Dialogul competitiv | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune -
SECȚIUNEA a 3-a
Dialogul competitiv Puneri în aplicare (1)

Art. 55. -

(1) Procedura de dialog competitiv se inițiază prin transmiterea spre publicare a unui anunț de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare. Modificări (2)

(2) În cadrul procedurii de dialog competitiv, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare, urmând ca numai candidații care îndeplinesc criteriile de calificare și de selecție stabilite de entitatea contractantă prin anunțul de concesionare să aibă dreptul de a participa la etapele următoare. Modificări (2)

Art. 56. -

(1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de concesionare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puțin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitației de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire și data-limită de depunere a ofertelor finale este de cel puțin 22 de zile.

(3) Termenul de primire a solicitărilor de participare poate fi redus cu 5 zile, în cazul în care entitatea contractantă acceptă ca depunerea solicitărilor de participare să fie făcută prin mijloace electronice. Modificări (2)

Art. 57. -

Procedura de dialog competitiv se desfășoară în trei etape:

a) prima etapă - depunerea solicitărilor de participare și selectarea candidaților, prin aplicarea criteriilor de calificare și de selecție prevăzute în documentația de atribuire;

b) etapa a doua - dialogul cu candidații selectați, în vederea identificării soluției/soluțiilor apte să răspundă necesităților entității contractante pe baza căreia/cărora se vor depune ofertele finale; Modificări (2)

c) etapa a treia - depunerea ofertelor finale de către candidații rămași în urma etapei de dialog și evaluarea acestora, prin aplicarea criteriilor de atribuire. Puneri în aplicare (1)

Art. 58. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de concesionare criteriile de calificare și de selecție și regulile aplicabile, numărul minim de candidați pe care intenționează să îi invite în etapa a doua și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Modificări (2)

(2) Numărul minim de candidați indicat în anunțul de concesionare trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală și, în orice situație, nu poate fi mai mic de 3.

(3) Atunci când selectează candidații pentru etapele următoare, entitatea contractantă are obligația de a aplica numai criteriile de selecție și calificare prevăzute în anunțul de concesionare, care trebuie să fie obiective și nediscriminatorii. Modificări (2)

Art. 59. -

(1) În urma finalizării primei etape, entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaților selectați o invitație de participare la etapa a doua. Modificări (2)

(2) Entitatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare însoțită de un exemplar al documentației de atribuire, care va include și un document descriptiv. Modificări (2)

(3) Documentul descriptiv prevăzut la alin. (2) conține detalii referitoare la necesitățile și cerințele entității contractante, criteriile de atribuire alese, modul de repartizare a riscurilor, termenul orientativ pentru desfășurarea procedurii de atribuire, precum și, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participanților la dialog. Modificări (2)

(4) Entitatea contractantă are obligația de a invita în etapa a doua un număr de candidați cel puțin egal cu numărul minim de candidați indicat în anunțul de concesionare, conform dispozițiilor art. 58 alin. (2). Modificări (2)

(5) În cazul în care numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul de concesionare, conform dispozițiilor art. 58 alin. (2), entitatea contractantă are dreptul de a continua procedura de atribuire numai cu acei candidați care îndeplinesc cerințele solicitate sau de a anula procedura. Modificări (2)

(6) Entitatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare și de selecție solicitate. Modificări (2)

Art. 60. -

(1) Entitatea contractantă desfășoară etapa dialogului cu fiecare candidat selectat în parte, în scopul identificării și definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesităților sale. Modificări (2)

(2) În cadrul dialogului, entitatea contractantă și candidații selectați pot discuta toate aspectele referitoare la concesiune, indicate în documentația de atribuire, cu excepția obiectului concesiunii, criteriilor de atribuire și a cerințelor minime, care nu se pot modifica în cursul dialogului. Modificări (2)

(3) Pe durata dialogului, entitatea contractantă are obligația de a asigura respectarea principiului tratamentului egal și de a nu furniza informații într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidați un avantaj în raport cu ceilalți. Modificări (2)

(4) Entitatea contractantă are obligația de a nu dezvălui celorlalți candidați soluțiile propuse sau alte informații confidențiale comunicate de un candidat care participă la dialog, fără acordul acestuia, exprimat în scris, cu privire la fiecare intenție de comunicare a anumitor informații specifice. Modificări (2)

(5) Entitatea contractantă are dreptul de a desfășura dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluții care urmează să fie discutate în etapa dialogului. Modificări (2)

(6) Aplicarea opțiunii prevăzute la alin. (5) trebuie indicată de entitatea contractantă în cadrul anunțului de concesionare și al documentului descriptiv prevăzut la art. 59 alin. (2). Modificări (2)

(7) Entitatea contractantă continuă dialogul până când este în măsură să identifice soluția/soluțiile aptă/apte să satisfacă necesitățile sale. Modificări (2)

(8) În urma finalizării etapei dialogului, entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaților rămași în competiție o invitație de depunere a ofertelor finale, însoțită de soluția/soluțiile, în urma finalizării etapei dialogului, identificată/identificate în acord cu prevederile alin. (7). Modificări (2)

Art. 61. -

(1) Ofertele finale cuprind toate elementele solicitate și necesare entității contractante pentru realizarea obiectului concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii și sunt elaborate pe baza soluției sau soluțiilor prezentate și negociate cu candidatul respectiv în cursul etapei dialogului. Modificări (2)

(2) Perioada acordată pentru elaborarea și depunerea ofertei finale nu trebuie să fie mai mică decât perioada stabilită de comun acord cu candidații selectați pe parcursul derulării etapei dialogului.

(3) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, precizări și îmbunătățiri ale ofertelor finale. Modificări (2)

(4) Clarificările, precizările și îmbunătățirile prevăzute la alin. (3), precum și orice informații suplimentare transmise de ofertant nu pot să conducă la modificarea elementelor esențiale ale procedurii de atribuire, inclusiv ale necesităților și cerințelor stabilite în anunțul de concesionare și/sau documentul descriptiv prevăzut la art. 59 alin. (2), în cazul în care modificarea acestor elemente, necesități și cerințe este susceptibilă a denatura concurența sau a avea un efect discriminatoriu.

(5) Entitatea contractantă evaluează ofertele primite pe baza criteriilor de atribuire stabilite prin anunțul de concesionare și/sau în documentul descriptiv prevăzut la art. 59 alin. (2). Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei întreprinderi afiliate
Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei asocieri de mai multe entități contractante sau unei entități contractante care face parte dintr o astfel de asociere
Exceptări privind activitățile care sunt expuse direct concurenței
Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii încheiate între entități din sectorul public
Operatori economici
Confidențialitate
Reguli de evitare a conflictului de interese
Reguli aplicabile comunicărilor
Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire
Licitația deschisă
Dialogul competitiv
Reguli de publicitate și transparență
Elaborarea documentației de atribuire
Termene de primire a solicitărilor de participare și a ofertelor pentru concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii
Criterii de atribuire
Finalizarea procedurii de atribuire
Informarea candidaților/ofertanților
Subcontractarea
Modificarea contractului de concesiune
Încetarea contractului de concesiune
;
se încarcă...