Contravenții și sancțiuni | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL VI Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

CAPITOLUL VII Contravenții și sancțiuni Practică judiciară (3)

Art. 224. - Practică judiciară (15)

(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni: Practică judiciară (3)

a) neducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor; Modificări (1)

b) orice încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispozițiilor art. 2; Practică judiciară (15)

c) atribuirea unui contract de achiziție publică/acord-cadru sau organizarea unui concurs de soluții fără publicarea prealabilă a unei invitații de participare la o procedură concurențială de ofertare, în cazurile în care publicarea acesteia este obligatorie potrivit prevederilor art. 111 alin. (1) lit. a) și art. 144;

d) încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2); Practică judiciară (4)

e) încălcarea regulilor de elaborare a specificațiilor tehnice prevăzute la art. 155 alin. (6); Practică judiciară (1)

f) încălcarea regulilor de publicitate și transparență prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) și art. 142-150;

g) utilizarea altor criterii de calificare și selecție decât cele prevăzute la art. 163 sau a altor criterii de atribuire decât cele prevăzute la art. 187 alin. (3); Practică judiciară (1)

h) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de calificare/selecție și/sau evaluare a criteriilor de calificare și selecție, a criteriului de atribuire sau a factorilor de evaluare; Practică judiciară (10)

i) nepunerea la dispoziția ANAP, în termenul solicitat, a informațiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcțiilor sale; Modificări (1), Doctrină (1)

j) încălcarea prevederilor art. 207 alin. (1); Practică judiciară (4)

k) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 212 și 213 sau crearea unor circumstanțe artificiale de anulare a procedurii de atribuire; Practică judiciară (11)

l) încălcarea prevederilor art. 215 alin. (1). Practică judiciară (4)

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă între 5.000 lei și 30.000 lei. Practică judiciară (1)

Art. 225. - Practică judiciară (1)

Prin excepție, în cazul contractelor de achiziție publică finanțate din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora, dispozițiile art. 224 se aplică doar dacă contravenția constatată nu constituie abatere în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 226. - Practică judiciară (4)

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României, respectiv ANAP, în funcție de instituția care face constatarea abaterii. Modificări (1), Practică judiciară (4)

(2) Aplicarea sancțiunii cu amendă contravențională se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârșirii faptei. Practică judiciară (2)

Art. 227. -

(1) Sancțiunea contravențională se aplică autorității contractante, care, în funcție de situația concretă, dispune luarea unor măsuri împotriva persoanelor implicate în derularea achiziției publice ce a făcut obiectul contravenției.

(2) Săvârșirea faptei contravenționale nu implică în mod obligatoriu și producerea unui prejudiciu.

(3) Stabilirea prejudiciului trebuie să țină seama de circumstanțele faptei contravenționale și să fie fundamentată.

Art. 228. - Practică judiciară (4)

Contravențiilor prevăzute la art. 224 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 13 alin. (1), art. 28 și 29.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...