Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor cadru | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire -
SECȚIUNEA a 10-a
Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru Puneri în aplicare (1)

Art. 219. -

(1) Entitatea contractantă stabilește oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare precizați în invitația la o procedură concurențială de ofertare și în documentele achiziției, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) oferta respectivă îndeplinește toate cerințele, condițiile și criteriile stabilite prin invitația la o procedură concurențială de ofertare și documentele achiziției, având în vedere, dacă este cazul, dispozițiile art. 174;

b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care nu se încadrează în motivele de excludere, criteriile privind calificarea și, dacă este cazul, criteriile de selecție. Modificări (1)

(2) În cazul în care entitatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, entitatea contractantă are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă. Comentarii expert (1)

(3) În cazul în care, în situația prevăzută la alin. (2), nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, sunt aplicabile dispozițiile art. 225 alin. (1) lit. e).

Art. 220. - Puneri în aplicare (1)

Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc cazurile și condițiile specifice în care entitatea contractantă are dreptul, în cadrul procedurii de licitație deschisă, să evalueze conformitatea ofertelor cu specificațiile tehnice și celelalte cerințe prevăzute în documentele achiziției și să aplice criteriul de atribuire anterior verificării îndeplinirii criteriilor de calificare.

Art. 221. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) În cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate, ori în cazul în care lipsesc anumite documente, entitatea contractantă are dreptul de a solicita într-un anumit termen ofertanților/candidaților clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de aceștia în cadrul ofertelor/solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal și transparenței. Jurisprudență

(2) Entitatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 222. - Jurisprudență

(1) În cazul unei oferte care are un preț sau cost aparent neobișnuit de scăzut în raport cu lucrările, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului sectorial/acordului-cadru care urmează a fi atribuit/încheiat, entitatea contractantă are obligația de a solicita ofertantului care a depus o astfel de ofertă clarificări cu privire la prețul sau costul propus.

(2) Clarificările prevăzute la alin. (1) se pot referi în special la:

a) fundamentarea economică a modului de formare a prețului, prin raportare la procesul de producție, serviciile furnizate sau metodele de construcție utilizate;

b) soluțiile tehnice adoptate și/sau orice condiții deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru furnizarea produselor sau a serviciilor ori executarea lucrărilor;

c) originalitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor propuse de ofertant;

d) respectarea obligațiilor prevăzute la art. 64 alin. (1);

e) respectarea obligațiilor prevăzute la art. 232;

f) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.

(3) Entitatea contractantă evaluează informațiile și documentele furnizate de ofertantul a cărui ofertă are un preț aparent neobișnuit de scăzut și respinge respectiva ofertă numai atunci când dovezile furnizate nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al prețului sau al costurilor propuse, ținând seama de elementele prevăzute la alin. (2).

(4) Entitatea contractantă respinge întotdeauna o ofertă atunci când constată că aceasta are un preț neobișnuit de scăzut deoarece nu respectă obligațiile prevăzute la art. 64 alin. (1).

(5) Atunci când entitatea contractantă constată că o ofertă are un preț neobișnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă doar din acest motiv numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul nu a putut demonstra, într-un termen corespunzător stabilit de entitatea contractantă, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal.

(6) În cazul în care entitatea contractantă respinge o ofertă pentru motivul prevăzut la alin. (5), va informa Comisia Europeană după consultarea cu Consiliul Concurenței.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Imposibilitatea încheierii contractului - Ioana Popa
Entitatea contractantă a derulat o procedură simplificată în vederea atribuirii unui contract sectorial de lucrări.
Ofertantul declarat câștigător a informat entitatea contractantă că nu-și poate asuma răspunderea executării contractului, și anume semnarea contractului, deoarece de la data depunerii ofertelor până în prezent a intervenit o situație neprevăzută - respectiv probleme medicale deosebite ale reprezentantului legal (asociat unic) care a fost desemnat și responsabil de contract.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    Totodată, nu poate fi ignorat nici alin. (2) al art. 221 din Legea nr. 99/2016, conform căruia „Entitatea contractantănu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate sădetermine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.”, de unde rezultăcăși atunci cînd este în drept de aformula osolicitare de clarificări autoritatea contractantăeste oprităde la acest demers dacăs-ar aduce un avantaj ofertantului. Or, în speța de față, solicitarea depunerii unor documente suplimentare DUAE din care rezulta neîndeplinirea unui criteriu de calificare, demers intervenit într-o etapăîn care autoritatea contractantăera legal limitatădoar la analiza DUAE, este cu atât mai evident de naturăaavantaja ofertantul în discuție, răspunsul la solicitatrea de clarificări nelegalăavând drept consecințăschimbarea caracterului ofertei SC ... SRL din una inacceptabilăîn una admisibilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Consultarea pieței
Împărțirea pe loturi
Reguli de publicitate și transparență
Elaborarea documentației de atribuire
Oferte alternative
Criterii de calificare și selecție
Documentul unic de achiziție european E Certis
Criterii de atribuire
Cataloage electronice
Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor cadru
Oferte care cuprind produse originare din țări terțe și relațiile cu aceste țări
Finalizarea procedurii de atribuire
Informarea candidaților/ofertanților
Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Subcontractarea
Modificarea contractului sectorial/acordului cadru
Cazuri specifice de încetare a contractului sectorial
Reviste:
Înlocuirea unei mostre este o modificare semnificativă a ofertei inițiale depuse de un operator economic? - din jurisprudența recentă a CJUE
Evaluarea de către autoritatea contractantă a capacității unui ofertant aflat în insolvență de a executa contractul de achiziție publică supus atribuirii
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...