Documentul unic de achiziție european E Certis | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire -
SECȚIUNEA a 7-a
Documentul unic de achiziție european. E-Certis

Art. 202. -

(1) Entitatea contractantă acceptă la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor DUAE, care constă într-o declarație pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autoritățile publice sau de către terți care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplinește următoarele condiții:

a) nu se află în niciuna dintre situațiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 și 180;

b) îndeplinește criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de entitatea contractantă;

c) dacă este cazul, îndeplinește criteriile de selecție stabilite de entitatea contractantă în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori privind capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea unui terț, DUAE include informațiile prevăzute la alin. (1) cu privire la terțul susținător. Modificări (1)

(3) În cazul în care operatorul economic intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. Modificări (1)

(4) Pe lângă informațiile prevăzute la alin. (1) - (3), DUAE conține și informații cu privire la entitatea publică sau partea terță responsabilă cu întocmirea documentelor justificative, precum și o declarație oficială care să ateste că operatorul economic are obligația să furnizeze, la cerere și fără întârziere, documentele justificative respective.

(5) În cazul în care entitatea contractantă poate obține documentele justificative prevăzute la alin. (4) în mod direct, prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informațiile solicitate în acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice dată de identificare și, dacă este cazul, declarația necesară de acordare a consimțământului.

Art. 203. -

Operatorii economici pot reutiliza un DUAE deja utilizat într-o procedură de atribuire precedentă, cu condiția să confirme că informațiile cuprinse în acesta sunt în continuare corecte și valabile la data depunerii acestuia.

Art. 204. -

DUAE se elaborează pe baza unui formular standard aprobat de Comisia Europeană și se furnizează exclusiv în format electronic.

Art. 205. - Derogări (1)

(1) Entitatea contractantă poate solicita candidaților/ofertanților să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfășurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii.

(2) Înainte de atribuirea contractului sectorial/acordului- cadru, cu excepția situației contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE. Derogări (1), Jurisprudență

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul procedurilor care se desfășoară în mai multe etape, documentele justificative sunt solicitate tuturor candidaților selectați înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.

(4) Entitatea contractantă poate invita candidații/ofertanții să completeze sau să clarifice documentele prevăzute la alin. (1) sau (2). Jurisprudență

Art. 206. -

(1) Prin excepție de la dispozițiile art. 205 operatorii economici nu sunt obligați să prezinte documente justificative sau alte probe în sprijinul informațiilor declarate în DUAE în cazul și în măsura în care entitatea contractantă are posibilitatea de a obține certificatele sau informațiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date naționale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, cum ar fi un registru național al achizițiilor sectoriale, un dosar virtual al societăților, un sistem electronic de stocare a documentelor sau un sistem de preselecție.

(2) Prin excepție de la dispozițiile art. 205, operatorii economici nu sunt obligați să prezinte documente justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE în cazul în care entitatea contractantă care a atribuit contractul sectorial sau a încheiat acordul-cadru este deja în posesia documentelor respective.

(3) În sensul alin. (1), bazele de date care conțin informații relevante privind operatorii economici trebuie să fie accesibile tuturor entităților contractante din toate statele membre și trebuie să fie actualizate periodic în mod corespunzător.

Art. 207. -

ANAP pune la dispoziția Comisiei Europene și actualizează în e-Certis lista completă a bazelor de date care conțin informații relevante privind operatorii economici stabiliți în România.

Art. 208. -

(1) Pentru a facilita procedurile de atribuire transfrontaliere, ANAP se asigură că informațiile privind certificatele și alte forme de documente justificative introduse în e-Certis sunt actualizate în permanență.

(2) Entitățile contractante utilizează e-Certis și solicită în principal acele tipuri de certificate sau forme de documente justificative care sunt disponibile în e-Certis.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Reguli de evitare a conflictului de interese
Reguli aplicabile comunicărilor
Procedurile de atribuire
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Consultarea pieței
Împărțirea pe loturi
Reguli de publicitate și transparență
Elaborarea documentației de atribuire
Oferte alternative
Criterii de calificare și selecție
Documentul unic de achiziție european E Certis
Criterii de atribuire
Cataloage electronice
Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor cadru
Oferte care cuprind produse originare din țări terțe și relațiile cu aceste țări
Finalizarea procedurii de atribuire
Informarea candidaților/ofertanților
Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Subcontractarea
Modificarea contractului sectorial/acordului cadru
Cazuri specifice de încetare a contractului sectorial
;
se încarcă...