Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Sistemul de remedii judiciar -
SECȚIUNEA a 2-a
Soluționarea litigiilor în instanța de judecată Practică judiciară (1)

Art. 53. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(1) Procesele și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor se soluționează în primă instanță, de urgență și cu precădere, de către secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante, prin complete specializate în achiziții publice. Modificări (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (124), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, instanța, până la soluționarea fondului cauzei, poate dispune, la cererea părții interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părților, suspendarea executării contractului. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Prevederile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul solicitării suspendării procedurii de atribuire.

(4) Încheierea prevăzută la alin. (2) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare. Caută hotărâri judecătorești

(5) Despăgubirile pentru prejudiciul cauzat, printr-un act al autorității contractante emis cu încălcarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor ori ca urmare a nesoluționării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedură de atribuire, se pot acorda numai după anularea actului respectiv ori, după caz, după luarea oricăror altor măsuri de remediere de către autoritatea contractantă. Practică judiciară (6), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(6) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana vătămată trebuie să facă dovada prejudiciului, a încălcării prevederilor legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile, precum și a faptului că ar fi avut o șansă reală de a câștiga contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 54. -

(1) Cererilor având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și celor privind executarea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 50. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cererea reconvențională se introduce în termenul prevăzut la alin. 50 alin. (5). Caută hotărâri judecătorești

Art. 55. -

(1) În cazuri justificate, dacă instanța de judecată nu ia hotărârea de îndată, poate dispune amânarea pronunțării pentru un termen de 5 zile. Caută hotărâri judecătorești

(2) Hotărârea se redactează într-un termen de 7 zile de la pronunțare și se comunică de îndată părților în cauză. Caută hotărâri judecătorești

(3) Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare, la secția contencios administrativ și fiscal a curții de apel, care judecă în complet specializat în achiziții publice. Recursul este soluționat de urgență și cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanței.

(4) Recursul suspendă executarea și se judecă de urgență și cu precădere. Modificări (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(5) În cazul admiterii recursului, instanța de recurs rejudecă, în toate cazurile, litigiul în fond. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Art. 56. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (4)

(1) Cererile introduse la instanțele judecătorești potrivit prevederilor prezentului capitol se taxează după cum urmează: Modificări (1), Referințe (1), Derogări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

a) până la 450.000 lei inclusiv - 2% din valoarea estimată a contractului; Modificări (1), Practică judiciară (1)

b) între 450.001 lei și 4.500.000 lei inclusiv - 9.000 lei + 0,2% din ceea ce depășește 450.001 lei; Practică judiciară (1)

c) între 4.500.001 lei și 45.000.000 lei inclusiv - 18.000 lei + 0,02% din ceea ce depășește 4.500.001 lei; Practică judiciară (1)

d) între 45.000.001 lei și 450.000.000 lei inclusiv - 27.000 lei + 0,002% din ceea ce depășește 45.000.001 lei;

e) între 450.000.001 lei și 4.500.000.000 lei inclusiv - 36.000 lei + 0,0002% din ceea ce depășește 450.000.001 lei;

f) peste 4.500.000.001 lei - 45.000 lei + 0,00002% din ceea ce depășește 4.500.000.001 lei.

(2) Cererile neevaluabile în bani formulate potrivit prezentei legi și cele care nu fac obiectul alin. (1) se taxează cu 450 lei. Referințe (1), Doctrină (1)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care procedura de atribuire este organizată pe loturi, taxele se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat.

(4) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, la cerere, de facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare. Practică judiciară (1)

Art. 57. - Practică judiciară (1), Reviste (2), Doctrină (1)

Părțile pot conveni ca litigiile în legătură cu interpretarea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor să fie soluționate prin arbitraj.

Mergi la:
Termenul de contestare și efectele contestației
Elementele contestației
Soluționarea contestației
Suspendarea procedurii de atribuire
Termenul de soluționare a contestației
Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Organizare și funcționare
Statutul personalului Consiliului
Contestația formulată pe cale judiciară
Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Nulitatea contractelor

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...