Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor -
SECȚIUNEA a 2-a
Statutul personalului Consiliului

Art. 44. -

(1) Consiliul are un număr de 36 de membri, precum și un număr de 64 de persoane cu statut de personal tehnico-administrativ.

(2) Cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licențiați în drept, cu o vechime de 9 ani în domeniul juridic. Practică judiciară (2)

(3) Președintele Consiliului trebuie să fie licențiat în drept, cu o vechime de cel puțin 9 ani în domeniul juridic.

(4) Competențele Consiliului se realizează cu respectarea principiilor independenței și stabilității în funcție a membrilor săi.

(5) Membrii Consiliului au ca sarcină principală ducerea la îndeplinire a atribuțiilor date în competența Consiliului prin prezenta lege.

Art. 45. -

(1) Membrii Consiliului sunt selectați prin concurs, fiind numiți în funcție prin decizia prim-ministrului, în condițiile legii. Practică judiciară (2)

(2) Membrii Consiliului sunt selecționați pe baza aptitudinilor profesionale și a bunei reputații. Candidații trebuie să aibă studii universitare, o vechime de 9 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și o experiență de cel puțin 2 ani în domeniul achizițiilor publice. Practică judiciară (1)

(3) Personalul tehnico-administrativ se încadrează prin concurs, în condițiile legii.

(4) Președintele Consiliului înaintează prim-ministrului propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidații declarați admiși la concurs.

Art. 46. -

(1) Membrii Consiliului sunt funcționari publici cu statut special, denumiți consilieri de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice. Aceștia sunt asimilați din punctul de vedere al salarizării funcției publice de consilier de concurență. Practică judiciară (2), Doctrină (1)

(2) Președintele Consiliului este asimilat din punctul de vedere al salarizării funcției de președinte al Consiliului Concurenței, iar membrii colegiului sunt asimilați din punctul de vedere al salarizării funcției de vicepreședinte al Consiliului Concurenței.

(3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual și este salarizat potrivit reglementărilor aplicabile personalului contractual din cadrul administrației publice centrale.

(4) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care nu contravin prezentei reglementări.

(5) Perioada exercitării funcției publice de consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice constituie vechime în specialitatea avută în vedere la ocuparea funcției, respectiv juridică, economică sau tehnică.

(6) Prevederile art. 33 alin. (1) și ale art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și pentru consilierii de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice cu studii juridice, prevăzuți la alin. (5).

Art. 47. - Doctrină (1)

(1) Membrilor Consiliului le este interzis:

a) să desfășoare activități comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

b) să dețină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăți civile, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv bănci sau alte instituții de credit, societăți de asigurare sau financiare, companii naționale, societăți naționale sau regii autonome;

c) să dețină calitatea de membru al unui grup de interes economic;

d) să dețină calitatea de membru al unui partid politic și să desfășoare sau să participe la activități cu caracter politic;

e) să exercite orice funcție/activitate publică sau privată, cu excepția funcțiilor sau activității didactice, a cercetării științifice și a creației literar-artistice;

f) să exercite oricare alte activități profesionale sau de consultanță.

(2) Membrii Consiliului au obligația să depună declarațiile de avere și de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluționarea unei contestații dacă se află în una dintre situațiile prevăzute mai jos, sub sancțiunea nulității deciziei pronunțate:

a) dacă aceștia, soțul sau ascendenții ori descendenții lor au vreun interes în soluționarea contestației sau când sunt soți, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părți;

b) dacă între aceștia și una dintre părți a fost un proces penal cu până la 5 ani înaintea soluționării cauzei;

c) dacă s-au pronunțat public în legătură cu contestația pe care o soluționează;

d) dacă se constată că au primit de la una dintre părți bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.

(4) Nulitatea deciziei Consiliului se constată pe calea plângerii împotriva respectivei decizii, de către curtea de apel competentă să soluționeze plângerea.

(5) Membrii care se află în situațiile prevăzute la alin. (3) au obligația de a se abține de la soluționarea contestației. Ei pot fi recuzați de oricare dintre părțile cauzei.

Art. 48. - Reviste (1)

(1) Evaluarea performanțelor membrilor Consiliului, constatarea și sancționarea abaterilor disciplinare, formarea profesională și oricare alte detalii organizatorice sunt reglementate prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat conform art. 37 alin. (2).

(2) Activitatea de formare profesională a membrilor Consiliului este organizată și cu judecători și procurori, în condițiile legii.

Mergi la:
Termenul de contestare și efectele contestației
Elementele contestației
Soluționarea contestației
Suspendarea procedurii de atribuire
Termenul de soluționare a contestației
Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Organizare și funcționare
Statutul personalului Consiliului
Contestația formulată pe cale judiciară
Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Nulitatea contractelor

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...