Paragraful 1 Aplicarea procedurilor de atribuire | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modalități de atribuire - Procedurile de atribuire -
Paragraful 1
Aplicarea procedurilor de atribuire

Art. 68. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele: Jurisprudență

a) licitația deschisă; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) licitația restrânsă; Jurisprudență

c) negocierea competitivă;

d) dialogul competitiv; Jurisprudență

e) parteneriatul pentru inovare;

f) negocierea fără publicare prealabilă; Referințe (2), Jurisprudență

g) concursul de soluții; Doctrină (1)

h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice; Jurisprudență

i) procedura simplificată. Jurisprudență

Art. 69. - Comentarii expert (1)

(1) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziție publică/acordurile-cadru, în cazul în care valoarea estimată este mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitație deschisă sau licitație restrânsă. Derogări (1), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica parteneriatul pentru inovare în condițiile prevăzute la art. 95-103.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedurile de negociere competitivă și dialog competitiv numai în cazurile și condițiile prevăzute la art. 70.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare exclusiv în cazurile și condițiile prevăzute la art. 104. Referințe (2), Comentarii expert (1)

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluții în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. j) și art. 105-110. Jurisprudență

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziție publică/acordurile- cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice în condițiile prevăzute la art. 111 și 112. Jurisprudență

Art. 70. - Comentarii expert (1)

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv în cazul achiziționării de lucrări, produse sau servicii, dacă se îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii:

a) necesitățile autorității contractante nu pot fi asigurate fără adaptarea soluțiilor disponibile în mod rapid pe piață;

b) lucrările, produsele sau serviciile includ soluții de proiectare sau soluții inovatoare;

c) contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile din cauza unor circumstanțe specifice legate de natura ori complexitatea sa sau de structura juridică și financiară ori din cauza riscurilor legate de acestea;

d) specificațiile tehnice nu pot fi definite cu suficientă precizie de către autoritatea contractantă prin trimitere la un standard, o evaluare tehnică europeană, o specificație tehnică comună sau o referință tehnică.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv pentru achiziția de lucrări, produse sau servicii în cazul în care, în urma unei proceduri de licitație deschisă sau de licitație restrânsă, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica un anunț de participare dacă invită la procedura de atribuire exclusiv acei ofertanți care, în cadrul procedurii anterioare de licitație deschisă sau licitație restrânsă, au îndeplinit criteriile de calificare și au depus oferte în conformitate cu cerințele formale ale procedurii de atribuire.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Alegerea procedurii în cadrul unui proiect derulat în parteneriat între beneficiari privați și instituții publice - Marian Orzață
În cadrul unui proiect derulat în parteneriat din care fac parte atât beneficiari privați cât și instituții publice, ce tip de procedură aplică partenerii beneficiari privați și ce tip de procedură aplică partenerii instituții publice?
Conform Legii nr. 98/2016, obligația aplicării reglementărilor în domeniul achizițiilor publice revine oricărei entități sau asocieri care are calitatea de autoritate contractantă.
[ Mai mult... ]

Exemplul de caz – rejustificarea organizării unei proceduri de negociere competitivă cu un singur operator - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
O autoritate contractantă a organizat o procedură de licitație deschisă în vederea atribuirii unui acord-cadru având ca obiect furnizarea de piese de schimb pentru anumite echipamente.
[ Mai mult... ]

Poate fi aplicată licitația deschisă pentru realizarea achizițiilor cu valoare estimată mai mică decât pragul stabilit la art. 7 alin. (1)? - Marian Orzață
Procedura de licitație deschisă poate fi aplicată pentru realizarea achizițiilor cu valoare estimată mai mică decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016?
Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 instituie regula potrivit căreia procedurile de atribuire reglementate de această lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la lit. a) - c) ale acestui alineat.
[ Mai mult... ]

Se poate aplica proc. de negociere fără publicarea prealabilă dacă valoarea achiziției nu depășește pragul valoric pentru cumpărare directă? - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
La nivelul autorității contractante, sistemul informatic financiar contabil utilizat pe bază de licență este deținut de un operator economic „pentru care are drept de autor (marcă înregistrată)” și prin urmare achiziția acestor servicii nu se poate realiza decât de la acest operator economic.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Paragraful 4 Exceptări specifice pentru contractele de servicii
Paragraful 5 Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv
Paragraful 6 Contracte de achiziții publice/acorduri cadru încheiate între entități din sectorul public
Paragraful 7 Alte excepții
Paragraful 1 Servicii de cercetare și dezvoltare
Paragraful 2 Apărare și securitate
Paragraful 3 Achiziții mixte care implică aspecte de apărare sau securitate
Paragraful 4 Contracte de achiziție publică/acorduri cadru și concursuri de soluții care implică aspecte de apărare ori securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internaționale
Paragraful 1 Activități de achiziție centralizată
Paragraful 2 Achiziții comune ocazionale
Paragraful 1 Aplicarea procedurilor de atribuire
Paragraful 2 Licitația deschisă
Paragraful 3 Licitația restrânsă
Paragraful 4 Negocierea competitivă
Paragraful 5 Dialogul competitiv
Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare
Paragraful 7 Negocierea fără publicare prealabilă
Paragraful 8 Concursul de soluții
Paragraful 9 Servicii sociale și alte servicii specifice
Paragraful 10 Procedura simplificată
Paragraful 1 Acordul cadru
Reviste:
Executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în litigii privind contractele de achiziție publică
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...