CAPITOLUL VI Sistemul de remedii judiciar

SECȚIUNEA 1 Contestația formulată pe cale judiciară

Art. 49. - Practică judiciară (41), Reviste (2), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Pentru soluționarea contestației pe cale judiciară, persoana care se consideră vătămată de răspunsul primit la notificarea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 6 alin. (4), precum și orice persoană care se consideră vătămată de măsurile de remediere adoptate de autoritatea contractantă, în sensul art. 6 alin. (11), se poate adresa instanței de judecată competente, potrivit prevederilor prezentei legi. Modificări (1), Practică judiciară (50), Caută hotărâri judecătorești

(2) Competența de soluționare a cauzelor aparține tribunalului în a cărui arie de competență teritorială se află sediul autorității contractante, secția de contencios administrativ și fiscal, prin complete specializate în achiziții publice. Contestația este soluționată de urgență și cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 45 de zile de la data sesizării legale a instanței, de către complete specializate în achiziții publice. Modificări (1), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, instanța, până la soluționarea fondului cauzei, poate dispune la cererea părții interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părților, suspendarea procedurii de atribuire.

(4) Încheierea prevăzută la alin. (3) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.

(5) Prevederile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul solicitării suspendării procedurii de atribuire.

(6) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea hotărârii instanței privind soluționarea contestației și, în orice caz, numai după expirarea termenului legal de așteptare prevăzut la art. 59 alin. (1).

(7) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (6) este lovit de nulitate absolută. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(8) Prevederile privind termenele de contestare și îndeplinirea procedurii de notificare prealabilă sunt aplicabile în mod corespunzător. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 50. -

(1) Contestația formulată pe cale judiciară trebuie să conțină elementele prevăzute la art. 10.

(2) Pentru soluționarea cererii, părțile sunt citate, conform normelor privind citarea în procesele urgente, iar pârâtului i se comunică copii de pe contestație și de pe actele care o însoțesc. Primul termen de judecată este de 20 de zile de la data înregistrării plângerii. Modificări (2), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Prevederile art. 200 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, nu sunt aplicabile în cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor pe cale judiciară prevăzută de prezenta lege.

(4) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 15 zile, iar durata întregii proceduri nu poate depăși 45 de zile de la data sesizării instanței. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea contestației, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe și invoca excepții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare. Modificări (2), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(6) Reclamantului i se comunică de îndată întâmpinarea depusă de pârât, la care reclamantul este obligat să depună răspuns în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 51. -

(1) În cazuri justificate, dacă instanța de judecată nu ia hotărârea de îndată, poate dispune amânarea pronunțării pentru un termen de 5 zile.

(2) Hotărârea motivată se redactează într-un termen de 7 zile de la pronunțare și se comunică de îndată părților în cauză.

(3) Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se judecă de secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel, în complet specializat în achiziții publice.

(4) Prevederile art. 50 alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) În cazul admiterii recursului, instanța de recurs rejudecă, în toate cazurile, litigiul în fond. Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(6) Hotărârea pronunțată de curtea de apel este definitivă.

Art. 52. -

(1) Contestația introdusă la instanța judecătorească competentă se taxează conform prevederilor art. 56 alin. (1) și/sau (2), după caz. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Recursul formulat împotriva hotărârii de soluționare a contestației se taxează cu 50% din taxa prevăzută la art. 56 alin. (1) și/sau (2), după caz. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru prevăzută la alin. (2) recursurile formulate de autoritățile contractante.

(4) Prevederile art. 56 alin. (4) sunt aplicabile în mod corespunzător.

SECȚIUNEA a 2-a Soluționarea litigiilor în instanța de judecată Practică judiciară (1)

Art. 53. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(1) Procesele și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor se soluționează în primă instanță, de urgență și cu precădere, de către secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante, prin complete specializate în achiziții publice. Modificări (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (124), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, instanța, până la soluționarea fondului cauzei, poate dispune, la cererea părții interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părților, suspendarea executării contractului. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Prevederile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul solicitării suspendării procedurii de atribuire.

