Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică Puneri în aplicare (1)

Art. 223. - Reviste (1)

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: Comentarii expert (1)

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(2) Autoritatea contractantă introduce dreptul de denunțare unilaterală prevăzut la alin. (1) în condițiile contractuale cuprinse în documentația de atribuire.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Rezilierea contractului de achiziție publică - Ioana Popa
Un beneficiar are dreptul de a rezilia un contract de achiziție publică pe motiv că operatorul economic se află în insolvență?
Un contract de achiziție publică reprezintă un acord de voință realizat între autoritatea contractantă și contractant, un contract sinalagmatic prin care părțile stabilesc care este întinderea drepturilor și obligațiilor pe care și le asumă, cu respectarea atât a limitelor impuse de legislație, cât și a cerințelor prevăzute în documentația de atribuire. Astfel, părțile semnatare sunt responsabile de ducerea la îndeplinire a tuturor obligațiilor stipulate în contractul încheiat.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Dispoziții generale
Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire
Modalități de atribuire
Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire
Executarea contractului de achiziție publică/acordului cadru
Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Scurtă privire asupra libertății de voință în achiziții publice
;
se încarcă...