Parlamentul României

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 mai 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 16 din 16

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

c) la încetarea anticipată a contractului sectorial/acordului- cadru, contractantul principal cesionează entității contractante contractele încheiate cu subcontractanții acestuia, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 236 alin. (1).

(2) Contractele de achiziție publică/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale, în sensul alin. (3).

(3) O modificare a unui contract sectorial sau a unui acord- cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanțială în sensul alin. (2) atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;

b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului sectorial sau al acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul sectorial/acordul-cadru inițial;

c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului sectorial/acordului-cadru;

d) un nou contractant înlocuiește contractantul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1).

Art. 241. -

(1) Contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1);

b) valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului sectorial/acordului-cadru inițial, în cazul contractelor sectoriale de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului sectorial/acordului-cadru inițial, în cazul contractelor sectoriale de lucrări.

(2) Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru în condițiile prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului general al contractului sectorial sau a acordului- cadru.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive.

(4) Pentru calcularea prețului prevăzut la alin. (1) se va utiliza prețul actualizat al contractului sectorial/acordului-cadru, care constituie valoarea de referință atunci când contractul sectorial include o clauză de indexare.

Art. 242. -

(1) În sensul art. 238 lit. b) și art. 241, prin caracterul general al contractului se înțeleg obiectivele principale urmărite de entitatea contractantă la realizarea achiziției inițiale, obiectul principal al contractului și drepturile și obligațiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerințe de calitate și performanță.

(2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc în sarcina entității contractante obligații de notificare a instituției responsabile cu controlul ex-ante privind intenția de a efectua modificări ale contractelor sectoriale/acordurilor-cadru în condițiile prezentului paragraf.

Art. 243. -

(1) Orice modificare a unui contract sectorial ori acord-cadru în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 235-241 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

(2) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), entitatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul sectorial inițial.

(3) Entitatea contractantă introduce dreptul de denunțare unilaterală prevăzut la alin. (2) în condițiile contractuale cuprinse în documentația de atribuire.

SECȚIUNEA a 3-a Cazuri specifice de încetare a contractului sectorial

Art. 244. -

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului entității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului sectorial, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, entitatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract sectorial în perioada de valabilitate a acestuia într-una din următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, în temeiul art. 177;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(2) Entitatea contractantă introduce dreptul de denunțare unilaterală prevăzut la alin. (1) în condițiile contractuale cuprinse în documentația de atribuire.

CAPITOLUL VII Contravenții și sancțiuni

Art. 245. - Derogări (1)

(1) Entitatea contractantă răspunde contravențional în cazurile și condițiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Următoarele fapte constituie contravenții:

a) atribuirea unui contract sectorial/acordului-cadru sau organizarea unui concurs de soluții fără publicarea prealabilă a unei invitații de participare la o procedură concurențială de ofertare, în cazurile în care publicarea acesteia este obligatorie potrivit prevederilor art. 124 alin. (1) lit. a) -c) și art. 154;

b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2);

c) încălcarea regulilor de elaborare a specificațiilor tehnice prevăzute la art. 165 alin. (6);

d) încălcarea regulilor de publicitate și transparență prevăzute la art. 151-160, cu excepția celor referitoare la anunțul de atribuire;

e) utilizarea altor criterii de calificare și selecție decât cele prevăzute la art. 176 sau a altor criterii de atribuire decât cele prevăzute la art. 209 alin. (3);

f) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de calificare/selecție și/sau evaluare a criteriilor de calificare și selecție, a criteriului de atribuire sau a factorilor de evaluare;

g) nepunerea la dispoziția ANAP, în termenul solicitat, a informațiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcțiilor sale;

h) încălcarea prevederilor art. 219 alin. (1);

i) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 225-226 sau crearea unor circumstanțe artificiale de anulare a procedurii de atribuire;

j) încălcarea prevederilor art. 227 alin. (1);

k) neaducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

l) încălcarea regulilor prevăzute la art. 124 alin. (1) lit. d) și art. 155 referitoare la anunțul de atribuire.

(3) Contravențiile prevăzute la alin. (2) se sancționează cu amendă între 5.000 lei și 30.000 lei.

