Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Decizia nr. 416/2008 privind suspendarea, la cerere, pentru o perioadă de 2 ani a activității de broker de asigurare a Societății Comerciale EDY Broker de Asigurare - S.R.L.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal de președinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptate în ședinta din data de 6 mai 2008, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentația aferentă Notei nr. IX.221 din 21 aprilie 2008 privind controlul periodic efectuat la Societatea Comercială "EDY Broker de Asigurare" - S.R.L.,

în conformitate cu atribuțiile prevăzute la art. 5 lit. h2), art. 8 alin. (2) lit. i) și art. 381 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în baza Deciziei nr. 155 din 27 februarie 2008, organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au efectuat un control periodic la Societatea Comercială "EDY Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în localitatea Brad, str. Decebal nr. 7, județul Hunedoara, înmatriculată în registrul comerțului cu numărul J20/770/19.05.2004 și codul unic de înregistrare 16437886/20.05.2004 și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK - 317 din 4 noiembrie 2005, reprezentată legal în timpul controlului de doamna Sorina-Adriana Balu, în calitate de director executiv și administrator.

Controlul a fost efectuat de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în perioada 9 aprilie 2008-17 aprilie 2008, la punctul de lucru din Deva, Str. Zarandului nr. 258, județul Hunedoara, și a avut ca obiect verificarea activității Societății Comerciale "EDY Broker de Asigurare" - S.R.L., conform tematicii de control periodic, aprobată în ședința Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 martie 2008; verificarea a avut la bază documentele și situațiile prezentate și întocmite sub responsabilitatea reprezentanților societății.

Rezultatele acțiunii de analiză și control au fost concretizate în Procesul-verbal, semnat fără obiecțiuni de către reprezentantul brokerului, și înregistrat sub nr. 409 din 17 aprilie 2008 la societatea sus-menționată, iar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 8.821 din 17 aprilie 2008.

În urma analizării constatărilor cuprinse în actul de control, au fost reținute următoarele:

- datele de identificare ale societății, la data controlului, erau în conformitate cu datele înscrise în Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara nr. 13.520 din 7 aprilie 2008;

- din analiza balanțelor de verificare s-a constatat că societatea a făcut transpunerea soldurilor conturilor la data de 31 decembrie 2005, respectând prevederile Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare;

- referitor la raportări:

- raportările aferente încheierii exercițiului financiar 2005 au fost transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în termenele legale;

- raportările aferente încheierii exercițiului financiar 2006 au fost transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în termenele legale;

- raportările contabile la 30 iunie 2006 au fost transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în termenele legale;

- raportările contabile la 30 iunie 2007 au fost transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în termenele legale;

- raportările trimestriale transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (privind elementele de activ, pasiv și capitalurile proprii), sunt în concordanță cu datele înscrise în evidențele contabile ale Societății Comerciale "EDY Broker de Asigurare" - S.R.L.;

- raportările lunare aferente perioadei 4 noiembrie 2005-29 februarie 2008 au fost transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în termenele legale;

- la data controlului, Societatea Comercială "EDY Broker de Asigurare" - S.R.L. deținea poliță de răspundere civilă profesională, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;

- toate contractele încheiate cu societățile de asigurare au fost reziliate;

- la data controlului, societatea nu mai avea angajați și nici asistenți în brokeraj;

- Societatea Comercială "EDY Broker de Asigurare" - S.R.L. nu mai avea în gestiune la data controlului polițe de asigurare, chitanțiere și borderouri;

- societatea comercială nu are înregistrate pe rolul instanțelor de judecată litigii cu salariați (foști sau actuali), clienți (asigurați sau foști asigurați) și nici cu alte societăți comerciale;

- societatea comercială nu înregistrează datorii față de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în contul taxei de funcționare.

Față de aceste motive, în ședința din data de 6 mai 2008, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât suspendarea activității societății la cerere, pe o perioadă de 2 ani, respectiv până la data de 20 februarie 2010, conform Hotărârii asociaților din data de 20 februarie 2008, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, drept care se decide:

Art. 1. -

Se suspendă, la cerere, desfășurarea activității de broker de asigurare de către Societatea Comercială "EDY Broker de Asigurare" - S.R.L. pe o perioadă de 2 ani, respectiv până la data de 20 februarie 2010, conform Hotărârii asociaților din data de 20 februarie 2008, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Pe toată perioada de suspendare a activității de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzice desfășurarea activității de negociere a încheierii de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, a acordării de asistență pe durata derulării contractelor în curs sau în legatură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligația să aducă la cunoștință clienților săi suspendarea activității de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, precum și oficiului registrului comerțului, de îndată, dispozițiile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare brokerul este obligat să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activității de asigurare, fie prelungirea duratei de suspendare, fie încetarea activității de broker de asigurare.

Art. 3. -

Se stabilește în sarcina societății obligația de a depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor dovada înregistrării la oficiul registrului comerțului a suspendării desfășurării activității de broker de asigurare pe o perioadă de 2 ani.

Art. 4. -

În cazul în care Societatea Comercială "EDY Broker de Asigurare" - S.R.L. intenționează să cedeze în întregime parțile sociale către terțe persoane în vederea continuării activității, brokerul de asigurare are obligația de a respecta prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 21 mai 2008.

Nr. 416.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...