Consultarea pieței | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire -
SECȚIUNEA 1
Consultarea pieței Puneri în aplicare (1)

Art. 148. -

(1) Înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului sectorial, entitatea contractantă are dreptul de a organiza consultări ale pieței în vederea pregătirii achiziției sectoriale, prin raportare la obiectul contractului sectorial, și pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziție și cerințele avute în vedere în legătură cu acestea, făcând cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, precum și prin orice alte mijloace.

(2) În cadrul consultărilor prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă are dreptul de a invita experți independenți, autorități publice sau operatori economici, inclusiv organizații reprezentative ale acestora.

(3) Entitatea contractantă are dreptul de a utiliza sau implementa opiniile, sugestiile ori recomandările primite în cadrul consultărilor prevăzute la alin. (1) pentru pregătirea achiziției și pentru organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire, cu condiția ca utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii ori recomandări să nu aibă ca efect denaturarea concurenței și/sau încălcarea principiilor nediscriminării și transparenței.

(4) Modalitățile, condițiile și procedura de organizare și de desfășurare a consultărilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 149. -

(1) În situația în care un candidat/ofertant sau o entitate care are legături cu un candidat/ofertant a oferit opinii, sugestii sau recomandări entității contractante în legătură cu pregătirea procedurii de atribuire, în cadrul consultărilor prevăzute la art. 148 sau în orice alt mod, inclusiv ca parte a unor servicii de consultanță, ori a participat în alt mod la pregătirea procedurii de atribuire, entitatea contractantă ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că participarea respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natură a denatura concurența.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) pot include, printre altele, comunicarea către ceilalți candidați/ofertanți a informațiilor relevante care au fost transmise în contextul participării candidatului/ofertantului la pregătirea procedurii de atribuire sau care decurg din această participare și stabilirea unor termene corespunzătoare pentru depunerea ofertelor.

(3) Înainte de orice astfel de excludere, candidații sau ofertanții trebuie să aibă posibilitatea de a demonstra că implicarea lor în pregătirea procedurii de achiziție nu poate denatura concurența. Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Excluderea - Raluca Rizea
Articolul 149 nu a preluat unele prevederi relevante ale art. 59 al Directivei, care reglementează posibilitatea excluderii din procedură a unui candidat/ofertant care a oferit sugestii, opinii sau recomandări în legătură cu pregătirea procedurii de atribuire. Astfel, conform art. 59 al Directivei: “Candidatul sau ofertantul în cauză este exclus din cadrul procedurii numai dacă nu există niciun alt mijloc pentru a asigura respectarea principiului egalității de tratament. [...] Măsurile adoptate sunt documentate în raportul individual prevăzut la articolul 100”.
Legiutorul a considerat că aceste prevederi sunt acoperite de alin. (1), entitatea contractantă luând toate măsurile necesare pentru a se asigura că participarea respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natură a denatura concurența, respectiv de alin. (2) care indică conținutul unor astfel de măsuri.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Exceptări aplicabile tuturor entităților contractante și excluderi specifice
Achiziții care includ aspecte de apărare și securitate
Situații speciale
Operatori economici
Contracte rezervate
Confidențialitate
Reguli de evitare a conflictului de interese
Reguli aplicabile comunicărilor
Procedurile de atribuire
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Consultarea pieței
Împărțirea pe loturi
Reguli de publicitate și transparență
Elaborarea documentației de atribuire
Oferte alternative
Criterii de calificare și selecție
Documentul unic de achiziție european E Certis
Criterii de atribuire
Cataloage electronice
Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor cadru
Oferte care cuprind produse originare din țări terțe și relațiile cu aceste țări
;
se încarcă...