Art. 246. - Puneri în aplicare (1)

Prin excepție de la dispozițiile art. 245, în cazul contractelor sectoriale finanțate din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora, dispozițiile art. 231 se aplică doar dacă fapta constatată nu constituie abatere în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 247. - Puneri în aplicare (1)

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României, respectiv ANAP, în funcție de instituția care face constatarea abaterii.

(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii cu amendă contravențională se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârșirii faptei.

Art. 248. -

(1) Sancțiunea contravențională se aplică entității contractante care, în funcție de situația concretă, dispune luarea unor măsuri împotriva persoanelor implicate în derularea achiziției publice ce a făcut obiectul contravenției.

(2) Săvârșirea faptei contravenționale nu implică în mod obligatoriu și producerea unui prejudiciu.

(3) Stabilirea prejudiciului trebuie să țină seama de circumstanțele faptei contravenționale și să fie fundamentată.

Art. 249. -

Contravențiilor prevăzute la art. 245 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 13 alin. (1), art. 28 și 29.

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 250. -

(1) În orice situație în care o entitate contractantă intenționează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care să cuprindă fie executarea de lucrări și operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea și operarea de servicii, entitatea contractantă are obligația de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra necesitatea și oportunitatea realizării proiectului în acest mod.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care proiectul pe termen lung presupune crearea unei societăți având ca acționari operatorul economic, pe de o parte, și entitatea contractantă, pe de altă parte.

(3) Studiul de fundamentare prevăzut la alin. (1) se bazează pe un studiu de fezabilitate în cazul proiectelor implicând executarea de lucrări.

(4) Prin hotărâre a Guvernului se va stabili, după caz, ca studiul de fundamentare prevăzut la alin. (1) să facă obiectul revizuirii și aprobării de către o entitate competentă, în considerarea interesului public al proiectului.

Art. 251. -

(1) Prin studiul de fundamentare menționat la art. 250 alin. (1) entitatea contractantă are obligația să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic, astfel cum este definit în legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

(2) În cazul în care, urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract sectorial.

Art. 252. -

(1) Sistemul național de achiziții sectoriale cuprinde funcții de reglementare, asistență și sprijin operațional, control ex-ante, control ex-post, monitorizare, supervizare, detectarea conflictului de interese, combaterea licitațiilor trucate și alte funcții având ca obiectiv respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Puneri în aplicare (1)

(2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se detaliază obligațiile și responsabilitățile specifice ale entităților contractante în raport cu îndeplinirea acestor funcții.

Art. 253. -

(1) Prezenta lege se aplică procedurilor de atribuire inițiate după data intrării sale în vigoare. Jurisprudență (2)

(2) Procedurilor de atribuire în curs de desfășurare la data intrării sale în vigoare li se aplică legea în vigoare la data inițierii procedurii de atribuire. Jurisprudență (3)

(3) Prezenta lege se aplică contractelor sectoriale/acordurilor-cadru încheiate după data intrării sale în vigoare.

(4) Contractele sectoriale/acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.

Art. 254. -

În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ANAP va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 255. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile cap. VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 256. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 257. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) dispozițiile art. 208 alin. (2) intră în vigoare la data de 18 octombrie 2018.

*

Prezenta lege transpune prevederile art. 2, 5, 6, 8-16, 18-32, 36-39, 42, 44-49, 51, 52, 54, 56, 58-61, 63, 64, 66-69, 73-75, 78, 82, 87, 89-91, 93, 95, 98, 100 și 106 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014 și parțial ale art. 1, 3, 4, 7, 17, 34, 35, 40, 50, 53, 55, 57, 62, 65, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 88, 92, 94, 96, 97 și 99 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 19 mai 2016.

Nr. 99.

ANEXA Nr. 1

Lista activităților prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. l) pct. (i)

