Paragraful 7 Negocierea fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modalitățile de atribuire - Procedurile de atribuire -
Paragraful 7
Negocierea fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare
Puneri în aplicare (1)

Art. 117. - Jurisprudență

(1) Entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, doar într-unul din următoarele cazuri:

a) dacă în cadrul unei proceduri cu invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare organizată pentru achiziția produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neconforme, cu condiția să nu se modifice în mod substanțial condițiile inițiale ale achiziției sectoriale; Modificări (1)

b) dacă contractul este atribuit exclusiv în scop de cercetare științifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, și nu în scopul asigurării unui profit sau al recuperării costurilor cu cercetarea și dezvoltarea și în măsura în care atribuirea unui astfel de contract nu aduce atingere atribuirii competitive a contractelor ulterioare care urmăresc, în special, aceste obiective;

c) dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2); Comentarii expert (1)

d) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere competitivă nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente care nu pot fi prevăzute de entitatea contractantă și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a entității contractante; Modificări (2), Jurisprudență

e) atunci când este necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor cantități suplimentare de produse destinate înlocuirii parțiale sau extinderii produselor sau instalațiilor existente și numai dacă schimbarea contractantului inițial ar pune entitatea contractantă în situația de a achiziționa produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultăți tehnice disproporționate de utilizare și întreținere;

f) atunci când, ulterior atribuirii unui contract sectorial de lucrări sau de servicii, entitatea contractantă intenționează să achiziționeze lucrări sau servicii noi și numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ condițiile prevăzute la alin. (3);

g) pentru produsele cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri, cum ar fi produsele agricole, materiile prime și bursele de energie, în cazul în care structura multilaterală de tranzacționare reglementată și supravegheată garantează în mod natural prețurile pieței; Modificări (1)

h) atunci când este posibilă achiziționarea de produse la un preț considerabil mai scăzut decât prețurile practicate în mod normal pe piață, ca urmare a apariției unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp; Comentarii expert (1)

i) pentru cumpărarea de produse sau servicii în condiții speciale avantajoase de la un operator economic care încetează definitiv activitățile comerciale sau care se află într-o procedură de faliment, de concordat preventiv sau într-o procedură similară; Comentarii expert (2)

j) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluții, contractul sectorial de servicii urmează să fie atribuit, conform regulilor stabilite în cadrul concursului de soluții respectiv, concurentului câștigător sau unuia dintre concurenții câștigători ai concursului respectiv; în acest din urmă caz, entitatea contractantă are obligația de a transmite invitație la negocieri tuturor concurenților câștigători.

(2) Motivele prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt următoarele:

a) scopul achiziției este crearea sau achiziționarea unei opere de artă sau unei reprezentații artistice unice;

b) concurența lipsește din motive tehnice; Comentarii expert (1)

c) protecția unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală. Comentarii expert (1)

(3) Condițiile prevăzute la alin. (1) lit. f) sunt următoarele:

a) atribuirea se face contractantului inițial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare prevăzute în contractul atribuit inițial și sunt conforme cu cerințele prevăzute în documentele achiziției elaborate cu ocazia atribuirii contractului inițial;

b) valoarea estimată a contractului inițial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor noi care pot fi achiziționate ulterior;

c) în invitația prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractului inițial s-a precizat faptul că entitatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziționarea ulterioară de noi lucrări, respectiv noi servicii, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul procedurii respective.

(4) Entitatea contractantă poate aplica procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c) numai dacă, în legătură cu motivele prevăzute la alin. (2) lit. b) și c), nu există o soluție alternativă sau înlocuitoare rezonabilă din punct de vedere funcțional, iar absența concurenței sau protecția drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei restrângeri artificiale de către entitatea contractantă a parametrilor achiziției în vederea viitoarei proceduri de atribuire. Motivele tehnice pot fi generate, de asemenea, de cerințe specifice privind interoperabilitatea care trebuie îndeplinite pentru a asigura funcționarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează a fi achiziționate.