(4) Încheierea prevăzută la alin. (2) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare. Caută hotărâri judecătorești

(5) Despăgubirile pentru prejudiciul cauzat, printr-un act al autorității contractante emis cu încălcarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor ori ca urmare a nesoluționării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedură de atribuire, se pot acorda numai după anularea actului respectiv ori, după caz, după luarea oricăror altor măsuri de remediere de către autoritatea contractantă. Practică judiciară (6), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(6) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana vătămată trebuie să facă dovada prejudiciului, a încălcării prevederilor legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile, precum și a faptului că ar fi avut o șansă reală de a câștiga contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 54. -

(1) Cererilor având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și celor privind executarea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 50. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cererea reconvențională se introduce în termenul prevăzut la alin. 50 alin. (5). Caută hotărâri judecătorești

Art. 55. -

(1) În cazuri justificate, dacă instanța de judecată nu ia hotărârea de îndată, poate dispune amânarea pronunțării pentru un termen de 5 zile. Caută hotărâri judecătorești

(2) Hotărârea se redactează într-un termen de 7 zile de la pronunțare și se comunică de îndată părților în cauză. Caută hotărâri judecătorești

(3) Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare, la secția contencios administrativ și fiscal a curții de apel, care judecă în complet specializat în achiziții publice. Recursul este soluționat de urgență și cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanței.

(4) Recursul suspendă executarea și se judecă de urgență și cu precădere. Modificări (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(5) În cazul admiterii recursului, instanța de recurs rejudecă, în toate cazurile, litigiul în fond. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Art. 56. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (4)

(1) Cererile introduse la instanțele judecătorești potrivit prevederilor prezentului capitol se taxează după cum urmează: Modificări (1), Referințe (1), Derogări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

a) până la 450.000 lei inclusiv - 2% din valoarea estimată a contractului; Modificări (1), Practică judiciară (1)

b) între 450.001 lei și 4.500.000 lei inclusiv - 9.000 lei + 0,2% din ceea ce depășește 450.001 lei; Practică judiciară (1)

c) între 4.500.001 lei și 45.000.000 lei inclusiv - 18.000 lei + 0,02% din ceea ce depășește 4.500.001 lei; Practică judiciară (1)

d) între 45.000.001 lei și 450.000.000 lei inclusiv - 27.000 lei + 0,002% din ceea ce depășește 45.000.001 lei;

e) între 450.000.001 lei și 4.500.000.000 lei inclusiv - 36.000 lei + 0,0002% din ceea ce depășește 450.000.001 lei;

f) peste 4.500.000.001 lei - 45.000 lei + 0,00002% din ceea ce depășește 4.500.000.001 lei.

(2) Cererile neevaluabile în bani formulate potrivit prezentei legi și cele care nu fac obiectul alin. (1) se taxează cu 450 lei. Referințe (1), Doctrină (1)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care procedura de atribuire este organizată pe loturi, taxele se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat.

(4) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, la cerere, de facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare. Practică judiciară (1)

Art. 57. - Practică judiciară (1), Reviste (2), Doctrină (1)

Părțile pot conveni ca litigiile în legătură cu interpretarea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor să fie soluționate prin arbitraj.

SECȚIUNEA a 3-a Nulitatea contractelor

Art. 58. -

(1) Orice persoană interesată poate solicita instanței de judecată constatarea nulității absolute a contractului/actului adițional la acesta încheiat cu încălcarea condițiilor cerute, după caz, de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii pentru încheierea sa valabilă, precum și repunerea părților în situația anterioară. Practică judiciară (1), Reviste (2)

(2) Instanța de judecată constată nulitatea absolută totală/parțială a contractului/actului la aceasta și dispune repunerea părților în situația anterioară, în conformitate cu prevederile art. 1.254 alin. (3) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în următoarele cazuri: Derogări (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligațiile referitoare la publicarea unui anunț de participare, conform prevederilor legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

b) atunci când autoritatea contractantă urmărește dobândirea execuției unei lucrări, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv în categoria contractelor supuse legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, însă autoritatea contractantă încheie alt tip de contract, cu nerespectarea procedurii legale de atribuire;

c) contractul/actul adițional la acesta a fost încheiat în condiții mai puțin favorabile decât cele prevăzute în propunerile tehnice și/sau financiare care au constituit oferta declarată câștigătoare; Practică judiciară (1)

