Executarea contractului de achiziție publică/acordului cadru | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru

SECȚIUNEA 1 Subcontractarea Puneri în aplicare (1)

Art. 218. - Puneri în aplicare (1), Reviste (2)

(1) Autoritatea contractantă efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens. Reviste (2)

(2) În sensul alin. (1), subcontractorii își vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plățile directe către subcontractanții agreați doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv autoritate contractantă, contractant și subcontractant sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

(3) Atunci când un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă are obligația de a stabili în cadrul contractului de achiziție publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligațiilor de plată către subcontractant/subcontractanți pentru partea/părțile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2). Reviste (1)

(4) Autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică sau atunci când se introduc noi subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică. Jurisprudență

(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică.

(6) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziție publică/acord-cadru.

Art. 219. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului de achiziție publică, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Contractantul are obligația de a notifica autorității contractante orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziție publică.

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în condițiile art. 221.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), contractantul va transmite autorității contractante informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul autorității contractante privind eventualii noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului.

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

Art. 220. -

În scopul unei informări complete, autoritatea contractantă are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la art. 219:

a) cu privire la furnizorii implicați în contracte de achiziții publice de lucrări sau de servicii;

b) cu privire la subcontractanții subcontractanților contractantului sau subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.

SECȚIUNEA a 2-a Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru Puneri în aplicare (3)

Art. 221. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Contractele de achiziție publică/Acordurile- cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații: Comentarii expert (1)

a) atunci când modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului sau orice alte opțiuni; Modificări (1), Jurisprudență

b) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: Modificări (1), Reviste (2), Doctrină (1)

(i) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor produse, servicii sau lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

(ii) schimbarea contractantului este imposibilă;

(iii) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea produselor/serviciilor/lucrărilor suplimentare nu va depăși 50% din valoarea contractului inițial;

c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: Puneri în aplicare (2), Reviste (4), Doctrină (1)

(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

(ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;

(iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial;

d) atunci când contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat inițial contractul de achiziție publică/acordul-cadru este înlocuit de un nou contractant, în una dintre următoarele situații: Modificări (1), Reviste (1)

(i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de autoritatea contractantă potrivit lit. a) și alin. (2);

(ii) drepturile și obligațiile contractantului inițial rezultate din contractul de achiziție publică/acordul-cadru sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică/acordului-cadru și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege; Modificări (1)

(iii) la încetarea anticipată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru, contractantul principal cesionează autorității contractante contractele încheiate cu subcontractanții acestuia, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de autoritatea contractantă potrivit lit. a); Modificări (1)

e) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale; Comentarii expert (3)

f) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: Modificări (1)

(i) valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1);

(ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului de achiziție publică/acordului- cadru inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de lucrări.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), clauzele de revizuire precizează obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea și nu pot stabili modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziție publică sau al acordului- cadru. Modificări (1)

(3) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. b), schimbarea contractantului este imposibilă atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente achiziționate în cadrul procedurii de achiziție inițiale;

b) schimbarea contractantului ar cauza autorității contractante dificultăți semnificative sau creșterea semnificativă a costurilor.

(4) În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (1) lit. b) și c), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 50% valoarea contractului inițial.

(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a efectua modificări succesive ale contractului de achiziție publică/acordului-cadru conform alin. (1) lit. b) și c) în scopul eludării aplicării procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.

(6) Autoritățile contractante care modifică un contract de achiziție publică/acord-cadru în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) au obligația de a publica un anunț în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și la nivel național, cu respectarea formularului-standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014.

(7) O modificare a unui contract de achiziție publică/acord- cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanțială în sensul alin. (1) lit. e) atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: Modificări (3), Reviste (1)

a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;

b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziție publică/acordul-cadru inițial;

c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru;

d) un nou contractant înlocuiește contractantul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (11). Modificări (1)

(8) Modificarea contractului de achiziție publică/acordului- cadru în condițiile prevăzute la alin. (7) nu poate aduce atingere naturii generale a contractului de achiziție publică sau a acordului-cadru.

(9) În situația prevăzută la alin. (8), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive. Modificări (1)

(10) Pentru calcularea prețului menționat la alin. (1) lit. b) pct. (iii), lit. c) pct. (iii) și la lit. f) se va utiliza prețul actualizat al contractului de achiziție publică/acordului-cadru, care constituie valoarea de referință atunci când contractul de achiziție publică include o clauză de indexare.

(11) În sensul prezentului articol, prin natură generală a contractului se înțelege obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziției inițiale, obiectul principal al contractului și drepturile și obligațiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerințe de calitate și performanță.

(12) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc în sarcina autorității contractante obligații de notificare a instituției responsabile cu controlul ex-ante privind intenția de a efectua modificări ale contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru în condițiile prezentului articol.

Art. 222. - Reviste (2)

(1) Orice modificare a unui contract de achiziție publică ori acord-cadru în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

(2) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică inițial.

