Consultarea pieței | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire -
SECȚIUNEA 1
Consultarea pieței Puneri în aplicare (1), Comentarii expert (1)

Art. 139. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Înainte de inițierea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a organiza consultări ale pieței în vederea pregătirii achiziției, prin raportare la obiectul contractului de achiziție publică, și pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziție și cerințele avute în vedere în legătură cu acestea, făcând cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, precum și prin orice alte mijloace. Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) În cadrul consultărilor prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a invita experți independenți, autorități publice sau operatori economici, inclusiv organizații reprezentative ale acestora. Jurisprudență

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza sau implementa opiniile, sugestiile sau recomandările primite în cadrul consultărilor prevăzute la alin. (1) pentru pregătirea achiziției și pentru organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire, cu condiția ca utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii sau recomandări să nu aibă ca efect denaturarea concurenței și/sau încălcarea principiilor nediscriminării și transparenței. Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Modalitățile, condițiile și procedura de organizare și de desfășurare a consultărilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 140. - Reviste (1)

(1) În situația în care un candidat/ofertant sau o entitate care are legături cu un candidat/ofertant a oferit opinii, sugestii sau recomandări autorității contractante în legătură cu pregătirea procedurii de atribuire, în cadrul consultărilor prevăzute la art. 139 sau în orice alt mod, inclusiv ca parte a unor servicii de consultanță, ori a participat în alt mod la pregătirea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că participarea respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natură a denatura concurența.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) pot include, printre altele, comunicarea către ceilalți candidați/ofertanți a informațiilor relevante care au fost transmise în contextul participării candidatului/ofertantului la pregătirea procedurii de atribuire sau care decurg din această participare și stabilirea unor termene corespunzătoare pentru depunerea ofertelor.

(3) Înainte de orice astfel de excludere, candidații sau ofertanții trebuie să aibă posibilitatea de a demonstra că implicarea lor în pregătirea procedurii de achiziție nu poate denatura concurența.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Este sau nu obligatorie consultarea pietei in cadrul fiecarui proces de achiziție publică? - Marian Orzață
Art.139 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 prevede dreptul autorității de a organiza consultări ale pieței în vederea pregătirii achiziției. Același articol la alin. (4) face trimitere la normele de aplicare, respectiv la H.G. nr. 395/2016, în ceea ce privește modalitățile, condițiile și procedura de desfășurare a consultărilor prevăzute la alin. (1).
Prin urmare, autoritatea se va raporta în ceea ce privește modalități, condiții și procedură la H.G. nr. 395/2016 la art. 8, care stipuleză obligația autorității contractante de a parcurge obligatoriu etapa de planificare/pregatire, consultarea pieței regăsindu-se numai în această etapă.
[ Mai mult... ]

În urma consultării de piață au fost primite mai multe oferte cu diferențe de preț semnificative. Îndrumare privind modalitatea de calcul. - Marian Orzață
În urma consultării de piață au fost primite mai multe oferte cu diferențe de preț semnificative. Îndrumare privind modalitatea de calcul.
Descrierea situației de fapt
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    65 Art. 139 alin. (3) Legea nr. 98/2016. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Situații speciale
Activități de achiziție centralizate și achiziții comune ocazionale
Achiziții care implică autorități contractante din alte state membre
Operatori economici
Contracte rezervate
Confidențialitate
Reguli de evitare a conflictului de interese
Reguli aplicabile comunicărilor
Procedurile de atribuire
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică
Consultarea pieței
Împărțirea pe loturi
Reguli de publicitate și transparență
Elaborarea documentației de atribuire
Oferte alternative
Criterii de calificare și selecție
Criterii de atribuire
Documentul unic de achiziție european E Certis
Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat
Cataloage electronice
Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor cadru
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Principiul transparenței în dreptul achizițiilor publice
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...