d) nerespectarea criteriilor de calificare și selecție și/sau a factorilor de evaluare prevăzute/prevăzuți în cadrul anunțului de participare care au stat la baza declarării ofertei câștigătoare, aceasta conducând la alterarea rezultatului procedurii, prin anularea sau diminuarea avantajelor competitive; Practică judiciară (1)

e) contractul a fost încheiat înainte de primirea deciziei de soluționare a contestației de către Consiliu sau de către instanță sau cu nerespectarea deciziei de soluționare a contestației.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul în care instanța consideră, după analizarea tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun menținerea efectelor contractului, aceasta dispune, în schimb, sancțiuni alternative, după cum urmează: Practică judiciară (3), Doctrină (1)

a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuție al acestuia; și/sau

b) aplicarea unei amenzi autorității contractante, cuprinsă între 2% și 15% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporțional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispozițiilor lit. a).

(4) La aplicarea sancțiunilor alternative prevăzute la alin. (3), instanța are în vedere ca acestea să fie eficiente, proporționate și descurajante.

(5) Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancțiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. (3).

(6) În cazul încălcării dispozițiilor privind termenul legal de așteptare prevăzut pentru încheierea contractului, instanța decide, după analizarea tuturor aspectelor relevante, constatarea nulității absolute totale/parțiale a contractului/actului adițional la aceasta și dispune repunerea părților în situația anterioară sau, dacă este suficient, dispune sancțiuni alternative, precum cele prevăzute la alin. (3).

Art. 59. -

(1) În sensul art. 58 alin. (6) termenul legal de așteptare pentru încheierea contractului nu poate fi mai mic de: Derogări (1), Comentarii expert (1)

a) 11 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către ofertanții/candidații interesați, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

b) 6 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către ofertanții/candidații interesați, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă utilizează alte mijloace de comunicare decât cele electronice, termenele se majorează cu 5 zile.

(3) Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri:

a) atunci când legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz, nu prevede obligativitatea publicării unui anunț de participare; Practică judiciară (1)

b) atunci când contractul respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire și nu există alți operatori economici implicați în procedura de atribuire;

c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziție.

Art. 60. -

(1) Cererile prin care se solicită constatarea nulității contractelor se introduc în termen de:

a) 30 de zile, începând cu ziua următoare:

- publicării anunțului de atribuire a contractului, cu condiția ca respectivul anunț să conțină justificarea deciziei autorității contractante de a atribui contractul fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

- informării de către autoritatea contractantă a ofertanților și candidaților interesați cu privire la decizia de atribuire a contractului sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții, cu condiția ca informarea să fie însoțită de un rezumat al motivelor pertinente care au stat la baza deciziei; în situația în care dezvăluirea anumitor informații privind atribuirea contractului sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții ar împiedica aplicarea unor dispoziții legale, ar fi contrară interesului public, ar putea aduce atingere concurenței sau ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, publice sau private, autoritatea contractantă are dreptul de a nu le comunica;

b) 6 luni, începând cu data publicării anunțului de atribuire a contractului; termenul de 6 luni este un termen de decădere.

(2) Autoritatea contractantă înștiințează ANAP despre orice acțiune prin care se solicită constatarea nulității absolute a contractelor în termen de 10 zile de la data luării la cunoștință despre introducerea acțiunii.

Art. 61. - Practică judiciară (4), Reviste (2)

(1) Litigiile la care se face referire la art. 58 alin. (1) se soluționează de urgență și cu precădere de către secția contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul reclamantului sau pârâtului. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(2) Sentința tribunalului poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la secția contencios administrativ și fiscal a curții de apel, care judecă în complet specializat în achiziții publice. Recursul este soluționat de urgență și cu precădere, într-un termen care nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanței. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(3) Hotărârea judecătorească prin care a fost admisă acțiunea în constatarea nulității absolute și s-a dispus repunerea părților în situația anterioară constituie titlu executoriu. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(4) Responsabil pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii judecătorești este conducătorul autorității contractante. Reviste (1)

(5) Autoritatea contractantă notifică ANAP măsurile privind executarea hotărârii judecătorești rămase definitive. Reviste (1)

Mergi la:
Dispoziții generale
Notificarea prealabilă
Contestația formulată pe cale administrativ jurisdicțională
Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Sistemul de remedii judiciar
Dispoziții speciale
Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...