Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 229. - Puneri în aplicare (1), Reviste (4), Doctrină (1)

(1) În orice situație în care o autoritate contractantă intenționează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care să cuprindă fie executarea de lucrări și operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea și operarea de servicii, autoritatea contractantă are obligația de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra necesitatea și oportunitatea realizării proiectului în acest mod.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care proiectul pe termen lung presupune crearea unei societăți având ca acționari operatorul economic, pe de o parte, și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, pe de altă parte.

(3) Studiul de fundamentare prevăzut la alin. (1) se bazează pe un studiu de fezabilitate în cazul proiectelor implicând executarea de lucrări.

Art. 230. - Reviste (2)

(1) Prin studiul de fundamentare menționat la art. 229 alin. (1), autoritatea contractantă are obligația să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic, astfel cum este definit în legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

(2) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție publică.

Art. 231. - Jurisprudență

În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, sunt aplicabile dispozițiile dreptului comun.

Art. 232. - Puneri în aplicare (1)

(1) Sistemul național de achiziții publice cuprinde funcții de reglementare, asistență și sprijin operațional, control ex-ante, control ex-post, monitorizare, supervizare, detectarea conflictului de interese, combaterea licitațiilor trucate și alte funcții având ca obiectiv respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).

(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se detaliază obligațiile și responsabilitățile specifice ale autorităților contractante în raport cu îndeplinirea acestor funcții.

Art. 233. -

ANAP elaborează norme metodologice de aplicare a prezentei legi pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Jurisprudență

Art. 234. -

(1) În vederea realizării sarcinilor prevăzute în Strategia națională în domeniul achizițiilor publice și în prezenta lege, personalul Curții de Conturi a României se majorează cu 250 de posturi.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă influențele financiare rezultate din aplicarea alin. (1) în bugetul Curții de Conturi a României pe anul 2016.

Art. 235. - Reviste (1)

(1) Pentru proiectele de infrastructură de transport transeuropean situate pe rețeaua de transport (TEN-T) Centrală (Core) și Globală (Comprehensive), astfel cum este aceasta definită de prevederile art. 9 alin. (1) și ale art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, precum și drumurile de legătură și variantele ocolitoare ale localităților urbane, modalitatea de certificare a situației economice și financiare, precum și a capacității tehnice și profesionale a operatorilor economici participanți în cadrul procedurilor de achiziție publică va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa Ministerului Transporturilor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Modalitatea de înlocuire a subcontractanților/personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului/membrilor asocierii, în perioada de implementare a contractului, va fi reglementată în cadrul unui capitol distinct al normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) În sensul dispozițiilor alin. (1), modalitatea de certificare a situației economice și financiare și a capacității tehnice și profesionale a operatorilor economici se referă la reglementarea unui sistem de certificare destinat procedurilor de achiziție publică pentru proiectele de infrastructură de transport trans- europene în vederea îndeplinirii de către operatorii economici a criteriilor de calificare și selecție.

Art. 236. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Prezenta lege se aplică procedurilor de atribuire inițiate după data intrării sale în vigoare. Jurisprudență

(2) Procedurilor de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei legi li se aplică legea în vigoare la data inițierii procedurii de atribuire. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru încheiate după data intrării sale în vigoare.

(4) Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora. Reviste (1)

Art. 237. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobată prin Legea nr. 244/2015, se completează după cum urmează: Jurisprudență

"

La articolul 5, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

«

(61) Numărul funcționarilor publici din cadrul fiecărei structuri regionale ale ANAP prevăzute la alin. (6) este de cel puțin 30, din care cel puțin 2 își desfășoară activitatea în municipiile reședință ale județelor arondate fiecărei structuri regionale.»"

Art. 238. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență, Reviste (2)

b) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.

Art. 239. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 240. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) dispozițiile art. 199 alin. (2) intră în vigoare la 18 octombrie 2018.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    280 Art. 229 din Legea nr. 98/2016 prevede:
(1) În orice situație în care o autoritate contractantă intenționează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care să cuprindă fie executarea de lucrări și operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea și operarea de servicii, autoritatea contractantă are obligația de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra necesitatea și oportunitatea realizării proiectului în acest mod.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care proiectul pe termen lung presupune crearea unei societăți având ca acționari operatorul economic, pe de o parte, și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, pe de altă parte.
(3) Studiul de fundamentare prevăzut la alin. (1) se bazează pe un studiu de fezabilitate în cazul proiectelor implicând executarea de lucrări.
[ Mai mult... ]
 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Notă: O.U.G. nr. 34/2006 afost abrogată expres de art. 238 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care aintrat în vigoare la data de 26 mai 2016.În prezent, contestarea actelor emise în procedura de atribuire acontractelor de achiziții publice se face potrivit Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire acontractelor de achiziție publică, acontractelor sectoriale și acontractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare aContestațiilor. Similar vechii reglementări, Legea nr. 101/2016 reglementează dreptul persoanei vătămate de ase adresa, la alegere, Consiliului sau instanței de judecată, potrivit prevederilor acestei legi. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Dispoziții generale
Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire
Modalități de atribuire
Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire
Executarea contractului de achiziție publică/acordului cadru
Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Aplicarea directă a dreptului Uniunii Europene în contextul în care înțelesul normelor europene a fost deslușit de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
Despre riscuri în contractele publice cu finanțare privată/Sur les risques dans les contrats publics financés par des fonds privés/About risks in the privately financed public contracts
Noutăți în materia controlului ex ante al achizițiilor publice potrivit O.U.G. nr. 98/2017: avizul conform al ANAP și acțiunea în constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică
Noutăți în materia controlului ex ante al achizițiilor publice potrivit O.U.G. nr. 98/2017: avizul conform al ANAP și acțiunea în constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică
Constructorii ar putea munci 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. în ce cazuri se vor aplica noile condiții
Soluționarea litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii de către instanța de judecată
Despre excluderea operatorului economic din procedura de achiziție
Plan urbanistic. Neconcordanțe ori incompatibilități dintre norma legală din dreptul intern și dispozițiile Convenției europene a drepturilor omului
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...