Cataloage electronice | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire -
SECȚIUNEA a 10-a
Cataloage electronice

Art. 203. -

(1) În cazul în care dispozițiile legale impun utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, autoritatea contractantă poate solicita ca ofertele să fie prezentate sub formă de catalog electronic sau să includă un catalog electronic.

(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc categoriile de achiziții cu privire la care autoritatea contractantă are obligația de a impune utilizarea cataloagelor electronice.

(3) Ofertele prezentate sub formă de cataloage electronice pot fi însoțite de alte documente care le completează.

Art. 204. -

(1) Cataloagele electronice sunt elaborate de către candidați/ofertanți în vederea participării la o anumită procedură de atribuire, în conformitate cu specificațiile tehnice și formatul stabilite de autoritatea contractantă.

(2) Cataloagele electronice respectă cerințele aplicabile instrumentelor de comunicare electronice, precum și orice cerințe suplimentare stabilite de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile art. 64-66 și ale normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 205. -

(1) Atunci când acceptă sau solicită prezentarea ofertelor sub formă de cataloage electronice, autoritatea contractantă:

a) precizează acest lucru în anunțul de participare;

b) indică în documentele achiziției toate informațiile necesare referitoare la formatul, echipamentele electronice utilizate și aranjamentele și specificațiile tehnice de conectare pentru catalog.

(2) În cazul în care a fost încheiat un acord-cadru cu mai mulți operatori economici pe bază de oferte prezentate sub formă de cataloage electronice, autoritatea contractantă poate prevedea că reluarea competiției pentru atribuirea contractelor subsecvente se realizează pe baza cataloagelor actualizate.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă folosește una dintre următoarele metode:

a) invită ofertanții să transmită din nou cataloagele electronice, adaptate la cerințele contractului în cauză;

b) informează ofertanții că intenționează să colecteze din cataloagele electronice care au fost deja transmise informațiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerințele contractului în cauză, cu condiția ca utilizarea acestei metode să fi fost anunțată în documentele achiziției care au stat la baza încheierii acordului-cadru.

(4) În cazul în care autoritatea contractantă reia competiția pentru atribuirea contractelor subsecvente în executarea acordului-cadru în conformitate cu dispozițiile alin. (3) lit. b), aceasta notifică ofertanții cu privire la data și ora la care intenționează să colecteze informațiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerințele contractului în cauză și le dă ofertanților posibilitatea de a refuza această colectare de informații.

(5) Autoritatea contractantă trebuie să prevadă o perioadă corespunzătoare de timp între notificarea prevăzută la alin. (4) și colectarea efectivă a informațiilor.

(6) Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă prezintă informațiile colectate în conformitate cu dispozițiile alin. (4) ofertantului în cauză, pentru a-i da acestuia posibilitatea de a contesta sau confirma că oferta astfel constituită nu conține erori semnificative.

Art. 206. -

(1) Autoritatea contractantă poate atribui contracte de achiziție publică pe baza unui sistem dinamic de achiziții, solicitând prezentarea ofertelor pentru un contract specific sub forma unui catalog electronic.

(2) Autoritatea contractantă poate, de asemenea, să atribuie contracte de achiziție publică pe baza unui sistem dinamic de achiziții, în conformitate cu dispozițiile art. 205 alin. (3) lit. b) și alin. (4) - (6), cu condiția ca solicitarea de participare la sistemul dinamic de achiziții să fie însoțită de un catalog electronic conform cu specificațiile tehnice și formatul stabilite de către autoritatea contractantă.

(3) Catalogul electronic prevăzut la alin. (2) este completat ulterior de către candidați, când aceștia sunt informați cu privire la intenția autorității contractante de a constitui oferte pe baza procedurii prevăzute la art. 205 alin. (3) lit. b).

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică
Consultarea pieței
Împărțirea pe loturi
Reguli de publicitate și transparență
Elaborarea documentației de atribuire
Oferte alternative
Criterii de calificare și selecție
Criterii de atribuire
Documentul unic de achiziție european E Certis
Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat
Cataloage electronice
Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor cadru
Finalizarea procedurii de atribuire
Informarea candidaților/ofertanților
Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Subcontractarea
Modificarea contractului de achiziție publică/acordului cadru
;
se încarcă...