Exceptări aplicabile tuturor entităților contractante și excluderi specifice | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exceptări -
SECȚIUNEA 1
Exceptări aplicabile tuturor entităților contractante și excluderi specifice

Paragraful 1
Exceptări aplicabile contractelor sectoriale atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți

Art. 34. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziționa produse care urmează să fie revândute sau închiriate unor terțe părți, în condițiile în care entitatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest sens, iar alte persoane au și ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleași condiții ca și entitatea contractantă. Comentarii expert (1)

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile achizițiilor sectoriale desfășurate de o unitate de achiziții centralizate, în vederea realizării de activități de achiziție centralizate.

(3) Entitățile contractante au obligația de a informa ANAP cu privire la categoriile de produse și activități pe care le consideră excluse în temeiul alin. (1).

(4) ANAP are obligația de a comunica la solicitarea Comisiei Europene informațiile primite potrivit alin. (3).

Paragraful 2
Exceptări aplicabile contractelor atribuite și concursurilor de soluții organizate pentru desfășurarea altor activități decât pentru desfășurarea unei activități relevante sau pentru desfășurarea unei activități relevante într-o țară terță

Art. 35. -

(1) Prezenta lege nu este aplicabilă:

a) contractelor pe care entitățile contractante le atribuie pentru desfășurarea altor activități decât pentru desfășurarea activităților lor relevante;

b) contractelor sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziționa produse, servicii sau lucrări destinate efectuării unor activități relevante într-un stat terț Uniunii Europene, în condițiile în care în efectuarea respectivelor activități nu intervine utilizarea fizică a unei rețele sau a unui areal geografic din Uniunea Europeană.

(2) Prezenta lege nu este aplicabilă nici concursurilor de soluții organizate în scopurile prevăzute la alin. (1).

(3) Entitățile contractante au obligația de a informa ANAP cu privire la categoriile de activități pe care le consideră excluse în temeiul alin. (1). Comentarii expert (1)

(4) ANAP are obligația de a comunica la solicitarea Comisiei Europene informațiile primite potrivit alin. (3).

Paragraful 3
Exceptări aplicabile contractelor sectoriale atribuite și concursurilor de soluții organizate conform unor norme internaționale

Art. 36. -

(1) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale și concursurilor de soluții pe care entitatea contractantă este obligată să le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege, stabilite în unul dintre următoarele moduri:

a) printr-un instrument juridic care creează obligații de drept internațional public, precum un tratat sau acord internațional, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România și una sau mai multe țări terțe sau subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari;

b) de către o organizație internațională.

(2) Entitățile contractante au obligația de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în conformitate cu Tratatele.

(3) ANAP are obligația de a comunica Comisiei Europene informațiile primite potrivit alin. (2).

(4) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale și concursurilor de soluții care sunt atribuite sau organizate de entitatea contractantă în conformitate cu regulile în materie de achiziții stabilite de o organizație internațională sau de o instituție financiară internațională, în cazul în care contractele sectoriale sau concursurile de soluții în cauză sunt finanțate integral de organizația sau instituția respectivă.

(5) În cazul contractelor sectoriale și al concursurilor de soluții cofinanțate în cea mai mare parte de o organizație internațională sau de o instituție financiară internațională, părțile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.

(6) În cazul contractelor sectoriale și al concursurilor de soluții care implică aspecte de apărare sau securitate și care sunt atribuite sau se organizează conform unor norme internaționale sunt aplicabile dispozițiile art. 46.

Paragraful 4
Exceptări specifice pentru contractele sectoriale de servicii

Art. 37. -

(1) Prezenta lege nu este aplicabilă pentru atribuirea contractelor sectoriale de servicii care au ca obiect:

a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora;

b) contracte pentru spațiu de emisie sau furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;

c) servicii de arbitraj, mediere și alte forme de soluționare alternativă a disputelor;

d) oricare dintre serviciile juridice prevăzute la alin. (3);

e) servicii financiare în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 50 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale băncilor centrale și operațiuni efectuate cu Fondul European de Stabilitate Financiară și cu Mecanismul European de Stabilitate; Comentarii expert (1)

f) împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare;

g) contracte de muncă;

h) servicii de apărare civilă, protecție civilă și prevenirea pericolelor, prestate de persoane fără scop patrimonial care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 și 85143000-3, cu excepția serviciilor de ambulanță pentru transportul pacienților;

i) servicii de transport public de călători feroviar sau cu metroul.

(2) În sensul alin. (1) lit. b):

a) noțiunile serviciu media audiovizual și furnizor de servicii media au înțelesurile prevăzute la art. 1 pct. 1 și 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) noțiunea program cuprinde atât programele având înțelesul prevăzut la art. 1 pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, incluse într-un serviciu de programe de televiziune, cât și programele incluse într-un serviciu de programe de radiodifuziune și materialele pentru programe, iar noțiunea material pentru programe are același înțeles cu noțiunea program.

(3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt următoarele:

a) asistența și reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere ori al altei forme de soluționare alternativă a disputelor desfășurate în fața unei instanțe sau altui organism național de arbitraj sau de mediere ori de soluționare alternativă a disputelor în altă formă din România ori din alt stat sau în fața unei instanțe internaționale de arbitraj sau de mediere ori de soluționare alternativă a disputelor în altă formă;

b) asistența și reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unor proceduri judiciare în fața instanțelor de judecată sau a autorităților publice naționale din România ori din alt stat sau în fața instanțelor de judecată ori a instituțiilor internaționale;

c) asistență și consultanță juridică acordată de un avocat, anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute la lit. a) și b) sau în cazul în care există indicii concrete și o probabilitate ridicată ca speța în legătură cu care sunt acordate asistența și consultanța juridică să facă obiectul unor astfel de proceduri;

d) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori- sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entități desemnate de o instanță judecătorească națională sau care sunt desemnați potrivit legislației în vigoare să îndeplinească sarcini specifice sub supravegherea și controlul instanțelor judecătorești;

e) servicii prestate de executorii judecătorești.

