Executarea contractului sectorial | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Executarea contractului sectorial

SECȚIUNEA 1 Subcontractarea Puneri în aplicare (1)

Art. 232. - Puneri în aplicare (1)

(1) Entitatea contractantă efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.

(2) În sensul alin. (1), subcontractorii își vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziție publică, sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către entitatea contractantă. Entitatea contractantă efectuează plățile directe către subcontractanții agreați doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv entitatea contractantă, contractant și subcontractant sau de entitatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

(3) Atunci când un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, entitatea contractantă are obligația de a stabili în cadrul contractului de achiziție publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligațiilor de plată către subcontractant/subcontractanți pentru partea/părțile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Entitatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică, sau atunci când se introduc noi subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.

(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică.

(6) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract sectorial/acord-cadru.

Art. 233. - Jurisprudență

(1) Entitatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului sectorial, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Contractantul are obligația de a notifica entității contractante orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului sectorial.

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului sectorial, cu condiția ca schimbarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului sectorial, în condițiile art. 235-241.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), contractantul va transmite entității contractante informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul entității contractante privind eventualii noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului.

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzător părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

Art. 234. -

În scopul unei informări complete, entitatea contractantă are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la art. 233:

a) cu privire la furnizorii implicați în contracte sectoriale de lucrări sau de servicii;

b) cu privire la subcontractanții subcontractanților contractantului sau subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.

SECȚIUNEA a 2-a Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru Puneri în aplicare (3)

Art. 235. -

Contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, doar în situațiile prevăzute de prezenta secțiune.

Art. 236. - Modificări (1)

(1) Contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului sau orice alte opțiuni.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), clauzele de revizuire precizează obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea, și nu pot stabili modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al contractului sectorial sau al acordului-cadru.

Art. 237. - Doctrină (1)

(1) Contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor produse, servicii sau lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

b) schimbarea contractantului este imposibilă.

(2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. b), schimbarea contractantului este imposibilă atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente achiziționate în cadrul procedurii de achiziție inițiale; Modificări (1)

b) schimbarea contractantului ar cauza entității contractante dificultăți semnificative sau creșterea semnificativă a costurilor.

Art. 238. - Puneri în aplicare (2), Reviste (1), Doctrină (1)

Contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o entitate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

b) modificarea nu afectează caracterul general al contractului.

Art. 239. -

Entitățile contractante care modifică un contract sectorial/acord-cadru în cazurile prevăzute la art. 237 și 238 au obligația de a publica un anunț în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și la nivel național, cu respectarea formularului-standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014.

Art. 240. -

(1) Contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când contractantul cu care entitatea contractantă a încheiat inițial contractul sectorial/acordul-cadru este înlocuit de un nou contractant, într-una dintre următoarele situații: Modificări (1), Reviste (1)

a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 236;

b) drepturile și obligațiile contractantului inițial rezultate din contractul sectorial/acordul-cadru sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului sectorial/acordului-cadru și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege; Modificări (1)

c) la încetarea anticipată a contractului sectorial/acordului- cadru, contractantul principal cesionează entității contractante contractele încheiate cu subcontractanții acestuia, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 236 alin. (1). Modificări (1)

(2) Contractele de achiziție publică/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale, în sensul alin. (3). Modificări (2)

(3) O modificare a unui contract sectorial sau a unui acord- cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanțială în sensul alin. (2) atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: Modificări (3)

a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;

b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului sectorial sau al acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul sectorial/acordul-cadru inițial;

c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului sectorial/acordului-cadru;

d) un nou contractant înlocuiește contractantul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1).

Art. 241. -

(1) Contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: Modificări (1)

a) valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1);

b) valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului sectorial/acordului-cadru inițial, în cazul contractelor sectoriale de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului sectorial/acordului-cadru inițial, în cazul contractelor sectoriale de lucrări.

(2) Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru în condițiile prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului general al contractului sectorial sau a acordului- cadru. Modificări (1)

(3) În situația prevăzută la alin. (1), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive.

(4) Pentru calcularea prețului prevăzut la alin. (1) se va utiliza prețul actualizat al contractului sectorial/acordului-cadru, care constituie valoarea de referință atunci când contractul sectorial include o clauză de indexare.

Art. 242. -

(1) În sensul art. 238 lit. b) și art. 241, prin caracterul general al contractului se înțeleg obiectivele principale urmărite de entitatea contractantă la realizarea achiziției inițiale, obiectul principal al contractului și drepturile și obligațiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerințe de calitate și performanță.

(2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc în sarcina entității contractante obligații de notificare a instituției responsabile cu controlul ex-ante privind intenția de a efectua modificări ale contractelor sectoriale/acordurilor-cadru în condițiile prezentului paragraf.

Art. 243. -

(1) Orice modificare a unui contract sectorial ori acord-cadru în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 235-241 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

(2) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), entitatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul sectorial inițial.

(3) Entitatea contractantă introduce dreptul de denunțare unilaterală prevăzut la alin. (2) în condițiile contractuale cuprinse în documentația de atribuire.

SECȚIUNEA a 3-a Cazuri specifice de încetare a contractului sectorial

Art. 244. -

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului entității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului sectorial, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, entitatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract sectorial în perioada de valabilitate a acestuia într-una din următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, în temeiul art. 177;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(2) Entitatea contractantă introduce dreptul de denunțare unilaterală prevăzut la alin. (1) în condițiile contractuale cuprinse în documentația de atribuire.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    281 Circumstanțele modificărilor contractuale prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 237 si 238 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 102 și 103 din Legea nr. 100/2016. [ Mai mult... ] 

.....
    281 Circumstanțele modificărilor contractuale prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 237 si 238 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 102 și 103 din Legea nr. 100/2016. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Dispoziții generale
Exceptări
Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire
Modalitățile de atribuire
Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire
Executarea contractului sectorial
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...