Contravenții și sancțiuni | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Contravenții și sancțiuni

Art. 245. - Derogări (1)

(1) Entitatea contractantă răspunde contravențional în cazurile și condițiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Următoarele fapte constituie contravenții: Modificări (1)

a) atribuirea unui contract sectorial/acordului-cadru sau organizarea unui concurs de soluții fără publicarea prealabilă a unei invitații de participare la o procedură concurențială de ofertare, în cazurile în care publicarea acesteia este obligatorie potrivit prevederilor art. 124 alin. (1) lit. a) -c) și art. 154;

b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2);

c) încălcarea regulilor de elaborare a specificațiilor tehnice prevăzute la art. 165 alin. (6);

d) încălcarea regulilor de publicitate și transparență prevăzute la art. 151-160, cu excepția celor referitoare la anunțul de atribuire;

e) utilizarea altor criterii de calificare și selecție decât cele prevăzute la art. 176 sau a altor criterii de atribuire decât cele prevăzute la art. 209 alin. (3);

f) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de calificare/selecție și/sau evaluare a criteriilor de calificare și selecție, a criteriului de atribuire sau a factorilor de evaluare;

g) nepunerea la dispoziția ANAP, în termenul solicitat, a informațiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcțiilor sale; Modificări (1)

h) încălcarea prevederilor art. 219 alin. (1);

i) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 225-226 sau crearea unor circumstanțe artificiale de anulare a procedurii de atribuire;

j) încălcarea prevederilor art. 227 alin. (1); Modificări (1)

k) neaducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor; Modificări (1)

l) încălcarea regulilor prevăzute la art. 124 alin. (1) lit. d) și art. 155 referitoare la anunțul de atribuire.

(3) Contravențiile prevăzute la alin. (2) se sancționează cu amendă între 5.000 lei și 30.000 lei.

Art. 246. -

Prin excepție de la dispozițiile art. 245, în cazul contractelor sectoriale finanțate din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora, dispozițiile art. 231 se aplică doar dacă fapta constatată nu constituie abatere în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 247. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României, respectiv ANAP, în funcție de instituția care face constatarea abaterii. Modificări (1)

(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii cu amendă contravențională se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârșirii faptei.

Art. 248. -

(1) Sancțiunea contravențională se aplică entității contractante care, în funcție de situația concretă, dispune luarea unor măsuri împotriva persoanelor implicate în derularea achiziției publice ce a făcut obiectul contravenției. Modificări (1)

(2) Săvârșirea faptei contravenționale nu implică în mod obligatoriu și producerea unui prejudiciu.

(3) Stabilirea prejudiciului trebuie să țină seama de circumstanțele faptei contravenționale și să fie fundamentată.

Art. 249. -

Contravențiilor prevăzute la art. 245 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 13 alin. (1), art. 28 și 29.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Dispoziții generale
Exceptări
Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire
Modalitățile de atribuire
Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire
Executarea contractului sectorial
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...