Paragraful 7 Negocierea fără publicare prealabilă | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modalități de atribuire - Procedurile de atribuire -
Paragraful 7
Negocierea fără publicare prealabilă
Puneri în aplicare (1)

Art. 104. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri:

a) dacă în cadrul unei proceduri de licitație deschisă ori licitație restrânsă organizate pentru achiziția produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neconforme, cu condiția să nu se modifice în mod substanțial condițiile inițiale ale achiziției și, la solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un raport; Modificări (1), Jurisprudență

b) dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2); Jurisprudență, Comentarii expert (2)

c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere competitivă nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. Modificări (2), Referințe (4), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Motivele prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt următoarele:

a) scopul achiziției este crearea sau achiziționarea unei opere de artă sau unei reprezentații artistice unice;

b) concurența lipsește din motive tehnice;

c) protecția unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală.

(3) Autoritatea contractantă poate aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) numai dacă, în legătură cu motivele prevăzute la alin. (2) lit. b) și c), nu există o soluție alternativă sau înlocuitoare rezonabilă, cum ar fi utilizarea unor canale de distribuție alternative pe teritoriul României ori în afara acestuia sau achiziția unor lucrări, produse sau servicii comparabile din punct de vedere funcțional, iar absența concurenței sau protecția drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei restrângeri artificiale de către autoritatea contractantă a parametrilor achiziției în vederea viitoarei proceduri de atribuire. Motivele tehnice pot fi generate, de asemenea, de cerințe specifice privind interoperabilitatea care trebuie îndeplinite pentru a asigura funcționarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează a fi achiziționate.

(4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice de produse într-unul din următoarele cazuri:

a) atunci când produsele care fac obiectul achiziției sunt fabricate exclusiv în scop de cercetare științifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achiziție publică nu prevede producția în serie a unor cantități ale produsului în vederea stabilirii viabilității comerciale a acestuia sau recuperarea costurilor de cercetare și dezvoltare; Comentarii expert (2)

b) atunci când este necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor cantități suplimentare de produse destinate înlocuirii parțiale sau extinderii produselor sau instalațiilor existente și numai dacă schimbarea contractantului inițial ar pune autoritatea contractantă în situația de a achiziționa produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultăți tehnice disproporționate de utilizare și întreținere; Jurisprudență

c) pentru produsele cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri, cum ar fi produsele agricole, materiile prime și bursele de energie, în cazul în care structura multilaterală de tranzacționare reglementată și supravegheată garantează în mod natural prețurile pieței; Modificări (1), Jurisprudență

d) pentru cumpărarea de produse sau servicii în condiții speciale avantajoase de la un operator economic care încetează definitiv activitățile comerciale sau care se află într-o procedură de faliment, de concordat preventiv sau într-o procedură similară. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(6) Durata contractelor/actelor adiționale încheiate potrivit prevederilor alin. (5) lit. b), precum și durata contractelor inițiale nu pot depăși, de regulă, trei ani.

(7) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice de servicii atunci când, ca urmare a unui concurs de soluții, contractul de achiziții publice de servicii urmează să fie atribuit, conform regulilor stabilite în cadrul concursului de soluții respectiv, concurentului câștigător sau unuia dintre concurenții câștigători ai concursului respectiv; în acest din urmă caz, autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitație la negocieri tuturor concurenților câștigători. Jurisprudență

(8) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare atunci când, ulterior atribuirii unui contract de achiziție publică de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze lucrări sau servicii noi și numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență, Comentarii expert (1)

a) atribuirea se face contractantului inițial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare prevăzute în contractul atribuit inițial și sunt conforme cu cerințele prevăzute în documentele achiziției elaborate cu ocazia atribuirii contractului inițial;

b) valoarea estimată a contractului inițial de lucrări sau servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor sau serviciilor noi care pot fi achiziționate ulterior;

c) în anunțul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului inițial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziționarea ulterioară de noi lucrări, respectiv noi servicii, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul procedurii respective;

d) procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare este aplicată într-un interval care nu poate depăși 3 ani de la încheierea contractului inițial.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Exemplu de caz - achiziția directă sau procedura de negociere fără publicarea prealabilă - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
Se va utiliza achiziția directă sau procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în vederea achiziționării de „servicii de verificare și întreținere a sistemelor de supraveghere, protecție și alarmare la efracție și incendiu”, în valoare de 72.000 lei fără TVA, având în vedere totodată că, din punct de vedere tehnic, prestarea respectivelor servicii de către alt operator decât cel care a asigurat proiectarea și montarea lor, poate genera inconveniente majore în funcționarea și exploatarea sistemelor de securitate datorită necunoașterii configurațiilor acestora?
[ Mai mult... ]

