Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire -
SECȚIUNEA a 9-a
Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat

Art. 201. -

(1) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc modalități de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel național, a operatorilor economici care optează pentru un sistem de certificare. Puneri în aplicare (1)

(2) ANAP are obligația de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele și modul de funcționare a sistemului de certificare prevăzut la alin. (1).

(3) Operatorii economici înscriși pe listele oficiale sau care dețin un certificat pot depune la autoritățile contractante, în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică/acord-cadru, un certificat de înregistrare eliberat de autoritatea competentă sau de organismul de certificare competent; certificatele respective indică referințele care au stat la baza înscrierii operatorilor economici pe lista oficială sau a certificării acestora, precum și clasificarea pe lista respectivă.

(4) Înscrierea operatorilor economici pe listele oficiale certificate de organismele competente sau un certificat eliberat de un organism de certificare reprezintă o prezumție relativă în ceea ce privește îndeplinirea de către operatorul economic înscris pe respectiva listă sau care deține respectivul certificat a cerințelor de calificare și selecție acoperite de lista oficială sau de acel certificat.

Art. 202. -

(1) Informațiile care rezultă din înscrierea pe listele oficiale sau din certificatele eliberate de organisme de certificare nu pot fi puse la îndoială fără justificare.

(2) În ceea ce privește plata impozitelor, taxelor și a contribuțiilor la bugetul general consolidat, se poate solicita un certificat suplimentar de la orice operator economic înscris pe o listă oficială sau care deține un certificat, atunci când se atribuie un contract de achiziție publică/acord-cadru.

(3) Operatorii economici din alte state membre nu au obligația de a se înscrie pe o listă oficială organizată potrivit dispozițiilor prezentei legi sau de a obține în România o certificare de tipul celei reglementate în cuprinsul prezentei secțiuni în vederea participării la o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică/acord-cadru.

(4) În cazul în care autoritatea contractantă solicită în cadrul unei proceduri de atribuire anumite certificate, aceasta are obligația de a accepta certificate echivalente eliberate de organisme stabilite în alte state membre sau alte mijloace de probă echivalente.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Procedurile de atribuire
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică
Consultarea pieței
Împărțirea pe loturi
Reguli de publicitate și transparență
Elaborarea documentației de atribuire
Oferte alternative
Criterii de calificare și selecție
Criterii de atribuire
Documentul unic de achiziție european E Certis
Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat
Cataloage electronice
Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor cadru
Finalizarea procedurii de atribuire
Informarea candidaților/ofertanților
Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Subcontractarea
Modificarea contractului de achiziție publică/acordului cadru
;
se încarcă...