Paragraful 3 Licitația electronică | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modalități de atribuire - Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică -
Paragraful 3
Licitația electronică
Puneri în aplicare (2)

Art. 131. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă poate să utilizeze licitația electronică în următoarele situații și numai dacă conținutul documentelor achiziției, în special specificațiile tehnice, poate fi stabilit în mod precis: Jurisprudență, Comentarii expert (1)

a) ca o etapă finală a procedurii de licitație deschisă, licitație restrânsă sau de negociere competitivă; Modificări (1), Jurisprudență

b) la reluarea competiției dintre operatorii economici parte la un acord-cadru, potrivit dispozițiilor art. 118 alin. (1) lit. b) și c);

c) la depunerea ofertelor în vederea atribuirii unui contract de achiziție publică în cadrul unui sistem dinamic de achiziții.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a anunța decizia de a organiza o licitație electronică în anunțul de participare și în documentația de atribuire. Jurisprudență

(3) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc informațiile minime care trebuie incluse în documentele achiziției în legătură cu organizarea unei licitații electronice.

Art. 132. -

(1) Licitația electronică nu poate fi utilizată pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii și de lucrări care au incluse în obiectul acestora prestații intelectuale, cum ar fi proiectarea lucrărilor, întrucât acestea nu pot fi clasificate prin metode de evaluare automată. Comentarii expert (1)

(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc categoriile de contracte care fac obiectul alin. (1), pentru a căror atribuire nu poate fi utilizată licitația electronică.

Art. 133. - Jurisprudență

Licitația electronică se bazează pe unul dintre următoarele elemente ale ofertelor: Jurisprudență

a) exclusiv pe prețuri, în cazul în care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire al prețului cel mai scăzut; Jurisprudență

b) pe prețuri și/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în documentele achiziției, în cazul în care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț sau costul cel mai scăzut. Jurisprudență

Art. 134. - Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(1) Înainte de începerea licitației electronice, autoritatea contractantă are obligația de a realiza o evaluare inițială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire și factorii de evaluare stabiliți prin documentele achiziției. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite, simultan, prin mijloace electronice, invitația la licitația electronică către toți ofertanții care au depus oferte admisibile. Jurisprudență

(3) Invitația la licitația electronică trebuie să precizeze data și momentul de început al licitației electronice, precum și instrucțiunile necesare pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat pentru participarea la licitația electronică. Jurisprudență

(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitația electronică mai devreme de două zile lucrătoare de la data la care au fost transmise invitațiile la licitația electronică. Jurisprudență

(5) Licitația electronică se desfășoară în una sau mai multe runde succesive. Jurisprudență

Art. 135. - Jurisprudență

(1) Invitația la licitația electronică este însoțită de:

a) rezultatul evaluării integrale a ofertei depuse de ofertantul calificat și căruia îi este transmisă invitația, realizată prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare stabiliți prin documentele achiziției;

b) formula matematică ce va fi utilizată în cadrul licitației electronice pentru stabilirea automată a noului clasament, pe baza noilor prețuri și/sau a noilor valori prezentate de ofertanți.

(2) Cu excepția cazurilor în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este desemnată prin aplicarea criteriului prețului cel mai scăzut, formula matematică prevăzută la alin. (1) lit. b) încorporează ponderile tuturor factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicați pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic conform mențiunilor din anunțul de participare sau din celelalte documente ale achiziției.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), eventualele intervale valorice sunt reduse în prealabil la valori determinate.

(4) În cazul în care sunt permise oferte alternative, pentru fiecare ofertă alternativă se furnizează o formulă separată.

Art. 136. - Jurisprudență

(1) Pe parcursul fiecărei runde a licitației electronice, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în mod instantaneu tuturor ofertanților cel puțin informațiile care sunt suficiente pentru ca aceștia să-și poată determina, în orice moment, poziția pe care o ocupă în clasament. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica și alte informații privind: Jurisprudență

a) numărul participanților în runda respectivă a licitației electronice;

b) prețurile sau valorile noi prezentate în cadrul rundei respective de către alți ofertanți, numai dacă acest lucru a fost prevăzut în documentele achiziției.