Exemplu de caz - negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a unor lucrări noi, neincluse în contractul inițial - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
Autoritatea contractantă a atribuit în anul 2017, prin procedură simplificată, un contract de lucrări având ca obiect „Execuția lucrări de drumuri strada X”.
[ Mai mult... ]

Exemplul de caz – sistem informatic financiar contabil utilizat pe bază de licență este deținut de un operator economic - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
La nivelul autorității contractante, sistemul informatic financiar contabil utilizat pe bază de licență este deținut de un operator economic „pentru care are drept de autor (marcă înregistrată)” și prin urmare achiziția acestor servicii nu se poate realiza decât de la acest operator economic.
[ Mai mult... ]

Negociere fără publicare - Ioana Popa
Având în vedere prevederile art. 104 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 98/2016, dacă produsele care fac obiectul achiziției sunt utilizate (nu doar fabricate) în scop de cercetare, pot fi achiziționate prin negociere fără publicare?
În cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, legea prevede expres și limitativ situațiile în care aceasta poate fi inițiată, circumstanțele ce permit aplicarea acesteia fiind de strictă interpretare. Astfel, potrivit art. 104 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 98/2016, inițierea unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare poate fi facută în condițiile în care produsele ce urmează a fi livrate SUNT fabricate exclusiv în scop de cercetare științiifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achiziție publică nu prevede producția în serie a unor cantități ale produsului în vederea stabilirii viabilității comerciale a acestuia sau recuperarea costurilor de cercetare și dezvoltare, autoritatea contractanta neputând achiziționa respectivele produse printr-o procedură competitivă, acestea nefiind prin urmare manufacturate în ideea comercializărilor obișnuite. Această prevedere acoperă o situație aparte, generată de fabricarea exclusivă a unor produse în baza unei matrice, a unui șablon, a unei comenzi impuse de cercetarea, experimentul specific respectiv. Prin urmare, achiziționarea de produse care să fie utilizate în scop de cercetare, dar a căror fabricare nu a avut ca scop domeniul de cercetare științifică/ experiment/ studiu sau dezvoltare nu poate fi realizată prin aplicarea prevederile art. 104 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 98/2016.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Paragraful 3 Achiziții mixte care implică aspecte de apărare sau securitate
Paragraful 4 Contracte de achiziție publică/acorduri cadru și concursuri de soluții care implică aspecte de apărare ori securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internaționale
Paragraful 1 Activități de achiziție centralizată
Paragraful 2 Achiziții comune ocazionale
Paragraful 1 Aplicarea procedurilor de atribuire
Paragraful 2 Licitația deschisă
Paragraful 3 Licitația restrânsă
Paragraful 4 Negocierea competitivă
Paragraful 5 Dialogul competitiv
Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare
Paragraful 7 Negocierea fără publicare prealabilă
Paragraful 8 Concursul de soluții
Paragraful 9 Servicii sociale și alte servicii specifice
Paragraful 10 Procedura simplificată
Paragraful 1 Acordul cadru
Paragraful 2 Sistemul dinamic de achiziții
Paragraful 3 Licitația electronică
Paragraful 1 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție
Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului
Paragraful 3 Criterii privind capacitatea
Reviste:
Noutăți în materia controlului ex ante al achizițiilor publice potrivit O.U.G. nr. 98/2017: avizul conform al ANAP și acțiunea în constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică
Noutăți în materia controlului ex ante al achizițiilor publice potrivit O.U.G. nr. 98/2017: avizul conform al ANAP și acțiunea în constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică
;
se încarcă...