Sistemul de remedii judiciar - Nulitatea contractelor -
Art. 59. -

(1) În sensul art. 58 alin. (6) termenul legal de așteptare pentru încheierea contractului nu poate fi mai mic de: Derogări (1), Comentarii expert (1)

a) 11 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către ofertanții/candidații interesați, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

b) 6 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către ofertanții/candidații interesați, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă utilizează alte mijloace de comunicare decât cele electronice, termenele se majorează cu 5 zile.

(3) Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri:

a) atunci când legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz, nu prevede obligativitatea publicării unui anunț de participare; Referințe în jurisprudență (1)

b) atunci când contractul respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire și nu există alți operatori economici implicați în procedura de atribuire;

c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziție.

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Evaluare - comunicări, termene - Ioana Popa
După finalizarea evaluării propunerilor tehnice, comisia de evaluare respinge o ofertă și îi comunică, prin secțiunea întrebări, ofertantului respectiv, motivele respingerii. Comisia de evaluare poate continua evaluarea sau așteaptă expirarea termenului de depunere a unei notificări prealabile? În situația în care, după finalizarea evaluării propunerilor tehnice, comisia de evaluare respinge o ofertă și îi comunică, prin secțiunea întrebări, ofertantului respectiv, motivele respingerii, aceasta va continua procesul de evaluare după transmiterea comunicărilor intermediare întrucât, în conformitate cu prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 101/2016, termenul de așteptare trebuie respectat și aplicat numai după transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii. SURSA: http://anap.gov.ro [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 101/2016:

   Art 49   Contestația formulată pe cale judiciară

   Art 50   Contestația formulată pe cale judiciară

   Art 51   Contestația formulată pe cale judiciară

   Art 52   Contestația formulată pe cale judiciară

   Art 53   Soluționarea litigiilor în instanța de judecată

   Art 54   Soluționarea litigiilor în instanța de judecată

   Art 55   Soluționarea litigiilor în instanța de judecată

   Art 56   Soluționarea litigiilor în instanța de judecată

   Art 57   Soluționarea litigiilor în instanța de judecată

   Art 58   Nulitatea contractelor

   Art 59   Nulitatea contractelor

   Art 60   Nulitatea contractelor

   Art 61   Nulitatea contractelor

   Art 62   Dispoziții speciale

   Art 63   Dispoziții speciale

   Art 64   Dispoziții speciale

   Art 65   Dispoziții speciale

   Art 66   Dispoziții speciale

   Art 67   Dispoziții speciale

   Art 68   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 69   Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...