Potrivit art. 1 din Regulamentul delegat al Comisiei Europene nr. 2366/2017, începând cu 01 ianuarie 2018, valoarea pragului aplicabil concesiunilor, prevazut la art. 8 alin 1 din Directiva nr. 23/2014, se modifică de la 5 225 000 la 5 548 000 EUR.
Potrivit Comunicării Comisiei Europene cu nr. 2017/C 438/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. C 438, din data de 19 decembrie 2017, pragul valoric de 5 548 000 euro prevăzut la art. 8 alin 1 din Directiva 23/2014, exprimat în lei noi este de 24 977 096 RON.
[ Mai mult... ]

riscul de operare - Raluca Rizea
Conform preambulului Directivei 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune, un risc de operare ar trebui înțeles drept riscul de expunere la situațiile neprevăzute ale pieței, putând consta fie în riscul de cerere, fie în riscul de disponibilitate sau în ambele riscuri, de disponibilitate și de cerere.
Riscul de cerere trebuie înțeles ca riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul contractului. Riscul de ofertă trebuie înțeles ca fiind riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul contractului, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii.
[ Mai mult... ]

termenul ”lucrări” - Raluca Rizea
În sensul Directivei 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune., termenul ”lucrări” este utilizat cu semnificația de ”construcție”, „edificiu”. În acest sens, se poate avea în vedere că versiunea în limba franceză a Directivei se referă la travaux vs ouvrage, cea în limba italiană se referă la lavori vs opera.
SURSA: www.anap.gov.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    Potrivit art. 1, obiectul Legii nr. 100/2016 reglementeazămodul de atribuire acontractelor de concesiune de lucrări şi acontractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum şi anumite aspecte specifice în legăturăcu executarea acestora. [ Mai mult... ] 

.....
    Art. 2 stabilește scopul și principiile Legii nr. 100/2016. [ Mai mult... ] 
.....
    Concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii acăror valoare este mai micădecât acest prag valoric se atribuie, cu respectarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 100/2016, în condiţiile şi potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare aLegii nr. 100/2016.În acest caz se va aplica oprocedură simplificată228. 
    228 Procedura simplificată reglementată de art. 73-75 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 867/2016. A se vedea pentru dezvoltări, infra Titlul VI, Capitolul V, Secțiunea a 2-a, §4.
[ Mai mult... ]
 
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    „Este partener public oricare dintre entitățile care sunt autorități contractante sau entități contractante în sensul art. 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, al art. 4 din Legea nr. 99/2016, precum și al art. 9 și 10 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii” potrivit art. 7, iar „investitorul privat desemnat câștigător al procedurii de atribuire care încheie un contract de parteneriat public-privat dobândește calitatea de partener privat” potrivit art. 9 al legii. [ Mai mult... ] 

.....
    „Este partener public oricare dintre entitățile care sunt autorități contractante sau entități contractante în sensul art. 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, al art. 4 din Legea nr. 99/2016, precum și al art. 9 și 10 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii” potrivit art. 7, iar „investitorul privat desemnat câștigător al procedurii de atribuire care încheie un contract de parteneriat public-privat dobândește calitatea de partener privat” potrivit art. 9 al legii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Dispoziții generale
Exceptări
Reguli de participare la procedura de atribuire
Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune
Reguli privind executarea contractelor de concesiune
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
2. Noul cadru normativ instituit de directivele unionale din anul 2014 și actele normative speciale din dreptul nostru intern în materia procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Aspecte jurisprudențiale (Partea a II-a)
3. Riscul și impreviziunea în materia contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de concesiune de servicii și a contractelor de parteneriat public-privat în contextul noului cadru unional instituit de Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune și al noului cadru normativ intern reglementat de Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și de Legea nr. 233/2016 a parteneriatului public-privat
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
Elemente de noutate aduse de proiectul de norme metodologice de aplicare a Legii privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
Dreptul la acțiune în contenciosul (propriu-zis al) contractelor administrative/Le droit à l'action dans le contentieux (proprement-dit) des contrats administratifs/Right to action in (actual) administrative contract disputes
Aspecte controversate din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și din jurisprudența Curții Constituționale referitoare la delimitarea, pe de o parte, a noțiunilor de "autoritate publică" și "instituție publică" și, pe de altă parte, a noțiunilor de "autoritate publică" și "autoritate publică asimilată" în materia operatorilor care prestează servicii de utilitate publică în baza unui contract de furnizare
Parteneriatul public-privat se derulează după reguli noi
Contractul de parteneriat public privat
Aspecte specifice atribuțiilor Curții de Conturi în materie contravențională
Despre riscuri în contractele publice cu finanțare privată/Sur les risques dans les contrats publics financés par des fonds privés/About risks in the privately financed public contracts
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...