Sistemul de remedii judiciar - Nulitatea contractelor -
Art. 58. -

(1) Orice persoană interesată poate solicita instanței de judecată constatarea nulității absolute a contractului/actului adițional la acesta încheiat cu încălcarea condițiilor cerute, după caz, de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii pentru încheierea sa valabilă, precum și repunerea părților în situația anterioară. Practică judiciară (1), Reviste (2)

(2) Instanța de judecată constată nulitatea absolută totală/parțială a contractului/actului la aceasta și dispune repunerea părților în situația anterioară, în conformitate cu prevederile art. 1.254 alin. (3) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în următoarele cazuri: Derogări (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligațiile referitoare la publicarea unui anunț de participare, conform prevederilor legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

b) atunci când autoritatea contractantă urmărește dobândirea execuției unei lucrări, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv în categoria contractelor supuse legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, însă autoritatea contractantă încheie alt tip de contract, cu nerespectarea procedurii legale de atribuire;

c) contractul/actul adițional la acesta a fost încheiat în condiții mai puțin favorabile decât cele prevăzute în propunerile tehnice și/sau financiare care au constituit oferta declarată câștigătoare; Practică judiciară (1)

d) nerespectarea criteriilor de calificare și selecție și/sau a factorilor de evaluare prevăzute/prevăzuți în cadrul anunțului de participare care au stat la baza declarării ofertei câștigătoare, aceasta conducând la alterarea rezultatului procedurii, prin anularea sau diminuarea avantajelor competitive; Practică judiciară (1)

e) contractul a fost încheiat înainte de primirea deciziei de soluționare a contestației de către Consiliu sau de către instanță sau cu nerespectarea deciziei de soluționare a contestației.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul în care instanța consideră, după analizarea tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun menținerea efectelor contractului, aceasta dispune, în schimb, sancțiuni alternative, după cum urmează: Practică judiciară (3), Doctrină (1)

a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuție al acestuia; și/sau

b) aplicarea unei amenzi autorității contractante, cuprinsă între 2% și 15% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporțional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispozițiilor lit. a).

(4) La aplicarea sancțiunilor alternative prevăzute la alin. (3), instanța are în vedere ca acestea să fie eficiente, proporționate și descurajante.

(5) Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancțiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. (3).

(6) În cazul încălcării dispozițiilor privind termenul legal de așteptare prevăzut pentru încheierea contractului, instanța decide, după analizarea tuturor aspectelor relevante, constatarea nulității absolute totale/parțiale a contractului/actului adițional la aceasta și dispune repunerea părților în situația anterioară sau, dacă este suficient, dispune sancțiuni alternative, precum cele prevăzute la alin. (3).

Mergi la:
Art 48 Statutul personalului Consiliului
Art 49 Contestația formulată pe cale judiciară
Art 50 Contestația formulată pe cale judiciară
Art 51 Contestația formulată pe cale judiciară
Art 52 Contestația formulată pe cale judiciară
Art 53 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 54 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 55 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 56 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 57 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 58 Nulitatea contractelor
Art 59 Nulitatea contractelor
Art 60 Nulitatea contractelor
Art 61 Nulitatea contractelor
Art 62 Dispoziții speciale
Art 63 Dispoziții speciale
Art 64 Dispoziții speciale
Art 65 Dispoziții speciale
Art 66 Dispoziții speciale
Art 67 Dispoziții speciale
Art 68 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...