Art 9 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domeniu de aplicare - Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției -
Art. 9. -
Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Autoritatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziții având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de opțiuni și prelungiri ale contractului menționate în mod explicit în documentele achiziției. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) În cazul în care autoritatea contractantă prevede, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, acordarea unor premii/prime pentru ofertanți sau candidați, determinarea valorii estimate a achiziției trebuie să includă și valoarea premiilor/primelor respective. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Diminuarea cantității de servicii de internet până la pragul de achiziție directă pentru a asigura necesarul până la sfârșitul anului - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
Se poate diminua cantitatea de servicii de internet până la pragul de achiziție directă în vederea asigurării necesarului doar până la sfârșitul anului curent, cu riscul de a rămâne fără servicii de internet la începutul anului următor, până la aprobarea bugetului?
[ Mai mult... ]

Estimarea valorii în cadrul unor contracte de finanțare din cadrul unui program - Ioana Popa
Cum se estimează valoarea în vederea alegerii procedurii de atribuire, în cadrul unor contracte de finanțare din cadrul unui program?
În conformitate cu prevederile art. 13 din H.G. nr. 395/2016, în situația în care autoritatea contractantă implementează proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, aceasta are obligația de a elabora distinct, pentru fiecare contract de finanțare în parte, un program al achizițiilor publice, respectiv planul de achiziții aferent contractului de finanțare în cauză pentru perioada de implementare, cum ar fi de exemplu perioada următoare de programare a fondurilor europene – 2014-2020. De asemenea, prevederile art. 12 din H.G. nr. 395/2016 specifică modul de întocmire, aprobare și publicare a Programului Anual de Achiziții Publice (PAAP), care este specific contractelor de achiziții publice care se vor derula la nivelul unui an bugetar, așa cum este definit de Legea nr. 500/2002, în raport cu un contract de finanțare semnat între o autoritate de management și un beneficiar (public/privat), finanțat din fonduri europene, a cărui perioadă bugetată nu se raportează la nivelul fiecărui an bugetar, ci la perioada de derulare a contractului de finanțare. Cu toate acestea, în situația în care o autoritate contractantă implementează un proiect multianual finanțat din fonduri europene nerambursabile, având delimitat în mod clar execuția bugetară pe anumite linii bugetare, dar fără a cunoaște în detaliu necesitățile pe care le are pe întreaga perioadă, valoarea estimată a unui contract de achiziție publică se realizează în funcție de oportunitatea existentă la momentul realizării achiziției și de faptul ca nevoile în cauză să poată fi descrise cantitativ și valoric pentru o perioadă de referință, nefiind necesar ca aceasta din urma să fie aceeași cu întreaga durată a contractului de finanțare. Astfel, autoritatea contractantă va alege tipul procedurii de atribuire luând în considerare prevederile art. 7 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 69 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, care conduc la aplicarea procedurilor de atribuire ce reprezintă regula generală, urmărindu-se respectarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, astfel încât să nu se eludeze interesului transfrontalier prin atribuirea unui contract de achiziție publică fără publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunț de participare.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    209 Art. 9-25 din Legea nr. 98/2016. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 1 Obiect, scop și principii
Art 2 Obiect, scop și principii
Art 3 Definiții
Art 4 Autorități contractante
Art 5 Paragraful 1 Praguri
Art 6 Paragraful 1 Praguri
Art 7 Paragraful 1 Praguri
Art 8 Paragraful 2 Revizuirea pragurilor
Art 9 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 10 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 11 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 12 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 13 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 14 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 15 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 16 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 17 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 18 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 19 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...