NACE REV. 11

Cod CPV
Secțiunea F Construcții
Diviziune Grupă Clasă Descriere Note
45 Construcții Această diviziune include:
- construcția de clădiri și lucrări noi, restaurare și reparații curente
45000000
45.1 Pregătirea șantierelor 45100000
45.11 Demolări de clădiri; terasamente Această clasă include:
- demolarea clădirilor și a altor structuri;
- degajarea șantierelor;
- lucrări de terasament: excavarea, umplerea, nivelarea șantierelor de construcții, săpare de șanțuri, îndepărtarea rocilor, demolare prin explozie etc.;
- pregătirea șantierelor pentru exploatare minieră;
- îndepărtarea solului și alte lucrări de dezvoltare și pregătire a terenurilor și a șantierelor miniere.
Această clasă cuprinde, de asemenea:
- drenarea șantierelor de construcții;
- drenarea terenurilor agricole și forestiere.
45110000
45.12 Lucrări de foraj și sondaj Această clasă include:
- sondaje experimentale, foraje de recunoaștere și carotaje pentru construcții, precum și pentru studii geofizice, geologice sau alte studii similare. Această clasă nu cuprinde:
- forarea puțurilor de extracție a țițeiului sau a gazelor naturale, a se vedea 11.20;
- forarea puțurilor de apă, a se vedea 45.25;
- săparea de puțuri, a se vedea 45.25;
- prospectarea zăcămintelor de țiței și de gaze naturale, precum și studiile geofizice, geologice și seismice, a se vedea 74.20.
45120000
45.2 Lucrări de construcții complete sau parțiale; lucrări de geniu civil 45200000
45.21 Lucrări generale de construcții de clădiri și lucrări de geniu civil Această clasă include:
- construcții de clădiri de toate tipurile și construcții civile;
- poduri, inclusiv cele destinate susținerii șoselelor suspendate, viaducte, tuneluri și pasaje subterane;
- conducte, linii de comunicații și linii electrice pentru transport pe distanțe mari;
- conducte, linii de comunicații și linii electrice pentru rețele urbane;
- lucrări conexe de amenajare urbană;
- asamblarea și montarea de construcții prefabricate pe șantiere.
Această clasă nu cuprinde:
- servicii referitoare la extracția țițeiului și a gazelor naturale, a se vedea 11.20;
- construcția de lucrări complet prefabricate din elemente din alte materiale decât betonul fabricate de unitatea care execută lucrările, a se vedea diviziunile 20, 26 și 28;
- lucrări de construcții, altele decât cele de clădiri, pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf și alte instalații sportive, a se vedea 45.23;
- lucrări de instalații pentru construcții, a se vedea 45.3;
- lucrări de finisare, a se vedea 45.4;
- activități de arhitectură și de inginerie, a se vedea 74.20;
- gestionarea proiectelor de construcții, a se vedea 74.20.
45210000
cu excepția:
45213316
45220000
45231000
45232000
45.22 Ridicarea de șarpante și acoperișuri Această clasă include:
- ridicarea de șarpante;
- montarea acoperișurilor;
- lucrări de impermeabilizare.
45261000
45.23 Construcții de autostrăzi, șosele, aerodromuri și complexe sportive Această clasă include:
- construcția de autostrăzi, de drumuri, de șosele,
alte căi pentru vehicule și pietoni;
- construcția de căi ferate;
- construcția de piste de aterizare-decolare;
- lucrări de construcții, altele decât cele de clădiri,
pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de
tenis, circuite de golf și alte instalații sportive;
- marcarea cu vopsea a suprafețelor rutiere și a
spațiilor de parcare.
Această clasă nu cuprinde:
- terasamentele preliminare, a se vedea 45.11.
45212212 și
DA03
45230000
cu excepția:
45231000
45232000
45234115
45.24 Lucrări hidrotehnice Această clasă include construcția de:
- căi navigabile, porturi, lucrări fluviale, porturi de agrement (marinas), ecluze etc.;
- baraje și diguri;
- dragare;
- lucrări subacvatice.
45240000
45.25 Alte lucrări de construcții care implică lucrări speciale Această clasă include:
- activitățile de construcții specializate care implică un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrări și care necesită competențe sau echipamente specializate;
- realizarea de fundații, inclusiv instalarea piloților;
- forarea și construcția de puțuri de apă, săparea de puțuri;
