Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire -
SECȚIUNEA a 14-a
Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire Puneri în aplicare (1)

Art. 230. - Puneri în aplicare (1)

(1) Entitatea contractantă are obligația de a întocmi raportul procedurii de atribuire pentru fiecare contract sectorial atribuit sau acord-cadru încheiat, precum și pentru fiecare sistem dinamic de achiziții lansat.

(2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele documente/informații:

a) denumirea și adresa entității contractante, obiectul și valoarea contractului sectorial/acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții;

b) dacă este cazul, rezultatele procesului de calificare și/sau selecție a candidaților/ofertanților și/sau reducerea numărului acestora pe parcursul procedurii de atribuire;

c) motivele respingerii unei oferte care are un preț neobișnuit de scăzut;

d) denumirea ofertantului declarat câștigător și motivele pentru care oferta acestuia a fost desemnată câștigătoare;

e) în măsura în care sunt cunoscute, partea/părțile din contractul sectorial/acordul-cadru pe care ofertantul declarat câștigător intenționează să o/le subcontracteze unor terți și denumirea subcontractanților;

f) justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul aplicării procedurii de negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare;

g) justificarea motivelor pentru care entitatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire;

h) atunci când este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de comunicare decât cele electronice pentru depunerea ofertelor;

i) atunci când este cazul, conflictele de interese identificate și măsurile luate în acest sens. Comentarii expert (1)

(3) Informațiile care fac obiectul alin. (2) lit. b) sunt următoarele:

a) denumirea candidaților sau ofertanților calificați și/sau selectați și motivele care au stat la baza acestor decizii;

b) denumirea candidaților sau ofertanților respinși și motivele respingerii.

(4) În măsura în care anunțul de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru conține informațiile prevăzute la alin. (2), entitatea contractantă poate utiliza acest anunț ca echivalent al raportului procedurii de atribuire.

(5) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) sau orice elemente importante din cuprinsul acestuia vor fi comunicate Comisiei Europene sau autorităților și instituțiilor publice competente, la solicitarea acestora.

Art. 231. - Jurisprudență

(1) Entitatea contractantă are obligația de a întocmi dosarul achiziției sectoriale pentru fiecare contract sectorial/acord-cadru încheiat, respectiv pentru fiecare sistem dinamic de achiziții lansat.

(2) Dosarul achiziției sectoriale se păstrează de către entitatea contractantă atât timp cât contractul sectorial/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data încetării contractului respectiv.

(3) În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puțin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri.

(4) Ulterior finalizării procedurii de atribuire, dosarul achiziției sectoriale are caracter de document public.

(5) Accesul persoanelor la dosarul achiziției sectoriale potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. Derogări (1)

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, entitatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Comentarii expert (1)

(7) Conținutul dosarului achiziției sectoriale se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Mențiuni cu privire la conflictele de interese - Raluca Rizea
Obligația pozitivă de a face mențiune despre inexistența conflictului de interese va avea efectul de a responsabiliza membrii comisiei în privința analizei. Potrivit formulării actuale, în cazul în care în Raportul procedurii de evaluare nu există nicio mențiune potrivit literei i), nu se poate stabili dacă este o omisiune sau dacă, într-adevăr, nu s-a putut identifica un conflict de interese. Această obligație ar trebui completată/detaliată în legislația secundară.
Sursa: www.anap.gov.ro
[ Mai mult... ]

Termen acordare acces - Raluca Rizea
Pentru a fi asigurată exercitarea căilor de atac eficiente și adecvate în sensul Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, s-a considerat oportună stabilirea unui termen cât mai scurt în care să fie acordat accesul la dosarul achiziției sectoriale.
Totodată, se poate avea în vedere faptul că accesul se acordă în condițiile alin. (6) la raportul procedurii de atribuire, iar nu la dosar.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Elaborarea documentației de atribuire
Oferte alternative
Criterii de calificare și selecție
Documentul unic de achiziție european E Certis
Criterii de atribuire
Cataloage electronice
Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor cadru
Oferte care cuprind produse originare din țări terțe și relațiile cu aceste țări
Finalizarea procedurii de atribuire
Informarea candidaților/ofertanților
Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Subcontractarea
Modificarea contractului sectorial/acordului cadru
Cazuri specifice de încetare a contractului sectorial
;
se încarcă...