Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Contestația formulată pe cale administrativ jurisdicțională - Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul -
Art. 27. -
Practică judiciară (24), Doctrină (1)

(1) Hotărârea prin care contestația este soluționată de către Consiliu sau prin care acesta se dezînvestește fără a soluționa contestația pe fond se numește decizie. Practică judiciară (14)

(2) Toate celelalte hotărâri pronunțate de Consiliu se numesc încheieri, cu excepția celor de unificare a practicii administrativ- jurisdicționale. Practică judiciară (2)

(3) Hotărârile Consiliului privind modul de soluționare a contestației se adoptă cu votul majorității membrilor completului. În acest sens, se întocmește o minută semnată de membrii completului. Opinia separată sau concurentă a unui membru al completului se consemnează în cadrul deciziei emise, precum și în minută. Membrii completului nu au dreptul de a se abține de la vot. Practică judiciară (2)

(4) Soluția se consemnează într-un registru special ținut de Consiliu.

(5) Hotărârea Consiliului cuprinde: Reviste (1)

a) partea introductivă, în care se vor arăta numărul dosarului, data, numele și prenumele, domiciliul sau reședința, codul de identificare fiscală al contestatorului persoană fizică, ori, după caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare în registrul comerțului, persoanele care le reprezintă cu menționarea calității lor, procedura de atribuire în cadrul căreia s-a emis actul atacat;

b) considerentele, în care se arată obiectul contestației și susținerile pe scurt ale părților, expunerea situației de fapt reținută de Consiliu pe baza probelor administrate, motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază soluția, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât și cele pentru care s-au înlăturat cererile părților;

c) dispozitivul, în care se arată numele, prenumele ori, după caz, denumirea părților, soluția dată tuturor cererilor deduse soluționării și cuantumul cheltuielilor de judecată acordate.

(6) Dacă hotărârea s-a dat în folosul mai multor contestatori, se va arăta ceea ce se cuvine fiecăruia și la ce este obligată autoritatea contractantă.

(7) În partea finală a dispozitivului se arată dacă hotărârea este supusă unei căi de atac.

(8) Decizia motivată se comunică în scris părților, în termen de 3 zile de la pronunțare. Practică judiciară (5), Reviste (1)

(9) Decizia se publică în termen de 5 zile de la pronunțare pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare ale părților, la datele cu caracter personal, precum și la informațiile pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidențiale potrivit prevederilor art. 19 alin. (1), clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Practică judiciară (2)

(10) Deciziile prin care Consiliul dispune luarea de măsuri de remediere sunt înaintate, prin mijloace electronice, săptămânal, către ANAP. Practică judiciară (1)

(11) Decizia se publică de către autoritatea contractantă în SEAP, în termen de 5 zile de la data primirii, fără referire la informațiile pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Prevederile art. 76 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. Practică judiciară (8)

Mergi la:
Art 17 Soluționarea contestației
Art 18 Soluționarea contestației
Art 19 Soluționarea contestației
Art 20 Soluționarea contestației
Art 21 Soluționarea contestației
Art 22 Suspendarea procedurii de atribuire
Art 23 Suspendarea procedurii de atribuire
Art 24 Termenul de soluționare a contestației
Art 25 Termenul de soluționare a contestației
Art 26 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 27 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 28 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 29 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 30 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 31 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 32 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 33 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 34 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 35 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 36 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 37 Organizare și funcționare

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...