Art 35 Achiziții mixte | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Achiziții mixte -
Art. 35. -
Comentarii expert (3)

(1) Contractele care au ca obiect cel puțin două tipuri de achiziție publică, constând în lucrări, servicii sau produse, pentru a căror atribuire se aplică dispozițiile prezentei legi se atribuie în conformitate cu dispozițiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de achiziție care constituie obiectul principal al contractului în cauză. Comentarii expert (2)

(2) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cât și alte servicii, precum și în cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii, cât și produse, obiectul principal se determină în funcție de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor sau produselor respective.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acord cadru pentru servicii de cazare, restaurant și transport aerian - Ioana Popa
Autoritatea contractantă intenționează să încheie un acord cadru pentru servicii de cazare, restaurant și transport aerian pe o perioadă de un an prin procedura simplificată, întrucât valoarea estimată este de 750.000 lei fără TVA.
Serviciile de cazare și restaurant sunt servicii ce se regasesc în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016. Astfel, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, pentru achiziția serviciilor în discuție a căror valoare este egală sau mai mare decât 3.334.050 lei fără TVA, autoritatea contractantă are obligația de a aplica procedurile reglementate de prezenta lege. În cazul în care valoarea achiziției este sub pragul de la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, potrivit art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 serviciile respective se pot achiziționa prin proceduri simplificate proprii, cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din lege. În ceea ce privește serviciile de transport aerian, conform art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016, atunci când valoarea achiziției este egală sau mai mare decat 600.129 lei fără TVA se aplică procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege. Pentru achiziția serviciilor în cauză a căror valoare este sub pragul de 600.129 lei fără TVA autoritatea atribuie contractele potrivit art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 prin procedura simplificată, în condițiile prevazute la art. 113. Conform art. 35 din Legea nr. 98/2016 contractele care au ca obiect cel puțin două tipuri de achiziție publică, în speță contractele mixte care au ca obiect atât servicii specifice prevazute în Anexa 2, cât și alte servicii, acestea se atribuie prin raportare la tipul achiziției care constituie obiectul principal (determinat în funcție de cea mai mare valoare dintre valorile estimate ale respectivelor servicii).
[ Mai mult... ]

Acord cadru pentru servicii de cazare, restaurant și transport aerian prin procedură simplificată - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
Autoritatea contractantă intenționează să încheie un acord cadru pentru servicii de cazare, restaurant și transport aerian, pe o perioadă de un an, prin procedură simplificată, întrucât valoarea estimată este de 750.000 lei fara TVA.
[ Mai mult... ]

Contract de achiziție publică având ca obiect execuția unui număr de foraje geotehnice pe amplasamentul unor secțiuni de drum - Marian Orzață
Poate autoritatea contractantă încadra ca fiind contract de achiziție publică de lucrări contractul de achiziție publică având ca obiect execuția unui număr de foraje geotehnice pe amplasamentul unor secțiuni de drum, în vederea completării Studiului Geotehnic existent, prin realizarea de lucrări specifice de investigare a terenului: lucrări de foraje, activități de prospectare geofizică și inginerie geotehnică?
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 contractele care au ca obiect cel puțin două tipuri de achiziție publică, se atribuie în conformitate cu dispozițiile aplicabile pentru tipul de achiziție care constituie obiectul principal al contractului în cauză.
[ Mai mult... ]

Solicitarea criteriilor de calificare în cadrul unui contract de furnizare echipament care include cu titlu accesoriu lucrări de construcție - Marian Orzață
În cazul în care o autoritate contractantă intenționează să atribuie un contract de furnizare, având ca obiect principal furnizarea unui echipament, care va include, cu titlu accesoriu, lucrări de construcție, cum se solicită criteriile de calificare ale operatorului economic în ceea ce privește execuția lucrărilor de construcții?
Potrivit art. 29 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, „Criteriile de calificare privind capacitatea au ca scop demonstrarea potențialului tehnic, financiar și organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potențial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul/acordul-cadru și de a rezolva eventualele dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câștigătoare.”
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 25 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 26 Paragraful 1 Contracte din sectoarele de apă, energie, transporturi și servicii poștale
Art 27 Paragraful 2 Exceptări specifice în domeniul comunicațiilor electronice
Art 28 Paragraful 3 Contracte de achiziție publică/acorduri-cadru atribuite și concursuri de soluții organizate conform unor norme internaționale
Art 29 Paragraful 4 Exceptări specifice pentru contractele de servicii
Art 30 Paragraful 5 Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv
Art 31 Paragraful 6 Contracte de achiziții publice/acorduri-cadru încheiate între entități din sectorul public
Art 32 Paragraful 7 Alte excepții
Art 33 Paragraful 7 Alte excepții
Art 34 Achiziții mixte
Art 35 Achiziții mixte
Art 36 Paragraful 1 Servicii de cercetare și dezvoltare
Art 37 Paragraful 2 Apărare și securitate
Art 38 Paragraful 3 Achiziții mixte care implică aspecte de apărare sau securitate
Art 39 Paragraful 4 Contracte de achiziție publică/acorduri-cadru și concursuri de soluții care implică aspecte de apărare ori securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internaționale
Art 40 Paragraful 1 Activități de achiziție centralizată
Art 41 Paragraful 1 Activități de achiziție centralizată
Art 42 Paragraful 1 Activități de achiziție centralizată
Art 43 Paragraful 1 Activități de achiziție centralizată
Art 44 Paragraful 2 Achiziții comune ocazionale
Art 45 Achiziții care implică autorități contractante din alte state membre
;
se încarcă...