Paragraful 5
Exceptări aplicabile contractelor sectoriale de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

Art. 38. - Modificări (1)

Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale de servicii atribuite unei entități care este ea însăși entitate contractantă sau unei asocieri de entități contractante, în baza unui drept exclusiv de care acestea beneficiază pentru prestarea serviciilor respective în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile TFUE.

Paragraful 6
Exceptări aplicabile contractelor atribuite de anumite entități contractante pentru achiziționarea de apă și pentru furnizarea de energie sau furnizarea de combustibili pentru producerea energiei

Art. 39. - Jurisprudență

Prezenta lege nu este aplicabilă:

a) contractelor care au ca obiect cumpărarea de apă, dacă acestea sunt atribuite de o entitate contractantă care desfășoară una sau ambele activități legate de apa potabilă prevăzute la art. 7 alin. (1);

b) contractelor atribuite de entități contractante care desfășoară activități de natura celor prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) sau art. 11, în vederea furnizării de energie sau furnizării de combustibili pentru producerea energiei. Comentarii expert (2)

Paragraful 7
Exceptări aplicabile contractelor având ca obiect activități efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale

Art. 40. - Jurisprudență

(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor atribuite de entitățile contractante având ca obiect activități efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale.

(2) În sensul alin. (1) activitățile efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale includ totalitatea activităților întreprinse în vederea verificării dacă dintr-o anumită zonă sunt prezente zăcăminte de petrol și/sau de gaze naturale, evaluarea cantitativă și calitativă a acestora, precum și determinarea condițiilor tehnice și economice de valorificare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Certificatele de tip CO2, considerate instrumente financiare, intră sub incidența legii achizițiilor publice? - Marian Orzață
Certificatele de tip CO2, considerate instrumente financiare sub Directiva MIFID II (directivă intrată în vigoare la data de 3 ianuarie 2018 dar netranspusă încă în legislația românească) intră sub incidența legii achizițiilor publice, respectiv a Legii nr. 99/2016?
Având în vedere că certificate de tip CO2 sunt considerate instrumente financiare, potrivit Directivei MiFID II (încă netranspusă în legislația românească), potrivit ANAP contractele referitoare la emisiunea, cumpărarea, vânzarea sau transferul de certificate de tip CO2 se încadrează în cazurile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 37 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 99/2016, acestea fiind exceptate de la aplicarea prevederilor actelor normative anterior menționate, din următoarele considerente:
[ Mai mult... ]

Criteriile care trebuie avute în vedere în aplicarea prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 - Marian Orzață
Cu referire la aplicarea art. 35 alin. (3) din lege, când și cum informează entitățile contractante ANAP cu privire la categoriile de produse și activități pe are le consideră excluse în temeiul alin. (1) și ce criterii trebuie avute în vedere când se face această apreciere?
Criteriile care trebuie avute în vedere în aplicarea prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 rezultă chiar din conținutul alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 99/2016 iar informarea A.N.A.P. se face în acest sens din momentul în care entitatea contractantă consideră, în temeiul alin. (1) de la același articol și în legătură cu prevederile acestuia, că anumite activități sunt excluse de la aplicarea prevederilor Legii nr. 99/2016.
[ Mai mult... ]

Exceptarea achiziționării centralelor termice de apartament a accesoriilor conexe cu scopul de a le revinde și efectuarea de montaj - Marian Orzață
O entitatea contractantă, ce realizează activități relevante în domeniul gazelor și energiei termice, aplică legislația în domeniul achizițiilor sectoriale atunci când dorește să achiziționeze centrale termice de apartament și accesorii conexe de la diverși furnizori cu scopul de a le revinde terțelor persoane și totodată de a efectua lucrări de montaj pentru respectivele centrale?
Având în vedere activitatea pe care entitatea contractantă dorește să o realizeze, și anume achiziționarea de centrale termice de apartament și accesorii conexe de la furnizori cu scopul de a le revinde terțelor persoane, ANAP a considerat că această activitate nu reprezintă o activitate relevantă în domeniul gazelor și a energiei termice, în sensul articolului 5 alin. (1) din Legea nr. 99/2016.
[ Mai mult... ]

Incidența art. 39 b) la achiziționarea de combustibil necesar pentru obținerea energiei electrice - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt:
O întreprindere publică în sensul art. 3 alin. (1) lit. bb) din Legea nr. 99/2016, având calitatea de entitate contractantă în sensul art. 4 alin. (1) lit. b) din același act legislativ, desfășoară ca activitate relevantă „producerea de energie electrică (cod CAEN 3511)”.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Obiect, scop și principii
Definiții
Entități contractante
Activități relevante
Domeniu de aplicare
Achiziții mixte
Exceptări aplicabile tuturor entităților contractante și excluderi specifice
Achiziții care includ aspecte de apărare și securitate
Situații speciale
Operatori economici
Contracte rezervate
Confidențialitate
Reguli de evitare a conflictului de interese
Reguli aplicabile comunicărilor
Procedurile de atribuire
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Consultarea pieței
;
se încarcă...