(5) În sensul alin. (4), o soluție alternativă sau rezonabilă poate consta în utilizarea unor canale de distribuție alternative pe teritoriul României ori în afara acestuia sau achiziția unor lucrări, produse sau servicii comparabile din punct de vedere funcțional.

(6) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), entitatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Achiziționarea serviciilor de salubrizare ce sunt prestate de un operator economic ce are exclusivitate - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
Entitatea contractantă a inițiat procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare în vederea încheierii unui contract care are ca obiect prestarea serviciilor de salubrizare dar prestatorul de servicii a refuzat participarea la procedură motivat de faptul că are un drept exclusiv de prestare a acestui serviciu obținut în urma participării la procedura de atribuire a contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deșeurilor municipale, nefiind astfel necesară participarea la altă procedură de atribuire.
[ Mai mult... ]

Ce se înțelege prin "motive tehnice" - Raluca Rizea
Înțelegerea sintagmei “motive tehnice” ar trebui clarificată prin legislația secundară/terțiară, în sensul considerentelor din Directiva 2014/25/UE. Astfel, conform considerentului 61 din Directivă, motivele tehnice ar trebui definite in mod riguros și justificate de la caz la caz. Acestea ar putea include, de exemplu, cvasi-imposibilitatea tehnică ca un alt operator economic să atingă performanțele necesare sau necesitatea de a utiliza know-how, instrumente sau mijloace specifice de care dispune doar un singur operator economic. Motivele tehnice pot sa fie generate, de asemenea, de cerințe specifice privind interoperabilitatea, care trebuie îndeplinite pentru a asigura funcționarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează a fi achiziționate.
Sursa: www.anap.gov.ro
[ Mai mult... ]

Exemplu de caz - achiziționarea serviciilor de salubrizare ce sunt prestate de un operator economic ce are exclusivitate - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
Entitatea contractantă a inițiat procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare în vederea încheierii unui contract care are ca obiect prestarea serviciilor de salubrizare dar prestatorul de servicii a refuzat participarea la procedură motivat de faptul că are un drept exclusiv de prestare a acestui serviciu obținut în urma participării la procedura de atribuire a contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deșeurilor municipale, nefiind astfel necesară participarea la altă procedură de atribuire.
[ Mai mult... ]

În ce condiții se poate aplica art. 117 alin. (1) lit. i) în vederea achiziționării de produse de la un operator economic aflat în faliment? - Marian Orzață
În cazul în care activitatea societății este guvernată de Legea nr. 99/2016, conform ANAP în vederea achiziționării de lucrări, produse sau servicii ce sunt destinate efectuării activității relevante pe care o desfășoară aceasta are obligația de a aplica una din procedurile reglementate de această lege.
În conformitate cu art. 117 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale pentru cumpărarea de produse sau servicii în condiții speciale avantajoase de la un operator economic care încetează definitiv activitățile comerciale sau care se află într-o procedură de faliment, de concordat preventiv sau într-o procedură similară.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Paragraful 5 Activități expuse direct concurenței
Paragraful 6 Activități de achiziție centralizată
Paragraful 7 Achiziții realizate ocazional în comun
Paragraful 8 Achiziții care implică entități contractante din alte state membre
Paragraful 1 Aplicarea procedurilor de atribuire
Paragraful 2 Licitația deschisă
Paragraful 3 Licitația restrânsă
Paragraful 4 Negocierea competitivă
Paragraful 5 Dialogul competitiv
Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare
Paragraful 7 Negocierea fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare
Paragraful 8 Concursul de soluții
Paragraful 9 Servicii sociale și alte servicii specifice
Paragraful 10 Procedura simplificată
Paragraful 1 Acordul cadru
Paragraful 2 Sistemul dinamic de achiziții
Paragraful 3 Licitația electronică
Paragraful 1 Sisteme de calificare
Paragraful 2 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție
Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului
Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante
;
se încarcă...