Paragraful 1 Praguri | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Domeniu de aplicare -
Paragraful 1
Praguri
Puneri în aplicare (1)

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (1)

Dispozițiile prezentei legi sunt aplicabile contractelor de achiziție publică, acordurilor-cadru și concursurilor de soluții. Jurisprudență

Art. 6. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Prezenta lege se aplică pentru atribuirea de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență, Reviste (1)

a) contractul este finanțat/subvenționat în mod direct, în proporție de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă; Reviste (1)

b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a);

c) contractul include una dintre activitățile menționate la alin. (2).

(2) Activitățile care fac obiectul alin. (1) lit. c) sunt următoarele:

a) lucrări de geniu civil;

b) lucrări de construcție pentru spitale, facilități destinate activităților sportive, recreative și de agrement, clădiri ale instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar și clădiri de uz administrativ.

(3) Prezenta lege se aplică pentru atribuirea de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență, Reviste (1)

a) contractul este finanțat/subvenționat în mod direct, în proporție de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă; Reviste (1)

b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b); Modificări (2)

c) contractul este în legătură cu un contract de lucrări care face obiectul alin. (1).

(4) Autoritățile contractante care finanțează/subvenționează contractele menționate la alin. (1) și (3) au obligația de a urmări respectarea dispozițiilor prezentei legi atunci când nu atribuie ele însele contractul finanțat/subvenționat sau atunci când îl atribuie în numele și pentru alte entități. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de lucrări; Modificări (2), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

b) 600.129 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de produse și de servicii; Modificări (2), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2. Modificări (2), Referințe (2), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziție publică/acordurile-cadru și organizează concursurile de soluții care privesc achiziții publice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condițiile și modalitățile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2). Jurisprudență

(4) Condițiile și modalitățile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2) presupun cel puțin termene mai scurte decât cele prevăzute în cuprinsul prezentei legi și formalități procedurale reduse față de cele prevăzute în cuprinsul acesteia pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, acordurilor-cadru și concursurilor de soluții a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1).

(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Explicații cu privire la pragul valoric de 24 977 096 lei de la art. 7 lit a) - valabil din 01 ianuarie 2018 - Marian Orzață
Potrivit art. 1 lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2365/2017 al Comisiei din 18 decembrie 2017 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 337 din 19 decembrie 2017, începând cu 01 ianuarie 2018 pragul valoric de la care se aplică procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, prevăzut la art. 4 lit a) din Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 24/2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 94 din 28 martie 2014, se modifică de la 5 225 000 EUR la 5 548 000 EUR.
De asemenea, potrivit Comunicării Comisiei Europene cu nr. 2017/C 438/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. C 438, din data de 19 decembrie 2017, pragul de 5 548 000 euro, prevăzut în Directiva nr 24/2014, exprimat în lei este de 24 977 096 RON.
[ Mai mult... ]

Explicații cu privire la pragul valoric de 3 376 500 lei de la art. 7 lit c) - valabil din 01 ianuarie 2018 - Marian Orzață
Potrivit Comunicării Comisiei Europene cu nr. 2017/C 438/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. C 438, din data de 19 decembrie 2017, pragul de 750 000 euro, prevăzut la art. 4 lit d) din Directiva 24/2014, exprimat în lei noi este de 3 376 500 RON. [ Mai mult... ]

Explicații cu privire la pragul valoric de 648 288 lei de la art. 7 lit b) - valabil din 01 ianuarie 2018 - Marian Orzață
Potrivit art. 1 lit. b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2365/2017 al Comisiei din 18 decembrie 2017 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 337 din 19 decembrie 2017, începând cu 01 ianuarie 2018 pragul valoric de la care se aplică procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de produse și de servicii atribuite de autoritățile guvernamentale centrale și concursurile de proiecte organizate de aceste autorități, prevăzut la art. 4 lit b) din Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 24/2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 94 din 28 martie 2014, se modifică de la 135 000 EUR la 144 000 EUR.
De asemenea, potrivit Comunicării Comisiei Europene cu nr. 2017/C 438/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. C 438, din data de 19 decembrie 2017, pragul de 144 000 euro, prevăzut în Directiva nr 24/2014, exprimat în lei noi este de 648 288 RON.
[ Mai mult... ]

Selectarea procedurii în cadrul unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile - Ioana Popa
Autoritatea contractantă are în desfășurare un proiect finanțat din fonduri nerambursabile. Având în vedere că fondurile proiectului au fost suplimentate cu 50% din valoarea inițială și că s-a prelungit durata contractului cu încă 6 luni, ce tip de procedură de achiziție trebuie aplicată în cazul lucrărilor necesare, ținând cont de faptul că în proiectul inițial au mai fost achiziționate lucrări prin achiziție directă?
Estimarea valorii contractului de achizitie publică se realizează având în vedere obiectul acesteia, în conformitate cu Capitolul I, Secțiunea a 4-a, Paragraful 3 din Legea nr. 98/2016, în art. 9 alin. (1) fiind prevăzut că autoritatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziții având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, luând în considerare orice eventuale forme de opțiuni și prelungiri ale contractului, menționate în mod explicit în documentele achiziției. Totodată, în conformitate cu art. 11 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achizție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege. În cadrul unui proiect estimarea valorii unui contract se analizează și se realizează în funcție de scopul atribuirii acelui contract raportat la proiectul în cauză, respectiv în funcție de necesitățile pe care urmează să le acopere efectuarea achiziției în cadrul proiectului, autoritatea contractantă având obligația, conform art. 13 din H.G. nr. 395/2016, să elaboreze în mod distinct, pentru fiecare proiect în parte, un program al achizițiilor publice aferent proiectului respectiv. Astfel, modalitatea de achiziție va fi aleasă prin raportare la valoarea cumulată a tuturor lucrărilor achiziționate pe toată durata proiectului, fiind necesară aplicarea unei proceduri de atribuire în cazul în care valoarea estimată a contractului depașește pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă având dreptul de a achiziționa direct respectivele lucrări numai în cazul în care valoarea cumulată a achiziției se situează sub pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (5) din legea menționată.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    62 Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. [ Mai mult... ] 

.....
    Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziții cu ovaloare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, inițiată de autoritatea contractantă și este obiect de evaluare aAgenției Naționale pentru Achiziții Publice, în condițiile legii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Paragraful 1 Praguri
Paragraful 2 Revizuirea pragurilor
Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Paragraful 1 Contracte din sectoarele de apă, energie, transporturi și servicii poștale
Paragraful 2 Exceptări specifice în domeniul comunicațiilor electronice
Paragraful 3 Contracte de achiziție publică/acorduri cadru atribuite și concursuri de soluții organizate conform unor norme internaționale
Paragraful 4 Exceptări specifice pentru contractele de servicii
Paragraful 5 Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv
Paragraful 6 Contracte de achiziții publice/acorduri cadru încheiate între entități din sectorul public
Paragraful 7 Alte excepții
Paragraful 1 Servicii de cercetare și dezvoltare
Reviste:
2. Noul cadru normativ instituit de directivele unionale din anul 2014 și actele normative speciale din dreptul nostru intern în materia procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Aspecte jurisprudențiale (Partea a II-a)
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2019
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
5. Considerații privind terțul susținător în procedura achizițiilor publice în reglementarea Legii nr. 98/2016
Achizițiile publice se fac după reglementări modificate
Libertatea contractuală și modificarea contractului de achiziție publică
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Criteriul celui mai scăzut preț, scos din atribuirea contractelor publice
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...