Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 68. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (42), Doctrină (1)

Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, și cu cele ale Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în măsura în care prevederile acestora din urmă nu sunt contrare.

Art. 69. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (9)

(1) Contestațiile/Cererile/Plângerile aflate în curs de soluționare la Consiliu/instanța de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi continuă să fie soluționate în condițiile și cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost depuse. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

(2) Dispozițiile prezentei legi se aplică numai contestațiilor/cererilor/plângerilor formulate după intrarea ei în vigoare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (58)

(3) Contestațiile depuse, în condițiile legii, la poștă, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân supuse soluționării conform legii în vigoare la data la care au fost depuse, chiar dacă sunt înregistrate la Consiliu/instanța de judecată după această dată.

(4) Termenele procedurale aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii în vigoare la data la care au început să curgă. Referințe în jurisprudență (7)

Art. 70. -

(1) Trimiterile din cadrul altor acte normative la prevederile capitolului IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, se consideră făcute la dispozițiile corespunzătoare din prezenta lege.

(2) Până la intrarea în vigoare a regulamentului de organizare și funcționare prevăzut la art. 37 alin. (2), dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor rămân aplicabile în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.

(3) Consilierii de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice numiți prin decizia prim-ministrului, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt numiți de drept consilieri de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice prin efectul prezentei legi.

Art. 71. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se suplimentează numărul de posturi pentru instanțele judecătorești, în vederea ocupării unui număr de 48 de posturi de judecător și 16 posturi de grefier pentru curțile de apel și, respectiv, 50 de posturi de judecător și 50 de posturi de grefier pentru tribunale. Posturile de judecător și grefier suplimentate în baza prezentei legi vor fi repartizate curților de apel și, respectiv, tribunalelor, în funcție de numărul de cauze care au ca obiect cereri ce corespund tipurilor de acțiuni prevăzute de prezenta lege. Finanțarea se va face din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, până la proxima rectificare bugetară.

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    100 Acest text de lege are următorul conținut:
(1) Cererile prin care se solicită constatarea nulității contractelor se introduc în termen de:
a) 30 de zile, începând cu ziua următoare:
- publicării anunțului de atribuire a contractului, cu condiția ca respectivul anunț să conțină justificarea deciziei autorității contractante de a atribui contractul fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
- informării de către autoritatea contractantă a ofertanților și candidaților interesați cu privire la decizia de atribuire a contractului sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții, cu condiția ca informarea să fie însoțită de un rezumat al motivelor pertinente care au stat la baza deciziei; în situația în care dezvăluirea anumitor informații privind atribuirea contractului sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții ar împiedica aplicarea unor dispoziții legale, ar fi contrară interesului public, ar putea aduce atingere concurenței sau ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, publice sau private, autoritatea contractantă are dreptul de a nu le comunica;
b) 6 luni, începând cu data publicării anunțului de atribuire a contractului; termenul de 6 luni este un termen de decădere.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 101/2016:
Dispoziții generale
Notificarea prealabilă
Contestația formulată pe cale administrativ jurisdicțională
Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Sistemul de remedii judiciar
Dispoziții speciale
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Aplicarea directă a dreptului Uniunii Europene în contextul în care înțelesul normelor europene a fost deslușit de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...