Reguli de publicitate și transparență | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire -
SECȚIUNEA a 3-a
Reguli de publicitate și transparență Puneri în aplicare (1)

Art. 151. -

Entitatea contractantă are obligația de a asigura transparența procedurii de atribuire a contractelor sectoriale/acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, a anunțurilor orientative periodice, anunțurilor privind existența unui sistem de calificare, anunțurilor de participare și a anunțurilor de atribuire.

Art. 152. -

(1) Entitatea contractantă își poate face cunoscute intențiile cu privire la achizițiile planificate prin publicarea unui anunț orientativ periodic.

(2) Anunțul orientativ periodic se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și la nivel național, în conformitate cu prevederile art. 156-158.

(3) În cazul în care un anunț orientativ periodic este utilizat ca invitație la procedura de licitație restrânsă sau la negociere competitivă, acesta îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:

a) se referă în mod specific la produsele, lucrările sau serviciile care vor face obiectul contractului ce urmează să fie atribuit;

b) menționează că atribuirea contractului se va face prin licitație restrânsă sau negociere competitivă și invită operatorii economici interesați să își exprime interesul;

c) a fost trimis spre publicare într-o perioadă cuprinsă între 35 de zile și 12 luni înainte de data la care este trimisă invitația de confirmare a interesului.

(4) Perioada acoperită de anunțul orientativ periodic este de maximum 12 luni de la data la care anunțul orientativ periodic este transmis spre publicare. Derogări (1)

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul contractelor sectoriale care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, anunțul orientativ periodic poate acoperi o perioadă mai lungă de 12 luni.

Art. 153. -

(1) În cazul în care entitățile contractante optează pentru instituirea unui sistem de calificare în conformitate cu art. 175, sistemul face obiectul unui anunț, care indică scopul sistemului de calificare și modul de acces la normele care îl guvernează.

(2) Entitățile contractante precizează perioada de valabilitate a sistemului de calificare în anunțul privind existența sistemului. Acestea notifică Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene cu privire la orice modificare a perioadei de valabilitate, folosind următoarele formulare standard:

a) dacă perioada de valabilitate este modificată fără a pune capăt sistemului, formularul pentru anunțul privind existența sistemelor de calificare;

b) dacă se pune capăt sistemului, anunțul de atribuire a contractului prevăzut la art. 155.

Art. 154. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de participare atunci când:

a) inițiază procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru;

b) inițiază procedura de licitație restrânsă, dialog competitiv sau negociere competitivă ori parteneriatul pentru inovare, pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, în situația în care acestea nu se inițiază printr-unul dintre anunțurile prevăzute la art. 83 alin. (1) lit. a) sau b), după caz;

c) lansează un sistem dinamic de achiziții;

d) organizează un concurs de soluții;

e) inițiază procedura de atribuire a contractelor sectoriale/acordurilor-cadru pentru servicii sociale sau alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu excepția cazului în care a fost publicat un anunț orientativ periodic care se publică în mod continuu sau a unui anunț privind existența unui sistem de calificare, care se publică în mod continuu.

(2) Publicarea anunțului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care valoarea estimată a contractului sectorial/acordului-cadru este mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute în art. 12 alin. (1).

(3) Anunțul de participare se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și la nivel național, în conformitate cu prevederile art. 156-158.

Art. 155. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de atribuire în termen de 30 de zile de la data:

a) încheierii contractului sectorial/acordului-cadru în urma finalizării procedurii de atribuire;

b) finalizării unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător;

c) atribuirii unui contract sectorial printr-un sistem dinamic de achiziții;

d) închiderii unui sistem dinamic de achiziții.

(2) În cazul contractelor sectoriale încheiate în executarea acordurilor-cadru entitatea contractantă grupează trimestrial anunțurile de atribuire și are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.

(3) În cazul contractelor sectoriale/acordurilor-cadru atribuite printr-un sistem dinamic de achiziții entitatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunțurile de atribuire și are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.

(4) În cazul în care comunicarea unor informații privind atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru ar împiedica aplicarea unor dispoziții legale, ar fi contrară interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui anumit operator economic, public sau privat, sau ar putea aduce atingere concurenței loiale între operatorii economici, publicarea acestor informații nu este obligatorie.

(5) Anunțul de atribuire se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și la nivel național, în conformitate cu prevederile art. 156-158.

(6) În cazul contractelor pentru servicii de cercetare- dezvoltare, informațiile furnizate prin anunțul de atribuire privind natura și cantitatea serviciilor pot fi limitate la:

a) mențiunea servicii de cercetare și dezvoltare atunci când contractele au fost atribuite printr-o procedură de negociere fără invitație la o procedură concurențială de ofertare în conformitate cu art. 117 alin. (1) lit. b);

b) informații cel puțin la fel de detaliate cum s-a indicat în anunțul utilizat ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare.

