Paragraful 1 Aplicarea procedurilor de atribuire | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA a 8-a Activități de achiziție centralizate și achiziții comune ocazionale -
Paragraful 2 Achiziții comune ocazionale
Paragraful 2 Licitația deschisă

CAPITOLUL III Modalități de atribuire - SECȚIUNEA 1 Procedurile de atribuire -
Paragraful 1
Aplicarea procedurilor de atribuire

Art. 68. - Modificări (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (190), Doctrină (1)

Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele: Practică judiciară (80)

a) licitația deschisă; Practică judiciară (8), Doctrină (1)

b) licitația restrânsă; Practică judiciară (3)

c) negocierea competitivă;

d) dialogul competitiv; Practică judiciară (1)

e) parteneriatul pentru inovare;

f) negocierea fără publicare prealabilă; Practică judiciară (9)

g) concursul de soluții; Doctrină (1)

h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice; Practică judiciară (1)

i) procedura simplificată. Practică judiciară (12)

Art. 69. -

(1) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziție publică/acordurile-cadru, în cazul în care valoarea estimată este mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitație deschisă sau licitație restrânsă. Derogări (1), Practică judiciară (18)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica parteneriatul pentru inovare în condițiile prevăzute la art. 95-103.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedurile de negociere competitivă și dialog competitiv numai în cazurile și condițiile prevăzute la art. 70.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare exclusiv în cazurile și condițiile prevăzute la art. 104.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluții în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. j) și art. 105-110. Practică judiciară (1)

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziție publică/acordurile- cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice în condițiile prevăzute la art. 111 și 112. Practică judiciară (2)

Art. 70. -

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv în cazul achiziționării de lucrări, produse sau servicii, dacă se îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii:

a) necesitățile autorității contractante nu pot fi asigurate fără adaptarea soluțiilor disponibile în mod rapid pe piață;

b) lucrările, produsele sau serviciile includ soluții de proiectare sau soluții inovatoare;

c) contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile din cauza unor circumstanțe specifice legate de natura ori complexitatea sa sau de structura juridică și financiară ori din cauza riscurilor legate de acestea;

d) specificațiile tehnice nu pot fi definite cu suficientă precizie de către autoritatea contractantă prin trimitere la un standard, o evaluare tehnică europeană, o specificație tehnică comună sau o referință tehnică.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv pentru achiziția de lucrări, produse sau servicii în cazul în care, în urma unei proceduri de licitație deschisă sau de licitație restrânsă, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica un anunț de participare dacă invită la procedura de atribuire exclusiv acei ofertanți care, în cadrul procedurii anterioare de licitație deschisă sau licitație restrânsă, au îndeplinit criteriile de calificare și au depus oferte în conformitate cu cerințele formale ale procedurii de atribuire.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...