(3) Pe parcursul desfășurării rundelor licitației electronice, autoritatea contractantă nu poate dezvălui, în nicio situație, identitatea ofertanților.

Art. 137. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă finalizează licitația electronică prin una dintre următoarele modalități sau printr-o combinație a acestora: Jurisprudență

a) la data și ora indicate anterior; Jurisprudență

b) dacă nu se mai primesc prețuri și/sau valori noi care îndeplinesc cerințele cu privire la diferențele minime, cu condiția să se fi specificat un termen care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitației electronice; Jurisprudență

c) când numărul de runde de licitare indicat în prealabil a fost epuizat.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă intenționează să finalizeze licitația electronică în modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. a), lit. c) sau în modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. c) în combinație cu modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. b), în invitația de participare la licitația electronică este indicat calendarul fiecărei runde de licitare. Jurisprudență

Art. 138. - Reviste (1)

Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziție publică prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare stabiliți prin documentele achiziției, pe baza rezultatului obținut în urma finalizării licitației electronice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Care sunt pașii de urmat în cazul reofertării când procedura de atribuire vizează și etapa de licitație electronică? - Marian Orzață
În cazul aplicării procedurilor de atribuire cu etapă finală de licitație electronică, autoritatea/entitatea contractantă atribuie contractul/acordul-cadru prin aplicarea criteriului de atribuire și după caz a factorilor de evaluare stabiliți prin documentele achiziției, pe baza rezultatului obținut în urma finalizării licitației electronice.
Ca atare, în această situație, atunci când se utilizează ca și criteriu de atribuire „prețul cel mai scăzut”, dispozițiile 138 alin. (1), (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016 (art. 144 alin. (1), (2) și (3) din H.G. nr. 394/2016) devin aplicabile, în sensul precizărilor făcute anterior, după finalizarea etapei de licitație electronică și obținerea clasamentului final.
[ Mai mult... ]

Există posibilitatea utilizării licitației electronice în cazul serviciilor de proiectare? Exemplu. - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze servicii de proiectare tehnică și elaborare a documentației tehnice pentru emiterea autorizației de desființare (PT + DTAD) a construcțiilor existente pe amplasamentul unui obiectiv de investiții finanțat din bugetul instituției.
[ Mai mult... ]

Înainte de demararea licitației electronice, autoritatea contractantă este obligată să analizeze inclusiv oferta financiară? - Marian Orzață
Într-o procedură cu etapă finală de licitație electronică, înainte de demararea licitației electronice, autoritatea contractantă este obligată să analizeze inclusiv oferta financiară și, dacă este cazul, să solicite clarificări privind componentele de preț cu o valoare neobișnuit de scăzută?
Având în vedere prevederile art. 134 alin. (1) și (2) din Legea 98/2016 și art. 20 alin. 9 lit. b) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, potrivit ANAP, autoritatea contractantă are obligația de a verifica ofertele, sub toate aspectele (inclusiv prețul aparent neobișnuit de scăzut), verificare ce poate implica, după caz, inclusiv solicitări de clarificări în baza art. 210 alin. (1) din Legea 98/2016.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Paragraful 3 Licitația restrânsă
Paragraful 4 Negocierea competitivă
Paragraful 5 Dialogul competitiv
Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare
Paragraful 7 Negocierea fără publicare prealabilă
Paragraful 8 Concursul de soluții
Paragraful 9 Servicii sociale și alte servicii specifice
Paragraful 10 Procedura simplificată
Paragraful 1 Acordul cadru
Paragraful 2 Sistemul dinamic de achiziții
Paragraful 3 Licitația electronică
Paragraful 1 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție
Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului
Paragraful 3 Criterii privind capacitatea
Reviste:
Elemente de noutate aduse de proiectul de norme metodologice de aplicare a Legii privind achizițiile publice
;
se încarcă...