Art. 156. -

Anunțurile prevăzute la art. 151, inclusiv anunțurile corespunzătoare tip erată, se transmit spre publicare de către entitatea contractantă prin mijloace electronice în condițiile prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu respectarea formatelor-standard stabilite de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE.

Art. 157. -

(1) Anunțurile prevăzute la art. 151 nu pot fi publicate la nivel național înainte de data publicării acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Derogări (1)

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), publicarea la nivel național a anunțurilor prevăzute la art. 151 este permisă atunci când entitatea contractantă nu a fost notificată de către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene cu privire la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor transmise spre publicare în termen de 48 de ore de la confirmarea primirii de către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene a anunțului transmis spre publicare.

Art. 158. -

Anunțurile prevăzute la art. 151 publicate la nivel național nu trebuie să conțină alte informații față de cele existente în anunțurile corespunzătoare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și trebuie să menționeze data transmiterii către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.

Art. 159. -

În cazul atribuirii contractelor de publicitate media cu o valoare estimată mai mare sau egală cu pragul valoric prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. a), entitatea contractantă are următoarele obligații specifice de publicitate și transparență, suplimentare celor prevăzute de dispozițiile prezentei secțiuni în legătură cu publicitatea și transparența contractelor sectoriale de servicii:

a) obligația de a publica un anunț de participare pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției, la o adresă dedicată, precum și pe pagina proprie de internet, însoțit de justificarea oportunității achiziției;

b) obligația de a publica un anunț de atribuire pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției, la o adresă dedicată, precum și pe pagina proprie de internet;

c) la încetarea contractului de publicitate media, obligația de a publica pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției un raport de evaluare a impactului achiziției serviciilor de publicitate respective.

Art. 160. -

(1) Entitatea contractantă asigură prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit al operatorilor economici la documentele achiziției începând cu data publicării unei invitații la o procedură concurențială de ofertare sau unei invitații pentru confirmarea interesului. Comentarii expert (1)

(2) În cazul în care mijlocul de invitare la o procedură concurențială de ofertare este un anunț privind existența unui sistem de calificare, acest acces este oferit cât mai curând posibil și cel târziu în momentul transmiterii invitației de participare la procedura de ofertare sau la negociere.

(3) Entitatea contractantă prevede în cuprinsul invitației la procedura concurențială de ofertare sau al invitației pentru confirmarea interesului adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziției.

(4) În cazul în care entitatea contractantă nu poate asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale achiziției, iar entitatea contractantă se află într-una din situațiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi în care este permisă folosirea altor mijloace de comunicare decât cele electronice, entitatea contractantă indică în anunț sau în invitația pentru confirmarea interesului modalitatea prin care asigură accesul operatorilor economici la documentele achiziției.

(5) În cazul prevăzut la alin. (4), entitatea contractantă are obligația de a prelungi termenul de depunere a ofertelor/solicitărilor de participare cu 5 zile, cu excepția situaților de urgență demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă prevăzute la art. 87 alin. (3) și în cazul în care termenul este stabilit de comun acord în temeiul art. 92 alin. (2) și art. 97 alin. (2).

(6) În situația în care entitatea contractantă, din motive legate de protejarea naturii confidențiale a informațiilor, nu poate asigura prin mijloace electronice acces direct, complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale achiziției, aceasta are obligația să precizeze în anunț sau în invitația pentru confirmarea interesului măsurile pe care le solicită în scopul protejării naturii confidențiale a informațiilor, precum și modalitatea prin care asigură accesul operatorilor economici la documentele respective.

(7) În cazul prevăzut la alin. (6), entitatea contractantă are obligația de a prelungi termenul de depunere a ofertelor cu 5 zile, cu excepția situațiilor de urgență demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă prevăzute la art. 87 alin. (3) și în cazul în care termenul este stabilit de comun acord în temeiul art. 92 alin. (2) și al art. 97 alin. (2).

Art. 161. -

(1) În cadrul procedurilor de licitație restrânsă, dialog competitiv, negociere competitivă și al parteneriatului pentru inovare, entitatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare la etapa a doua a procedurii tuturor candidaților selectați, simultan și în scris.

(2) În cazul în care se utilizează un anunț orientativ periodic ca invitație la procedura concurențială de ofertare, în conformitate cu art. 83 alin. (1) lit. a), entitățile contractante îi invită simultan și în scris pe operatorii economici care și-au exprimat interesul să confirme menținerea în continuare a acestui interes.

(3) Invitația de participare prevăzută la alin. (1) include o referință la adresa electronică la care documentele achiziției au fost puse la dispoziția operatorilor economici prin mijloace electronice.

