Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Contestația formulată pe cale administrativ jurisdicțională -
SECȚIUNEA a 6-a
Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul

Art. 26. - Practică judiciară (18), Reviste (1)

(1) Consiliul se pronunță mai întâi asupra excepțiilor de procedură și de fond, iar când constată că acestea sunt întemeiate, nu mai procedează la analiza pe fond a cauzei. Modificări (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (2695), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Consiliul examinează din punctul de vedere al legalității și temeiniciei actul atacat și poate: Modificări (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (2258), Reviste (1), Doctrină (1)

a) pronunța o decizie prin care îl anulează în tot sau în parte; Jurisprudență (1), Practică judiciară (2134)

b) obliga autoritatea contractantă să emită un act; Jurisprudență (1), Practică judiciară (2129)

c) dispune orice altă măsură, în afara celor prevăzute la lit. a) și b), necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2129)

(3) În cazul în care Consiliul dispune modificarea/eliminarea unor specificații tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire doar în condițiile în care nu poate lua nicio altă măsură de remediere sau măsura ar afecta principiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor. Practică judiciară (6)

(4) În situația în care, în cursul soluționării contestației, Consiliul apreciază că, în afară de actele atacate de contestator, există alte acte care încalcă prevederile legislației în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor, după caz, și la care nu s-a făcut referire în contestație, sesizează atât Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, și Curtea de Conturi și transmite în acest sens toate datele și/sau documentele relevante în susținerea sesizării, cât și autoritatea contractantă. Practică judiciară (135)

(5) În cazul în care admite contestația și dispune luarea de măsuri de remediere, Consiliul precizează și termenul în care acestea trebuie duse la îndeplinire de către autoritatea contractantă, care nu va fi mai scurt decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului. Practică judiciară (1233)

(6) Consiliul poate respinge contestația ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, introdusă de o persoană fără calitate sau de o persoană care nu are calitatea de reprezentant, precum și pe orice altă excepție de procedură sau de fond, care împiedică soluționarea pe fond a contestației. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4313)

(7) În cazul admiterii contestației, dacă se constată că nu pot fi dispuse măsuri de remediere care să permită continuarea legală a procedurii de atribuire, Consiliul dispune anularea procedurii de atribuire. Practică judiciară (2757)

(8) Consiliul poate lua act, oricând în cursul soluționării contestației, de renunțarea la aceasta de către contestator. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1574)

(9) Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă, la plata cheltuielilor efectuate pentru soluționarea contestației. Cuantumul, detalierea și documentele doveditoare ale cheltuielilor efectuate sunt prezentate în cerere, care trebuie depusă înainte de pronunțarea deciziei de soluționare a contestației. Practică judiciară (373)

(10) Consiliul nu poate decide atribuirea contractului către un anumit operator economic. Modificări (1), Practică judiciară (77)

(11) Consiliul are obligația de a motiva în mod clar, fără echivoc, deciziile/încheierile adoptate.

Art. 27. - Practică judiciară (24), Doctrină (1)

(1) Hotărârea prin care contestația este soluționată de către Consiliu sau prin care acesta se dezînvestește fără a soluționa contestația pe fond se numește decizie. Practică judiciară (14)

(2) Toate celelalte hotărâri pronunțate de Consiliu se numesc încheieri, cu excepția celor de unificare a practicii administrativ- jurisdicționale. Practică judiciară (2)

(3) Hotărârile Consiliului privind modul de soluționare a contestației se adoptă cu votul majorității membrilor completului. În acest sens, se întocmește o minută semnată de membrii completului. Opinia separată sau concurentă a unui membru al completului se consemnează în cadrul deciziei emise, precum și în minută. Membrii completului nu au dreptul de a se abține de la vot. Practică judiciară (2)

(4) Soluția se consemnează într-un registru special ținut de Consiliu.

(5) Hotărârea Consiliului cuprinde: Reviste (1)

a) partea introductivă, în care se vor arăta numărul dosarului, data, numele și prenumele, domiciliul sau reședința, codul de identificare fiscală al contestatorului persoană fizică, ori, după caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare în registrul comerțului, persoanele care le reprezintă cu menționarea calității lor, procedura de atribuire în cadrul căreia s-a emis actul atacat;

b) considerentele, în care se arată obiectul contestației și susținerile pe scurt ale părților, expunerea situației de fapt reținută de Consiliu pe baza probelor administrate, motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază soluția, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât și cele pentru care s-au înlăturat cererile părților;

c) dispozitivul, în care se arată numele, prenumele ori, după caz, denumirea părților, soluția dată tuturor cererilor deduse soluționării și cuantumul cheltuielilor de judecată acordate.

(6) Dacă hotărârea s-a dat în folosul mai multor contestatori, se va arăta ceea ce se cuvine fiecăruia și la ce este obligată autoritatea contractantă.

(7) În partea finală a dispozitivului se arată dacă hotărârea este supusă unei căi de atac.

(8) Decizia motivată se comunică în scris părților, în termen de 3 zile de la pronunțare. Practică judiciară (5), Reviste (1)

(9) Decizia se publică în termen de 5 zile de la pronunțare pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare ale părților, la datele cu caracter personal, precum și la informațiile pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidențiale potrivit prevederilor art. 19 alin. (1), clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Practică judiciară (2)

(10) Deciziile prin care Consiliul dispune luarea de măsuri de remediere sunt înaintate, prin mijloace electronice, săptămânal, către ANAP. Practică judiciară (1)

(11) Decizia se publică de către autoritatea contractantă în SEAP, în termen de 5 zile de la data primirii, fără referire la informațiile pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Prevederile art. 76 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. Practică judiciară (8)

Art. 28. - Practică judiciară (3), Reviste (1)

(1) Decizia Consiliului este obligatorie pentru părțile cauzei. Referințe (1), Practică judiciară (6288)

(2) Părțile pot solicita Consiliului îndreptarea, lămurirea sau completarea hotărârii, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Consiliul rezolvă cererea de îndată prin pronunțarea unei încheieri, care se atașează la decizie.

(4) Contractul încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului este lovit de nulitate absolută.

(5) În situația în care se formulează plângere împotriva deciziei Consiliului, autoritatea contractantă are dreptul de a suspenda ducerea ei la îndeplinire și/sau procedura de atribuire până la comunicarea de către instanță a hotărârii de soluționare a plângerii. Practică judiciară (1)

Mergi la:
Termenul de contestare și efectele contestației
Elementele contestației
Soluționarea contestației
Suspendarea procedurii de atribuire
Termenul de soluționare a contestației
Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Organizare și funcționare
Statutul personalului Consiliului
Contestația formulată pe cale judiciară
Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Nulitatea contractelor

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...