- montarea elementelor de structură metalică ce nu sunt fabricate de unitatea care execută lucrările;
- îndoirea structurilor metalice;
- lucrări de zidire cu cărămidă sau piatră;
- montarea și demontarea schelelor și a platformelor de lucru proprii sau închiriate;
- construcția de coșuri de fum și de cuptoare industriale.
Această clasă nu cuprinde: închirierea de schele fără montare și demontare, a se vedea 71.32.
45250000
45262000
45.3 Lucrări de instalații 45300000
45.31 Lucrări de instalații electrice Această clasă include:
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a următoarelor elemente:
- cabluri și conexiuni electrice;
- sisteme de telecomunicații;
- instalații electrice de încălzire;
- antene pentru clădiri rezidențiale;
- sisteme de alarmă împotriva incendiilor;
- sisteme de alarmă antiefracție;
- ascensoare și scări rulante;
- paratrăsnete etc.
45213316
45310000
cu excepția: 45316000
45.32 Lucrări de izolare Această clasă include:
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, de izolații termice, acustice sau împotriva vibrațiilor.
Această clasă nu cuprinde:
- lucrări de impermeabilizare, a se vedea 45.22.
45320000
45.33 Instalații Această clasă include:
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a următoarelor elemente:
- instalații și echipamente sanitare;
- echipamente pentru distribuția gazelor;
- echipamente și conducte de încălzire, de ventilare, de refrigerare sau de climatizare;
- instalații de stingere a incendiilor cu sprinklere.
Această clasă nu cuprinde:
- instalarea sistemelor electrice de încălzire, a se vedea 45.31.
45330000
45.34 Alte lucrări de instalații Această clasă include:
- instalarea sistemelor de iluminat și de
semnalizare pentru șosele, căi ferate, aeroporturi
și porturi;
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de
construcții, a instalațiilor și a echipamentelor
neclasificate în altă parte.
45234115
45316000
45340000
45.4 Lucrări de finisare 45400000
45.41 Tencuire Această clasă include:
- aplicarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a ipsosului și a stucului pentru structuri sau ornamente interioare și exterioare, inclusiv a materialelor de fățuire asociate.
45410000
45.42 Tâmplărie și dulgherie Această clasă include:
- instalarea de uși, ferestre, tocuri și rame pentru uși și ferestre, bucătării echipate, scări, echipamente pentru magazine și echipamente similare, din lemn sau din alte materiale, care nu sunt fabricate de unitatea care execută lucrările;
- amenajări interioare, precum plafoane, lambriuri din lemn, compartimentări mobile etc.
Această clasă nu cuprinde:
- acoperirea cu parchet sau alte pardoseli din lemn, a se vedea 45.43.
45420000
45.43 Îmbrăcarea podelelor și a pereților Această clasă include:
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a următoarelor elemente:
- dale din ceramică, beton sau piatră pentru pereți sau podele;
- parchete și alte pardoseli din lemn, mochete și linoleum;
- inclusiv din cauciuc sau plastic;
- materiale de placare a podelelor sau a pereților din terrazzo, marmură, granit sau ardezie;
- tapete.
45430000
45.44 Vopsitorie și montare de geamuri Această clasă include:
- vopsirea interioară și exterioară a clădirilor;
- vopsirea structurilor de construcții civile;
- montarea sticlei, a oglinzilor etc. Această clasă nu cuprinde:
- instalarea ferestrelor, a se vedea 45.42.
45440000
45.45 Alte lucrări de finisare Această clasă include:
- instalarea piscinelor private;
- curățirea pereților exteriori ai clădirilor cu ajutorul aburilor, prin sablare sau alte metode similare;
- celelalte lucrări de finalizare și finisare a clădirilor neclasificate în altă parte.
Această clasă nu cuprinde:
- curățarea pereților interiori ai clădirilor și ai altor construcții, a se vedea 74.70.
45212212 și DA04 45450000
45.5 Închirierea de echipamente de construcție sau demolare cu operator 45500000
45.50 Închirierea de echipamente de construcție sau demolare cu operator Această clasă nu cuprinde:
- închirierea de mașini și echipamente de construcție sau demolare fără operator, a se vedea 71.32.
45500000

