Dispoziții generale -
Art. 3. -
Practică judiciară (2)

(1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează: Practică judiciară (3)

a) act al autorității contractante - orice act administrativ emis în legătură cu o procedură privind atribuirea unui contract, orice operațiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligații prevăzute de legislația în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operațiune, în legătură cu sau în cadrul procedurii de atribuire; Modificări (2), Practică judiciară (4), Doctrină (1)

b) autoritate contractantă - oricare dintre următoarele: Practică judiciară (2)

(i) autoritatea contractantă, astfel cum este definită în legislația privind achizițiile publice;

(ii) autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, astfel cum este definită în legislația privind achizițiile sectoriale;

(iii) autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, astfel cum este definită în legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

c) contract - oricare dintre următoarele:

(i) contractul de achiziție publică, astfel cum este definit în legislația privind achizițiile publice;

(ii) contractul sectorial, astfel cum este definit în legislația privind achizițiile sectoriale;

(iii) acordul-cadru, astfel cum este definit în legislația privind achizițiile publice, precum și în legislația privind achizițiile sectoriale;

(iv) contractul de concesiune de servicii sau contractul de concesiune de lucrări, astfel cum este definit în legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

d) măsuri de remediere - acele măsuri adoptate de autoritatea/entitatea contractantă, în urma primirii unei notificări prealabile/contestații, cu scopul de a corecta o decizie adoptată în cadrul procedurii de atribuire; Modificări (1), Practică judiciară (2)

e) notificare prealabilă - cererea prin care se solicită autorității contractante reexaminarea unui act al autorității contractante, în sensul revocării sau modificării acestuia; Practică judiciară (2)

f) persoană care se consideră vătămată - orice operator economic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență (1), Practică judiciară (17)

(i) are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire; și

(ii) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecință a unui act al autorității contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluționării în termenul legal a unei cereri privind o procedură de atribuire.

(2) Termenii și expresiile definite la alin. (1) se completează în mod corespunzător cu termenii și expresiile definite în legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale, respectiv legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz. Practică judiciară (1)

Mergi la:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Notificarea prealabilă
Art 7 Notificarea prealabilă
Art 8 Termenul de contestare și efectele contestației
Art 9 Termenul de contestare și efectele contestației
Art 10 Elementele contestației
Art 11 Elementele contestației
Art 12 Soluționarea contestației
Art 13 Soluționarea contestației

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...