Art 4 Autorități contractante | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Autorități contractante -
Art. 4. -
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Au calitatea de autoritate contractantă în sensul prezentei legi: Jurisprudență

a) autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale, precum și structurile din componența acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite și care au stabilite competențe în domeniul achizițiilor publice; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

b) organismele de drept public; Reviste (1)

c) asocierile care cuprind cel puțin o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. a) sau b). Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Prin organisme de drept public în sensul alin. (1) lit. b) se înțelege orice entități, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. a) care, indiferent de forma de constituire sau organizare, îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență, Reviste (1)

a) sunt înființate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial;

b) au personalitate juridică;

c) sunt finanțate, în majoritate, de către entități dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau de către alte organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei entități dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumătate din membrii consiliului de administrație/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiți de către o entitate dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) ori de către un alt organism de drept public.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Consiliile locale sunt în drept să aprobe Programul anual al achizițiilor publice sau autoritatea contractantă are obligația aprobării PAAP? - Marian Orzață
Din interpretarea dispozițiilor art. prevederilor art. 12 alin. (1) și art. 11 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 395/2016 și a art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 reiese faptul că Programul anual al achizițiilor publice se va aproba în aceleași condiții ca și Strategia anuală, având în vedere că aceasta din urmă cuprinde și PAAP.
În aceste condiții, având în vedere atribuțiile reglementate la art. 4 din Legea nr. 98/2016 pentru autoritățile contractante, acestea sunt cele care vor aproba PAAP, ținând seamă și de faptul că, dispozițiile Legii nr. 215/2001 nu reglementează în sarcina consiliilor locale atribuții privind aprobarea acestor PAAP.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    „Este partener public oricare dintre entitățile care sunt autorități contractante sau entități contractante în sensul art. 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, al art. 4 din Legea nr. 99/2016, precum și al art. 9 și 10 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii” potrivit art. 7, iar „investitorul privat desemnat câștigător al procedurii de atribuire care încheie un contract de parteneriat public-privat dobândește calitatea de partener privat” potrivit art. 9 al legii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 1 Obiect, scop și principii
Art 2 Obiect, scop și principii
Art 3 Definiții
Art 4 Autorități contractante
Art 5 Paragraful 1 Praguri
Art 6 Paragraful 1 Praguri
Art 7 Paragraful 1 Praguri
Art 8 Paragraful 2 Revizuirea pragurilor
Art 9 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 10 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 11 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 12 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 13 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 14 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Reviste:
2. Noul cadru normativ instituit de directivele unionale din anul 2014 și actele normative speciale din dreptul nostru intern în materia procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Aspecte jurisprudențiale (Partea a II-a)
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
Parteneriatul public-privat se derulează după reguli noi
Principiul transparenței în dreptul achizițiilor publice
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...