1 Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1).

ANEXA Nr. 2 Comentarii expert (1)

Servicii prevăzute la art. 124 alin. (1)

Descriere Cod VPV
Servicii de sănătate, servicii sociale și servicii conexe 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servicii de furnizare personal menajer]; 79624000-4 [Servicii de asigurare de personal de asistență medicală] și 79625000-1 [Servicii de asigurare de personal medical] de la 85000000-9 la 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4;
98200000-5 și 98500000-8 [Case particulare cu personal angajat] și 98513000-2 - 98514000-9 [Servicii de forță de muncă pentru particulari, Servicii de personal de agenții pentru particulari, Servicii de personal de birou pentru particulari, Servicii de personal angajat temporar pentru particulari, Servicii de asistență la domiciliu și Servicii domestice]
Servicii sociale administrative, servicii de învățământ, servicii de sănătate și servicii culturale 85321000-5 și 85322000-2, 75000000-6 [Servicii de administrație publică, de apărare și de asigurări sociale], 75121000-0, 75122000- 7, 75124000-1; de la 79995000-5 la 79995200-7; de la 80000000-4
Servicii de învățământ și formare profesională la 80660000-8; de la 92000000-1 la 92700000-8, 79950000-8 [Servicii de organizare de expoziții, de târguri și de congrese], 79951000-5 [Servicii de organizare de seminarii], 79952000-2 [Servicii pentru evenimente], 79952100-3 [Servicii de organizare de evenimente culturale], 79953000-9 [Servicii de organizare de festivaluri], 79954000-6 [Servicii de organizare de petreceri], 79955000-3 [Servicii de organizare de prezentări de modă], 79956000-0 [Servicii de organizare de târguri și expoziții]
Servicii de asigurări sociale obligatorii2 75300000-9
Servicii de indemnizații 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5,
75330000-8, 75340000-1
Alte servicii comunitare, sociale și personale, inclusiv servicii prestate de organizații sindicale, de organizații politice, de asociații de tineri și servicii diverse prestate de organizații asociative 98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 și 98130000-3
Servicii religioase 98131000-0
Servicii hoteliere și restaurante de la 55100000-1 la 55410000-7; de la 55521000-8 la 55521200-0 [55521000-8 Servicii de catering la domiciliu, 55521100-9 Servicii de livrare a mâncării la domiciliu, 55521200-0 Servicii de livrare a mâncării], 55510000-8 [Servicii de cantină], 55511000-5 [Servicii de cantină și alte servicii de cafenea cu clientelă restrânsă], 55512000-2 [Servicii de gestionare a cantinelor], 55523100-3 [Servicii de restaurant pentru școli], 55520000-1 [Servicii de catering], 55522000-5 [Servicii de catering pentru societăți de transport], 55523000-2 [Servicii de catering pentru alte societăți sau instituții], 55524000-9 [Servicii de catering pentru școli]
Servicii juridice, în măsura în care nu sunt excluse în temeiul
art. 37 alin. (3).
de la 79100000-5 la 79140000-7; 75231100-5
Alte servicii administrative și servicii guvernamentale de la 75100000-7 la 75120000-3; 75123000-4; de la 75125000-8 la 75131000-3
Prestări de servicii pentru comunitate de la 75200000-8 la 75231000-4
Servicii legate de închisori, de securitate publică și de salvare, în măsura în care nu sunt excluse în temeiul art. 37 alin. (1) lit. h) de la 75231210-9 la 75231230-5; de la 75240000-0 la 75252000-7; 79430000-7; 98113100-9
Servicii de investigație și de siguranță de la 79700000-1 la 79721000-4 [Servicii de investigație și de siguranță, Servicii de siguranță, Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă, Servicii de pază, Servicii de supraveghere, Servicii de localizare, Servicii de localizare a transfugilor, Servicii de patrulare, Servicii de eliberare de ecusoane de identificare, Servicii de investigație și Servicii de agenții de detectivi] 79722000-1 [Servicii de grafologie], 79723000-8 [Servicii de analiză a deșeurilor]
Servicii internaționale 98900000-2 [Servicii prestate de organizații și de organisme extrateritoriale] și 98910000-5 [Servicii specifice organizațiilor și organismelor internaționale]
Servicii poștale 64000000-6 [Servicii poștale și de telecomunicații], 64100000-7 [Servicii poștale și de curierat], 64110000-0 [Servicii poștale], 64111000-7 [Servicii poștale de distribuire a ziarelor și a periodicelor], 64112000-4 [Servicii poștale de distribuire a corespondenței], 64113000-1 [Servicii poștale de distribuire a coletelor], 64114000-8 [Servicii de ghișee de oficii poștale], 64115000-5 [Închiriere de cutii poștale], 64116000-2 [Servicii post-restant], 64122000-7 [Servicii de curierat și de mesagerie internă în birouri]
Servicii diverse 50116510-9 [Servicii de reșapare de pneuri], 71550000-8 [Servicii de feronerie]
Comentarii expert (1)

2 Aceste servicii nu intră sub incidența prezentei legi în cazul în care sunt organizate sub formă de servicii fără caracter economic de interes general.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...