Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 250. -

(1) În orice situație în care o entitate contractantă intenționează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care să cuprindă fie executarea de lucrări și operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea și operarea de servicii, entitatea contractantă are obligația de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra necesitatea și oportunitatea realizării proiectului în acest mod.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care proiectul pe termen lung presupune crearea unei societăți având ca acționari operatorul economic, pe de o parte, și entitatea contractantă, pe de altă parte.

(3) Studiul de fundamentare prevăzut la alin. (1) se bazează pe un studiu de fezabilitate în cazul proiectelor implicând executarea de lucrări.

(4) Prin hotărâre a Guvernului se va stabili, după caz, ca studiul de fundamentare prevăzut la alin. (1) să facă obiectul revizuirii și aprobării de către o entitate competentă, în considerarea interesului public al proiectului.

Art. 251. -

(1) Prin studiul de fundamentare menționat la art. 250 alin. (1) entitatea contractantă are obligația să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic, astfel cum este definit în legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

(2) În cazul în care, urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract sectorial.

Art. 252. - Puneri în aplicare (1)

(1) Sistemul național de achiziții sectoriale cuprinde funcții de reglementare, asistență și sprijin operațional, control ex-ante, control ex-post, monitorizare, supervizare, detectarea conflictului de interese, combaterea licitațiilor trucate și alte funcții având ca obiectiv respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Puneri în aplicare (1)

(2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se detaliază obligațiile și responsabilitățile specifice ale entităților contractante în raport cu îndeplinirea acestor funcții.

Art. 253. - Reviste (1)

(1) Prezenta lege se aplică procedurilor de atribuire inițiate după data intrării sale în vigoare. Jurisprudență

(2) Procedurilor de atribuire în curs de desfășurare la data intrării sale în vigoare li se aplică legea în vigoare la data inițierii procedurii de atribuire. Jurisprudență

(3) Prezenta lege se aplică contractelor sectoriale/acordurilor-cadru încheiate după data intrării sale în vigoare.

(4) Contractele sectoriale/acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.

Art. 254. -

În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ANAP va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 255. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile cap. VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 256. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 257. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) dispozițiile art. 208 alin. (2) intră în vigoare la data de 18 octombrie 2018.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Dispoziții generale
Exceptări
Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire
Modalitățile de atribuire
Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire
Executarea contractului sectorial
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Motive obligatorii de excludere a operatorilor economici din cadrul procedurilor de achiziție publică/Mandatory grounds for exclusion of the business operators from the public procurement procedures
;
se încarcă...