Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire -
SECȚIUNEA a 14-a
Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire Puneri în aplicare (1)

Art. 216. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (436)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a întocmi raportul procedurii de atribuire pentru fiecare contract de achiziție publică atribuit sau acord-cadru încheiat, precum și pentru fiecare sistem dinamic de achiziții lansat.

(2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele documente/informații: Practică judiciară (65)

a) denumirea și adresa autorității contractante, obiectul și valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții;

b) dacă este cazul, rezultatele procesului de calificare și/sau selecție a candidaților/ofertanților și/sau reducerea numărului acestora pe parcursul procedurii de atribuire; Practică judiciară (48)

c) motivele respingerii unei oferte care are un preț neobișnuit de scăzut; Practică judiciară (7)

d) denumirea ofertantului declarat câștigător și motivele pentru care oferta acestuia a fost desemnată câștigătoare; Practică judiciară (10)

e) în măsura în care sunt cunoscute, partea/părțile din contractul de achiziție publică/acordul-cadru pe care ofertantul declarat câștigător intenționează să o/le subcontracteze unor terți și denumirea subcontractanților; Practică judiciară (5)

f) justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul aplicării procedurilor de negociere competitivă, dialog competitiv sau negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

g) justificarea motivelor pentru care autoritatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire; Practică judiciară (10)

h) atunci când este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de comunicare decât cele electronice pentru depunerea ofertelor; Practică judiciară (7)

i) atunci când este cazul, conflictele de interese identificate și măsurile luate în acest sens. Practică judiciară (10)

(3) Informațiile care fac obiectul alin. (2) lit. b) sunt următoarele:

a) denumirea candidaților/ofertanților calificați și/sau selectați și motivele care au stat la baza acestor decizii; Practică judiciară (38)

b) denumirea candidaților/ofertanților respinși și motivele respingerii. Practică judiciară (39)

(4) Autoritatea contractantă nu este obligată să redacteze raportul prevăzut la alin. (1) în legătură cu contractele subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, în situația în care acordul-cadru este încheiat în conformitate cu dispozițiile art. 117 sau art. 118 alin. (1) lit. a).

(5) În măsura în care anunțul de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru conține informațiile prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă poate face referire la acest anunț în cuprinsul raportului procedurii de atribuire. Practică judiciară (5)

(6) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) sau orice elemente importante din cuprinsul acestuia vor fi comunicate Comisiei Europene sau autorităților și instituțiilor publice competente, la solicitarea acestora. Practică judiciară (64)

Art. 217. - Practică judiciară (4)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a întocmi dosarul achiziției publice pentru fiecare contract de achiziție publică/acord-cadru încheiat, respectiv pentru fiecare sistem dinamic de achiziții lansat.

(2) Dosarul achiziției publice se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achiziție publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data încetării contractului respectiv. Doctrină (1)

(3) În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puțin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri.

(4) Ulterior finalizării procedurii de atribuire, dosarul achiziției publice are caracter de document public. Practică judiciară (2)

(5) Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. Derogări (2), Practică judiciară (89)

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Modificări (1), Practică judiciară (94)

(7) Conținutul dosarului achiziției publice se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Mergi la:
Elaborarea documentației de atribuire
Oferte alternative
Criterii de calificare și selecție
Criterii de atribuire
Documentul unic de achiziție european E Certis
Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat
Cataloage electronice
Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor cadru
Finalizarea procedurii de atribuire
Informarea candidaților/ofertanților
Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Subcontractarea
Modificarea contractului de achiziție publică/acordului cadru

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...