(4) În cazul în care, pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 160 alin. (4) sau (6), entitatea contractantă nu a putut asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale achiziției, iar acestea nu au fost puse la dispoziție într-un alt mod, entitatea contractantă atașează documentele achiziției la invitația de participare prevăzută la alin. (1).

(5) Informațiile care trebuie incluse în invitația de participare prevăzută la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 162. -

(1) Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii invitației de participare la o procedură concurențială de ofertare și, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, entitatea contractantă are obligația de a corela și stabili perioada de depunere a ofertelor în funcție de complexitatea contractului sectorial/acordului-cadru și de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor/solicitărilor de participare și pentru pregătirea documentelor de calificare și selecție care sunt solicitate prin documentele achiziției.

(2) În situația în care ofertele/solicitările de participare nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentului sau după consultarea la fața locului a unor documente suplimentare pe care se bazează documentele achiziției, perioada stabilită de entitatea contractantă pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare este mai mare decât perioada minimă prevăzută de prezenta lege pentru procedura de atribuire utilizată și este stabilită astfel încât operatorii economici interesați să aibă posibilitatea reală și efectivă de a obține toate informațiile necesare pentru pregătirea corespunzătoare a ofertelor/solicitărilor de participare. Comentarii expert (1)

Art. 163. -

(1) Entitatea contractantă prelungește perioada stabilită în invitația de participare la o procedură concurențială de ofertare sau în documentele achiziției pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, în următoarele cazuri:

a) în cazul în care, din orice motiv, informațiile suplimentare sau răspunsul entității contractante la solicitarea de clarificări nu sunt transmise în termenele prevăzute la art. 173, deși clarificările sau informațiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic în timp util, ținând seama de termenul de răspuns al entității contractante prevăzut la art. 172 alin. (2); Modificări (1)

b) în cazul în care se modifică semnificativ documentele achiziției.

(2) Durata prelungirii perioadei stabilite potrivit alin. (1) este proporțională cu volumul și complexitatea informațiilor transmise prin clarificări, a informațiilor suplimentare sau a modificărilor aduse documentelor achiziției.

(3) Durata prelungirii perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi mai mică de 6 zile, respectiv 4 zile în situațiile de urgență demonstrate corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute de art. 87 alin. (3), termene care se calculează de la data transmiterii informațiilor suplimentare și până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. Modificări (1)

(4) În cazul în care informațiile suplimentare nu au fost transmise în timp util sau informațiile transmise de entitatea contractantă sunt nesemnificative în ceea ce privește elaborarea ofertelor, entitatea contractantă nu are obligația de a prelungi perioada pentru depunerea ofertelor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Solicitarea de participare - Raluca Rizea
A se avea în vedere definiția „solicitării de participare” - solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerințelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare. Este prezumabil faptul că anumite informații obținute în urma vizitei la amplasament pot determina conduita operatorului de a participa sau nu la o procedură de atribuire, respectiv într-o primă etapă de calificare.
Sursa: www.anap.gov.ro
[ Mai mult... ]

Utilizarea SEAP - Raluca Rizea
La nivel european se militează și se recomandă, până la stadiul de obligație, utilizarea mijloacelor electronice, respectiv a sistemelor electronice de achiziții publice operate de către stat. Sistemul Electronic de Achiziții Publice - SEAP reprezintă un sistem informatic de utilitate publică, adaptat cerințelor europene și un instrument solicitat atât la nivel European, cât și la nivel național, fiind unic colector de informații ce vizează zona achizițiilor publice și instrument utilizat inclusiv în lupta împotriva corupției.
Sistemul Electronic de Achiziții Publice este menționat ca instrument strategic guvernamental într-o serie de documente și asumări ale României în fața Comisiei Europene (de exemplu Strategia pentru Agenda Digitală a României, Strategia Națională de Achiziții Publice, Golden Book of e-Procurement etc.) iar neîndeplinirea unor aspecte asumate poate atrage asupra României inclusiv declanșarea procedurilor de infringement.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Situații speciale
Operatori economici
Contracte rezervate
Confidențialitate
Reguli de evitare a conflictului de interese
Reguli aplicabile comunicărilor
Procedurile de atribuire
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Consultarea pieței
Împărțirea pe loturi
Reguli de publicitate și transparență
Elaborarea documentației de atribuire
Oferte alternative
Criterii de calificare și selecție
Documentul unic de achiziție european E Certis
Criterii de atribuire
Cataloage electronice
Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor cadru
Oferte care cuprind produse originare din țări terțe și relațiile cu aceste țări
Finalizarea procedurii de atribuire
Informarea candidaților/ofertanților
;
se încarcă...