(3) Autoritatea contractantă introduce dreptul de denunțare unilaterală prevăzut la alin. (2) în condițiile contractuale cuprinse în documentația de atribuire.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Act adițional - legea aplicabilă - Ioana Popa
Unui contract semnat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 98/20016 i se pot aduce modificări în conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016, materializate într-un act adițional semnat după intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016?
Legea nr. 98/2016 a intrat în vigoare la data de 26.05.2016, dată la care O.U.G. nr. 34/2006, precum și orice alte prevederi contrare, cuprinse în orice alte acte normative, au fost abrogate. Pe cale de consecință, conform art. 236 alin. (1) și (2) din lege, procedurilor de atribuire inițiate după data de 26.05.2016 li se aplică Legea nr. 98/2016, iar procedurilor de atribuire în curs de desfășurare la această dată li se aplică legea în vigoare la data inițierii respectivelor proceduri de atribuire (în speță O.U.G. nr. 34/2006). Totodată, conform art. 236 alin. (3) și (4) din același act normativ, contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru încheiate după data de 26.05.2016 li se aplică Legea nr. 98/2016, iar contractele de achiziție publică/acordurile-cadru încheiate înainte de această dată sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate (în speță O.U.G. nr. 34/2006), în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora. Având în vedere dispozițiile legale mai sus citate rezultă că orice eventuală modificare a contractului încheiat înaintea datei de 26.05.2016 intra sub incidența O.U.G. nr. 34/2006 și, prin urmare, prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 nu îi sunt aplicabile.
[ Mai mult... ]

Ajustarea prețului contractului (I) - Ioana Popa
Există posibilitatea aplicării/utilizării simultane, în cadrul aceluiași contract, atât a clauzei contractuale pentru ajustarea prețului contractului prin aplicarea indicelui prețurilor de consum comunicat de INS, cât și ajustarea prețului contractului ca urmare a creșterii salariului minim brut pe țară garantat în plată?
Da, având în vedere că cele două modalități de ajustare se aplică în situații diferite, generate de circumstanțe diferite.
[ Mai mult... ]

Ajustarea prețului contractului (II) - Ioana Popa
Care este posibilitatea de ajustare a prețului contractului ca urmare a creșterii salariului minim brut pe economie?
Ajustarea prețului este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise, de către autoritățile locale, acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.
[ Mai mult... ]

Autoritatea contractantă poate prelungi durata unui contract subsecvent prin act adițional în condițiile în care cantitățile nu se modifică? - Marian Orzață
Legislația în materia achizițiilor publice permite modificarea unui contract subsecvent atribuit în baza unui acord-cadru, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, numai în situațiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.
În acest sens, ANAP recomandă a se avea în vedere prevederile Instrucțiunii președintelui A.N.A.P. nr. 3/2017, în care sunt explicitate dispozițiile referitoare la modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale, incluzând descrieri și exemple concludente pentru înțelegerea și aplicarea optimă a prevederilor legale în discuție.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    180 În această situație contractantul are dreptul de aimplica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte omodificare substanțială acontractului de achiziție publică în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.Această situație nu reprezintă omodificare substanțială, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre autoritatea contractantă și contractant;
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziție publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați. [ Mai mult... ]
 

.....
    281 Circumstanțele modificărilor contractuale prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 237 si 238 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 102 și 103 din Legea nr. 100/2016. [ Mai mult... ] 
.....
    281 Circumstanțele modificărilor contractuale prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 237 si 238 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 102 și 103 din Legea nr. 100/2016. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Dispoziții generale
Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire
Modalități de atribuire
Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire
Executarea contractului de achiziție publică/acordului cadru
Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Contractul de antrepriză (art. 1851-1880 N.C.C.)/[Contract for work (Article 1851-1800 NCC)]
Libertatea contractuală și modificarea contractului de achiziție publică
Noi evoluții legislative privind acțiunea directă a lucrătorilor împotriva beneficiarului în contractul de antrepriză (art. 1856 NCC)
Scurtă privire asupra libertății de voință în achiziții publice
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Noutăți în materia controlului ex ante al achizițiilor publice potrivit O.U.G. nr. 98/2017: avizul conform al ANAP și acțiunea în constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică
Noutăți în materia controlului ex ante al achizițiilor publice potrivit O.U.G. nr. 98/2017: avizul conform al ANAP și acțiunea în constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică
Din jurisprudența recentă a CJUE - Are obligația autoritatea contractantă să interzică operatorului economic declarat câștigător să subcontracteze lucrările principale ale contractului de achiziție publică?
3. Riscul și impreviziunea în materia contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de concesiune de servicii și a contractelor de parteneriat public-privat în contextul noului cadru unional instituit de Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune și al noului cadru normativ intern reglementat de Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și de Legea nr. 233/2016 a parteneriatului public-privat
Noțiunea de interes public, între definiții juridice și speculații economice/La notion d’intérêt public, entre définitions juridiques et spéculations économiques/The notion of public interest, between legal definitions and economic speculations
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...