Paragraful 4 Exceptări specifice pentru contractele de servicii | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Exceptări -
Paragraful 4
Exceptări specifice pentru contractele de servicii
Comentarii expert (1)

Art. 29. - Jurisprudență

(1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect: Jurisprudență

a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

b) cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de materiale pentru programe destinate serviciilor media audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii media, ori contractelor pentru spațiu de emisie sau furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media; Comentarii expert (1)

c) servicii de arbitraj, mediere și alte forme de soluționare alternativă a disputelor;

d) oricare dintre serviciile juridice prevăzute la alin. (3); Reviste (1), Comentarii expert (1)

e) servicii financiare în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în sensul art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale băncilor centrale și operațiuni efectuate cu Fondul European de Stabilitate Financiară și cu Mecanismul European de Stabilitate; Jurisprudență, Comentarii expert (2)

f) împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea ori transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare; Comentarii expert (2)

g) contracte de muncă; Comentarii expert (1)

h) servicii de apărare civilă, protecție civilă și prevenirea pericolelor, prestate de persoane fără scop patrimonial, care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 și 85143000-3, cu excepția serviciilor de ambulanță pentru transportul pacienților; Comentarii expert (1)

i) servicii de transport public de călători feroviar sau cu metroul. Comentarii expert (1)

(2) În sensul alin. (1) lit. b):

a) noțiunile serviciu media audiovizual și furnizor de servicii media au înțelesurile prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1 și 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) noțiunea program cuprinde atât programele având înțelesul prevăzut la art. 1 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, incluse într-un serviciu de programe de televiziune, cât și programele incluse într-un serviciu de programe de radiodifuziune și materialele pentru programe, iar noțiunea material pentru programe are același înțeles cu noțiunea program.

(3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt următoarele: Reviste (1)

a) asistența și reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere ori al altei forme de soluționare alternativă a disputelor desfășurate în fața unei instanțe sau altui organism național de arbitraj ori de mediere sau de soluționare alternativă a disputelor în altă formă din România ori din alt stat sau în fața unei instanțe internaționale de arbitraj ori de mediere sau de soluționare alternativă a disputelor în altă formă;

b) asistența și reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unor proceduri judiciare în fața instanțelor de judecată sau a autorităților publice naționale din România ori din alt stat sau în fața instanțelor de judecată ori a instituțiilor internaționale;

c) asistență și consultanță juridică acordată de un avocat, anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute la lit. a) și b) ori în cazul în care există indicii concrete și o probabilitate ridicată ca speța în legătură cu care sunt acordate asistența și consultanța juridică să facă obiectul unor astfel de proceduri;

d) servicii de certificare și autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispozițiilor legale;

e) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori- sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entități desemnate de o instanță judecătorească națională sau care sunt desemnați potrivit dispozițiilor legale să îndeplinească sarcini specifice sub supravegherea și controlul instanțelor judecătorești;

f) servicii prestate de executorii judecătorești.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicabilitatea pragurilor de achiziție directă în cazul contractării de servicii juridice - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
O autoritate contractantă are litigii în derulare și/sau în intenție, motiv pentru care intenționează să contracteze avocați litiganți.
[ Mai mult... ]

Aplicarea legii achiziițiilor publice - contract prestări servicii art. 1851 Cod civil - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt:
În cadrul unui proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), al cărui beneficiar este o autoritatea contractantă, a fost prevăzută realizarea a două studii criminologice și două cercetări sociologice pe parcursul a 2 ani (2018 și 2019) prin implicarea a 2 și, respectiv, a 4 experți.
[ Mai mult... ]

Certificatele de tip CO2, considerate instrumente financiare, intră sub incidența legii achizițiilor publice? - Marian Orzață
Certificatele de tip CO2, considerate instrumente financiare sub Directiva MIFID II (directivă intrată în vigoare la data de 3 ianuarie 2018 dar netranspusă încă în legislația românească) intră sub incidența legii achizițiilor publice, respectiv a Legii nr. 99/2016?
Având în vedere că certificate de tip CO2 sunt considerate instrumente financiare, potrivit Directivei MiFID II (încă netranspusă în legislația românească), potrivit ANAP contractele referitoare la emisiunea, cumpărarea, vânzarea sau transferul de certificate de tip CO2 se încadrează în cazurile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 37 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 99/2016, acestea fiind exceptate de la aplicarea prevederilor actelor normative anterior menționate, din următoarele considerente:
[ Mai mult... ]

Exceptarea contractelor de închiriere a spațiilor de birouri sau achiziționarea în leasing operațional a unor astfel de spații - Marian Orzață
Autoritatea contractantă poate încheia un contract de închiriere spații de birouri pe o durată mai mare (câțiva ani) sau posibilitatea achiziționării în leasing operațional a unui astfel de spațiu?
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. l), lit. n) și lit. o) din Legea nr. 98/2016, care definesc contractele de achiziție publică și contractele de achiziție publică de produse și de servicii, ANAP a apreciat că un contract care are ca obiect închiriere, leasing cu sau fără opțiune de cumpărare, a unui bun imobil nu poate fi încadrat în niciuna dintre aceste categorii de contracte.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Paragraful 1 Praguri
Paragraful 2 Revizuirea pragurilor
Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Paragraful 1 Contracte din sectoarele de apă, energie, transporturi și servicii poștale
Paragraful 2 Exceptări specifice în domeniul comunicațiilor electronice
Paragraful 3 Contracte de achiziție publică/acorduri cadru atribuite și concursuri de soluții organizate conform unor norme internaționale
Paragraful 4 Exceptări specifice pentru contractele de servicii
Paragraful 5 Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv
Paragraful 6 Contracte de achiziții publice/acorduri cadru încheiate între entități din sectorul public
Paragraful 7 Alte excepții
Paragraful 1 Servicii de cercetare și dezvoltare
Paragraful 2 Apărare și securitate
Paragraful 3 Achiziții mixte care implică aspecte de apărare sau securitate
Paragraful 4 Contracte de achiziție publică/acorduri cadru și concursuri de soluții care implică aspecte de apărare ori securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internaționale
Paragraful 1 Activități de achiziție centralizată
Paragraful 2 Achiziții comune ocazionale
Paragraful 1 Aplicarea procedurilor de atribuire
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
;
se încarcă...